ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН

ГАДААД ОРЧИН, ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА СОРИЛТ, ЭРСДЭЛ