Хяналт-шинжилгээ

Эрх зүй

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”
 2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам
 3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”
 4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”
 5. Гадаад харилцааны сайдын 2019 оны А/56 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гадаад харилцааны яамны бүтцийн нэгж, Дипломат төлөөлөгчдийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх журам”
 6. Сангийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Дотоод аудитын хорооны дүрэм”

 

Төлөвлөгөө, график

 1. Гадаад харилцааны яамнаас удирдах дээд байгууллагад хүргүүлэх бодлогын баримт бичгийн болон эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнах хугацаа
 2. Шилэн дансны тухай хуульд заасан мэдээллийг гадаад харилцааны яамны болон нэгдсэн цахим хуудсанд байрлуулах хугацааны график
 3. ТЗУГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 4. ХШҮДАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 5. Гадаад харилцааны яамны Дотоод аудитын хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

Тайлан, мэдээлэл 

 1. Дотоод аудитын тухай ойлголт
 2. Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах заавар
 3. Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт – 2019
 4. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт – 2019
 5. Гадаад харилцааны яамны 2019 оны үйл ажиллагааны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан:
 6. Гадаад харилцааны яамны 2018 оны үйл ажиллагааны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан:
 7. Гадаад харилцааны яамны 2017 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн
Өргөдөл, гомдол
2019 онд иргэдээс ГХЯ, ДТГ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Нэр Нийт ирсэн өргөдөл,  гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт %
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 1777 1652 0 0 125 92.97
2 ДТГ 38709 38116 297 19 277 92.52
ДҮН 40486 39768 297 19 402 92.74
2019 онд ГХЯ, ДТГ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт
Нэр Нийт ирсэн

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Бичгээр 1111 төвөөр Цахим хэлбэрээр Утсаар хандсан Биечлэн уулзсан
1 ГХЯ 1777 1738 39 0 0 0
2 ДТГ 38709 12256 1 4120 14735 7597
ДҮН 40486 13994 40 4120 14735 7597
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-иар/
 № Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
 1 ГХЯ, ДТГ

 

Нийт 40486:                  1. Өргөдөл  – 34774    /85.9%/

2. Гомдол   – 83          /0.20%/

3. Санал     – 5629      /13.9%/

·

·         Иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах-13953 /34.5/

 

·         Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, хөдөлмөр эрхлэлт-2945 /7.27/

 

·         Хил гаалийн боомтоор нэвтрэх-4428 /10.9/

 

·         Бусад-19160 /47.3/