Хяналт-шинжилгээ
Өргөдөл, гомдол
2018 онд иргэдээс ГХЯ, ДТГ, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт %
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 1207 1110 6 61 30 97.5
2 ДТГ 123118 120754 630 8 49 99.9
НИЙТ ДҮН 124325 121864 636 69 79 98.7
2018 онд ГХЯ, ДТГ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт
Байгууллагын нэр Нийт ирсэн Үүнээс:
өргөдөл, гомдол,  санал хүсэлт Бичгээр 11-11 төвөөр Цахим хэлбэ-рээр Утсаар хандсан Биечлэн уулзсан Бусад
1 ГХЯ 1207 1132 67 5 3 0 0
2 ДТГ 123118 63485 4 10631 30054 18673 271
НИЙТ ДҮН 124325 64617 71 10636 30057 18673 271

 

Байгууллагын нэр Нийт өргөдөл Өргөдөл Хүсэлт Гомдол Санал Нотариат, тодорхойлолт, лавлагаа, гэрчилгээ
1 ГХЯ 1207 264 24 11 104
2 ДТГ 123118 622 119230 320 2946 36841
НИЙТ ДҮН 124325 886 119230 344 2957 36945
Байгууллагын нэр Паспорт, виз, түр үнэмлэх, оршин суух баримт бичиг Иргэний харьяалал, гэр бүл батлуулах, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах Хил, гаалийн боомтоор нэвтрэх     Бусад Нотариат, тодорхойлолт, лавлагаа, гэрчилгээ
1 ГХЯ 124 0 666 5 0 8.6
2 ДТГ 49981 5703 10472 1041 18811 29.9
НИЙТ ДҮН 50105 5703 11138 1046 18811 29.72

 

Байгууллагын нэр Паспорт, виз, түр үнэмлэх, оршин суух баримт бичиг Иргэний харьяалал, гэр бүл батлуулах, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах Хил, гаалийн боомтоор нэвтрэх     Бусад Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах
1 ГХЯ 10.3 0 55 0 0 -132.033
2 ДТГ 40.6 4.63 9 1 15 -3500.98
НИЙТ ДҮН 40.3016 4.59 8.96 0.84 15.13 123748