НИЙТ ЗАРЛАГА

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

УРСГАЛ ЗАРДАЛ