“COVID-19 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим гарын авлага

COVID-19 цар тахал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө, өндөржүүлсэн бэлэн байлын үед төрийн байгууллагууд хэрхэн ажиллах, сургалт, судалгааны ажил, хурал зөвлөгөөнийг цахимаар хэрхэн зохион байгуулах талаар Төрийн албаны зөвлөлөөс боловсруулж гаргасан “COVID-19 төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим гарын авлагатай https://issuu.com/tuguldursukhbaatar/docs/covid_19/6  холбоосоор орж танилцана уу.

ХН бодлого, хөтөлбөр
ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын “Төрийн албаны тухай” хуулийн 33.6.2 дахь заалтыг үндэслэл болгон Гадаад хэргийн яам /цаашид “яам” гэх/, тус яамны системийн бүх байгууллага, үүний дотор хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр /цаашид “хөтөлбөр” гэх/- ийг боловсруулав.

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, хугацаа

2.1. Яам, системийн бүх байгууллага, хилийн чанад дахь Дипломат төлөөлөгчийн газар /цаашид “ДТГ” гэх/- ын төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, амьжиргааны өртгийн өөрчлөлттэй уялдсан цалин хөлсний тогтвортой тогтолцоог мөрдүүлэх, тэдний нийгмийн баталгааг хангахад энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.2. Хөтөлбөрөөр дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна:

2.2.1. төрийн албан хаагчдын ажиллах ажлын байрны аятай нөхцөлийг бүрдүүлэх,

2.2.2. эрүүл мэндийг хамгаалах,

2.2.3. орлогыг нэмэгдүүлэх,

2.2.4. ахуй нөхцөл, амьдралын түвшинг дээшлүүлэх,

2.2.5. амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх.

2.3. Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хугацаа – 2015-2025 он.

Гурав. Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны төрөл

3.1 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаанд төрийн албан хаагчдыг стандартын шаардлага хангасан ажлын байраар хангах, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх, цалин хөлс, хангамжийг нэмэгдүүлэх, орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, эрүүл мэндийг хамгаалах, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын түвшин, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, тэтгэмж, тусламж олгох зэргийг багтаасан өргөн хүрээтэй цогц асуудал хамаарна.

3.2 Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг чиглэл агуулгаар нь дараах төрөлд хуваана:

3.2.1. Ажлын байрны баталгаа,

3.2.2. Цалин хөлсний баталгаа,

3.2.3. Эрүүл мэндийн баталгаа,

3.2.4. Ажиллах нөхцөлийн баталгаа,

3.2.5. Сурч боловсрох баталгаа,

3.2.6. Амьдралын түвшний баталгаа,

3.2.7. Амрах эрхийн баталгаа,

3.2.8. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т ажиллагчдын нэмэлт баталгаа,

3.2.9. Бусад баталгаа.

Дөрөв. Ажиллах нөхцөл, ажлын байрны баталгаа

4.1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн орон тоо, албан тушаалыг дараах тохиолдолд /хугацаанд/ хадгалах ба урьд ажиллаж байсан түвшнээс бууруулахгүй ажлын байраар хангана:

4.1.1. Хилийн чанад дахь Дипломат төлөөлөгчийн газар /ДТГ/-т ажиллах хугацаанд;

4.1.2. Албан хаагч 90-ээс дээш хоногоор урт хугацаагаар сургалтад хамрагдах хугацаанд;

4.1.3. Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу өөр байгууллагатай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр сэлгэн ажиллуулахад,

4.1.4. Жирэмсний ба амаржсны дараах амралттай байгаа ба нярай хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаанд;

4.1.5. Эмнэлгийн шинжилгээ хийлгэх, эмчлүүлэх, эмчийн магадлагаагаар болон захиргааны чөлөөтэй байх хугацаанд;

4.1.6. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж группэд байгаад эргэж ажилдаа ороход.

4.2 Төрийн албан хаагч нь Төрийн албаны тухай болон Дипломат албаны тухай хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн алба, дипломат албанаас халагдахгүй байх баталгаа эдэлнэ.

4.3 Ажлын үр дүнгээр яамны шагнал болон сайдын нэрэмжит мөнгөн шагналаар шат дараалан шагнах ба Засгийн газрын хийгээд төрийн дээд шагнал одон, медалиар шагнуулах, цол олгуулахаар тодорхойлно. Төрийн бусад байгууллагын шагналд тодорхойлно.

