Хяналт-шинжилгээ
Өргөдөл, гомдол
2018 онд иргэдээс ГХЯ, ДТГ, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Нэр Нийт ирсэн өргөдөл,  гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт %
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 1777 1652 0 0 125 92.97
2 ДТГ 38709 38116 297 19 277 92.52
ДҮН 40486 39768 297 19 402 92.74
2018 онд ГХЯ, ДТГ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт
Нэр Нийт ирсэн

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Бичгээр 1111 төвөөр Цахим хэлбэрээр Утсаар хандсан Биечлэн уулзсан
1 ГХЯ 1777 1738 39 0 0 0
2 ДТГ 38709 12256 1 4120 14735 7597
ДҮН 40486 13994 40 4120 14735 7597
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-иар/
 № Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
 1 ГХЯ, ДТГ

 

Нийт 40486:                  1. Өргөдөл  – 34774    /85.9%/

2. Гомдол   – 83          /0.20%/

3. Санал     – 5629      /13.9%/

·

·         Иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах-13953 /34.5/

 

·         Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, хөдөлмөр эрхлэлт-2945 /7.27/

 

·         Хил гаалийн боомтоор нэвтрэх-4428 /10.9/

 

·         Бусад-19160 /47.3/