ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Гадаад харилцааны яамнаас Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 9.6, 9.7, 9.8-д заасны дагуу Гадаад харилцааны яамны 2019 оны үйл ажиллагаанд Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагыг сонгох нээлттэй сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Нэг. Үндсэн зорилго

Төрийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн болон иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээ чанартай, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй шуурхай байгаа эсэх талаар иргэдийн хандлагыг тандан судалж, түүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг баримтлан ажиллана. Үүнд:

 1. Бодлого, үйл ажиллагаа иргэдэд хүрсэн байдлыг үнэлэх;
 2. Цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар иргэдийн саналыг авах, судлах;
 3. Иргэдээс авсан санал асуулгын дүнд үндэслэн үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

Хоёр. Хэрэглэгчийн үнэлгээний хамрах хүрээ, түүврийн хэмжээ

А. Үнэлгээний хамрах хүрээ

а/ Улс төрийн албан тушаалтны үйл ажиллагаанд өгч буй иргэдийн үнэлэмжийг судлах;

б/ Төрийн захиргааны албан тушаалтан, байгууллагад өгч буй иргэдийн үнэлэмжийг судлах;

в/ Гадаад харилцааны яамны Консулын газраас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар буюу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн байдалд үнэлгээ хийх;

Б. Түүврийн хэмжээ

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 9.7-д “тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн насанд хүсэн иргэдийн 5 хүртэлх хувийг хамруулна” гэж заасны дагуу статистикийн хувьд хүчинтэй түүврийн хэмжээнд хамруулна.

Гурав. Үнэлгээ хийх байгууллагад тавигдах шаардлага

А. Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллага дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 1. Судалгаа болон үнэлгээний чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх, үүний дотор хэрэглэгчийн үнэлгээг хийж байсан туршлага нь давуу тал болно;
 2. Санхүүгийн болон хүний нөөцийн чадавхтай, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байх /Багийн ахлагч эсвэл аль нэг гишүүн нь эрх зүй, төрийн удирдлагын чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй, судалгааны чиглэлээр мэргэшсэн байх/;
 3. Үнэлгээг удирдамжид заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэх чадвартай байх;
 4. Байгууллага иргэдээс авах санал асуулгаа Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 302 дугаар тушаалын Удирдамжийн хавсралт-2 /Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах санал асуулгын хуудасны ерөнхий загвар/ дагуу бэлтгэх;
 5. Аливаа улс төрийн нам, хүчний хараат бус байх, үзэл бодлоос ангид байх.

Б. Хөндлөнгийн үнэлгээний байгүүллага сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо техникийн болон санхүүгийн саналаа ирүүлэх бөгөөд үүнд дараах мэдээлэл орсон байна:

 1. Үнэлгээ хийх сонирхлоо илэрхийлсэн албан бичиг;
 2. Техникийн санал;

– Хэрэглэгчийн үнэлгээг өмнө нь хийж байсан туршлага;

– Түүврийг сонгох, мэдээлэл цуглуулах арга зүй;

– Хэрэглэгчийн үнэлгээг гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө;

– Багийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, туршлага, товч намтар;

 1. Санхүүгийн санал;
 2. Байгууллагын танилцуулга;

– Байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

– Байгууллагын сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан;

– Байгууллагын гүйцэтгэсэн ижил төстэй төслийн туршлага, танилцуулга;

– Байгууллагын менежментийн чадавх, нөөц.

В. Үнэлгээ хийх байгууллага үнэлгээ хийхэд дараах  үүрэгтэй байна. Үүнд:

 1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 302 дугаар “Удирдамж, үзүүлэлт батлах тухай” тушаалын 2 дугаар хавсралтыг удирдлага болгон, санал асуулгын агуулга, үнэлгээний аргачлал, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллана.
 2. Гадаад харилцааны яамтай байгуулсан гэрээ болон Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан ажлын удирдамжийг биелүүлж ажиллана.
 3. Байгууллагын нууцлалыг чандлан хадгална.

Дөрөв. Хэрэглэгчийн үнэлгээнд тавигдах шаардлага, тайлагналт

Хэрэглэгчийн үнэлгээг тавигдах шаардлагын түвшинд нэгтгэн гүйцэтгэж, ЗГХЭГ-ын даргын 302 дугаар тушаалын хүснэгт-3 /Тайлагналт ба хугацаа/, удирдамжийн хавсралт-3 /Тайлангийн бүтэц/ дагуу гаргаж, дүнг Гадаад харилцааны Сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулан, үр дүн, өмнөх оны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан дүн шинжилгээ хийж, санал, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан, дүгнэлт, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хамт, тайланг 2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Гадаад харилцааны яаманд ирүүлнэ.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын материал авах хугацаа, байршил

Сонгон шалгаруулалтын материалыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийг дуустал 09 цагаас 12 цаг 30 минут, 13 цаг 30 минутаас 17 цаг хүртэл доорх хаягаар хүлээн авна.

 

Хаяг: Энхтайвны гудамж-7А, Улаанбаатар 14210

Гадаад харилцааны яамны өргөтгөлийн 5 давхар 506 тоот

Харилцах утас: (51)- 262104