4.4 Эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээлтэй ажиллаж, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэн тодорхой амжилт гаргаж байгаа төрийн албан хаагчид албан тушаал дэвшин ажиллах бололцоог олгоно.

4.5. Дипломат албаны мэргэжлийн шалгалт өгч тэнцсэн, дипломат ажилтны тангараг өргөж, дипломат албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид нь албан тушаалынхаа зэрэг зиндаанд тохирсон дипломат цолтой байх зарчмыг удирдлага болгож ажилтнуудад дипломат цол олгох, ахиулах асуудлыг тухай бүр шийдвэрлүүлж байна.

Тав. Цалин хөлсний баталгаа

5.1 Дипломат ажилтнуудад батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн ажилласан хугацааны, онцгой нөхцлийн, эрдмийн зэрэг, цолны, дипломат цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.2. Улс төрийн албан хаагчид батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн онцгой нөхцлийн, эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.3. Төрийн захиргааны албан хаагчид батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн ажилласан хугацааны, зэрэг дэвийн, эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.4. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн ур чадварын, мэргэжлийн зэргийн, эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.5 Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажил үүрэг, тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг онцгой сайн ханган биелүүлсэн, гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээ, чанар, жилд ажилласан хоногийн байдлыг харгалзан төрийн жинхэнэ албан хаагчдад хагас жил тутам ажлын үр дүнгээр албан тушаалын сарын цалингийн /ДТГ-т ажиллаж байгаа албан хаагчдын хувьд адилтгах цалингийн/ 40 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал олгож байна.

5.6 Албан хаагчдын цалин хөлснөөс төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэл болон эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийн 8-аас доошгүй хувийг байгууллагаас төлнө.

5.7 Зохих шатны удирдлагын шийдвэрээр илүү цагаар болон амралт баяр ёслолын өдөр ажилласан албан хаагчид нөхөн амруулаагүй тохиолдолд тэдэнд илүү цагийн хөлсийг Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу нэмэгдүүлсэн үнэлгээгээр тооцон олгож байна.

5.8 Цалин хөлс, нэмэгдэл олгохтой холбогдсон дүрэм, журмыг ил тод байлгаж албан хаагч бүрт танилцах боломжоор хангана.

5.9. Төрийн албан хаагч нэг бүр нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын хураамж, тэдгээрийн бичилт, хүн амын орлогын албан татварын хураалт болон бусад суутгалын талаар танилцах, хяналт тавих боломжоор хангагдана.

5.10. Цалин хөлсийг сард 2 удаа, тогтоосон өдөр тавьж олгоно.

5.11. ДТГ- ажиллахаар томилогдоод ажилдаа орох, ДТГ-т ажиллаж байгаад томилолтын хугацаа дуусаад эх орондоо буцаж ирээд ажилдаа орох хугацааны хооронд хийдэгдэл гаргахгүй байх, хэрвээ тухайн албан хаагчийн буруутай биш шалтгаанаар ажил тасрахаар бол тухайн хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг байгууллагаас нөхөн төлнө.

Зургаа. Эрүүл мэндийн баталгаа

6.1. Нийт албан хаагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулна;

6.2. Нийт албан хаагчдын эрүүл мэндийн байдалд онцгой анхааран тэднийг жилд 1 удаа нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт нэгдсэн журмаар хамруулах, зөвлөгөө өгүүлэх, эмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

6.3 Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай албан хаагчдыг рашаан сувилалд амруулах, сувилуулах боломжоор хангаж, сувиллын эрхийн бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр олгуулах талаар тусламж үзүүлнэ.

6.4 Гадаад, дотоодод урт хугацаагаар эмчлүүлэх шаардлагатай албан хаагчдад зохих дэмжлэг үзүүлнэ.

6.5. Албан хаагчдыг биеийн тамир, спортоор хичээллэх боломжоор хангана.

Долоо. Ажиллах нөхцөлийн баталгаа

7.1 Яамны удирдлага хөдөлмөр хамгааллын хууль тогтоомжийн хүрээнд албан хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцлийг хангана. Үүнд албан конторын нормативт талбай, ариун цэвэр, тохижилт, агааржуулалт, дулаацуулга, гэрэлтүүлэг зэрэг багтана.

7.2 Төрийн албан хаагчид ажил үүргээ шаардлагын дагуу гүйцэтгэх бололцоо нөхцөлийг бүрэн хангасан тавилга бичгийн болон бусад техник, хэрэгслэл, программ хангамжаар хангана.

7.3 Албан хаагчдын ажлын хэрэгцээнд зориулан өдөр тутмын голлох сонин, сэтгүүлийг байгууллагаас захиалан уншиж танилцах боломжоор хангахын дээр мэргэжлийн болон шинэ номоор үйлчлэх номын сантай байна. Гадаад харилцааны төв архиваас захиалга хүсэлтийн дагуу шаардлагатай материалаар хангаж үйлчилнэ.

7.4 Албан хаагчдад ажилдаа ирэх, буцах нийтийн тээврийн унааны /автобусны/ тасалбарын үнийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний нөхвөрийг сар бүр олгохоос гадна оройн 20.00 цагаас хойш сууж ажилласан тохиолдолд унаагаар үйлчилнэ.

7.5. Албан хаагчдад өдрийн хоолны нөхвөр олгох. Ундны усны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан халуун ба хүйтэн усаар байнга хангана.

7.6. Албан байгууллага дээр гуанз, цайны газар ажиллуулж, албан хаагчдад хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилнэ.

Найм. Амьдралын түвшний баталгаа

8.1 Албан хаагчдын ахуй амьдралын талаар судалгаа хийж, амьжиргааны баталгаажих доод түвшингээс доогуур орлоготой болон ядуу амьдралтай албан хаагчдад сарын үндсэн цалингийнх нь хэмжээгээр жилд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгоно.

8.2. Олон хүүхэдтэй /4-өөс дээш/ эмэгтэйчүүд болон өрх толгойлсон, гэрт буюу галладаг байранд амьдардаг албан хаагчдад амьдралын түвшинг нь харгалзан хүйтний улиралд түлшний зардалд зориулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний нөхвөр жилд нэг удаа олгоно.

8.3. Албан хаагчдыг орон сууцаар хангахыг амьдралын түвшинг дээшлүүлэх гол баталгаа гэж үзэж, орон сууц хүссэн өргөдлийн ээлж дараалал, 5-аас доошгүй жил ажилласан хугацааг хатуу баримтлан албан хаагчдад орон сууц олгох, орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах бүх талын бололцоот арга хэмжээг зохион байгуулна. Мөн орон сууцны бага хүүтэй зээлд хамрагдахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.

8.4. Албан хаагчдыг зуслангийн болон хувийн орон сууц барих газартай болох ажлыг нэгдсэн журмаар өөрсдийнх нь идэвхтэй оролцоотойгоор зохион байгуулна.

8.5. Албан хаагчдыг хууль тогтоомжоор хориглоогүй ажил хөдөлмөр, туслах аж ахуй эрхлэх, мод бут тарих, хичээл заах, эрдэм судлалын ажил хийх, орчуулга хийх, бүтээл туурвилаа хэвлүүлэх, борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.

8.6. Албан хаагчдын хүүхдийг зусланд амруулах ажлыг зохион байгуулж амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдийн хоолны үнийн зардлыг 50 хүртэл хувиар хөнгөлүүлэх, эсвэл нөхөн олгох арга хэмжээ авна.

8.7. Албан хаагч эмэгтэйчүүдэд жирэмсний ба амаржсаны тэтгэмж болон албан тушаалын цалингийн зөрүү буюу албан тушаалын цалингийн 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг амаржсаны ба жирэмсний амралт эдлэх 4 сарын хугацаанд олгоно.

8.8. Тэтгэвэрт гарч буй хүмүүст нийгмийн баталгаа болгож Төрийн жинхэнэ албан хаагчид 36 хүртэл, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид 12 хүртэл сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж олгоно.

Ес. Амрах эрхийн баталгаа

9.1. Албан хаагчдын санал, байгууллагын ажлын шаардлагыг харгалзан жил бүрийн эхэнд ээлжийн амралтын хуваарийг баталж, хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

9.2. Ээлжийн амралтаараа өөрийн буюу эхнэр /нөхөр/-ийн төрсөн нутагт явах тохиолдолд ирэх, очих замын зардлыг автомашин, эсхүл төмөр замын тээврийн мөрдөж байгаа ердийн тарифаар тооцож 2 жилд нэг удаа олгоно.

9.3. Албан хаагчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх талаар дараах ажлыг зохион байгуулна:

9.3.1. Эх орны түүх соёлын, байгалийн дурсгалт газруудаар хийх аялалыг жил бүр зохион байгуулах,

9.3.2. Байгаль орчинтой танилцах, эрүүл агаарт гарч идэвхтэй амрах ажлыг жилд 1-2 удаа зохион байгуулах,

9.3.3. Шинэ жил, дипломат албаны өдөр, бусад тэмдэглэлт үйл яьдлыг тохиолдуулан урлаг спортын тэмцээн зохион байгуулах,

9.3.4. Шинэ жилээр өрхөд нэг бэлэг өгөх, эх үрсийн баяраар 18 хүртэлх насны хүүхэд тус бүрт бэлэг өгөх, эмэгтэйчүүдийн баяр /3 дугаар сарын 8/-аар эмэгтэйчүүдэд бэлэг гардуулах, бусад хүндэтгэл үзүүлэх.

Арав.Сурч боловсрох баталгаа

Төрийн албан хаагч эрхэлсэн ажил албан тушаалдаа тогтвор суурьшилтай ажиллах нэг гол баталгаа нь гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдаж докторын ба магистрын зэрэг хамгаалах, мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх явдал бөгөөд энэ ажлыг тусгай хөтөлбөрөөр зохицуулна.

Арваннэг.Хилийн чанад дахь ДТГ-т ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын нэмэгдэл баталгаа

11.1. ДТГ-т ажиллах төрийн албан хаагч, тэдний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэлх насны хүүхдийн очих газраа хүртэлх, томилолтынхоо хугацааг дуусгаад эх орондоо буцаж ирэхтэй холбогдон гарах унаа, ачааны зардлыг олгоно.

11.2. Албан ажлаа хэвийн явуулахад шаардагдах ажлын байр, орон сууц, тоног төхөөрөмж, холбоо, тээврийн хэрэгслээр хангана.

11.3. Суугаа улс оронд дайны болон онц байдал тогтох, байгалийн гэнэтийн аюул, гамшиг бий болох, нийтийг хамарсан гоц халдварт өвчин гарах зэрэг тохиолдолд дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдийг хамгаалалтад авах, уг байдлаас үүдсэн эд хөрөнгийн болон эрүүл мэндийн хохирлыг арилгах арга хэмжээ авна.

11.4 ДТГ-т ажиллах төрийн албан хаагч, тэдний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэлх насны хүүхдийг суугаа орны эрүүл мэндийн даатгалд хамруулна.

11.5. Суугаа орны ерөнхий боловсролын сургууль төлбөртэй бол хүүхдийнх нь сургалтын төлбөрийг тухайн улсын сургалтын зардлын дундаж жишгээр олгоно.

11.6. Суугаа орны амьжиргааны өртөг, амьдралын нөхцөлийг харгалзан тогтоосон цалинг суугаа орны буюу чөлөөтэй хөрвөдөг бусад валютаар олгоно.

11.7. Цаг уурын хүнд нөхцөл, дайны байдал бүхий улсад ажиллах үедээ эхний 1-4 жилд ажлын 5, цаашид ажиллах З жил тутам ажлын 2 өдрийн нэмэгдэл амралт эдэлнэ.

11.8. Цаг уурын хүнд нөхцөлтэй гадаад оронд ажиллагчид, түүний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэл насны хүүхэд жил тутам, бусад оронд ажиллагчид, түүний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэл насны хүүхэд нь 2 жил тутам эх орондоо ирж амрахтай холбогдсон зардлыг олгоно.

11.9.Цаг уурын хүнд нөхцөл бүхий улсад ажилласан нэг жилийг 1 жил 6 сараар тооцно.

11.10. Эхнэр буюу нөхрийг тухайн ДТГ-ын ажлын хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн үйлчилгээ, техникийн ажилд авч ажиллуулах зарчмыг баримтална. Хэрвээ тодорхой ажил эрхлээгүй тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрийн албан хаагчийн үндсэн цалингийн дундаж хэмжээгээр бодож төлнө.

11.11. Дипломат ажилтны ДТГ-т ажиллах хугацааны дипломат цолны нэмэгдлийг адилтгах цалингаас нь тогтоосон хувь хэмжээгээр бодож төгрөгөөр олгоно.

Арванхоёр. Бусад баталгаа

12.1 Албан хаагчдын амьдралд тохиолдсон онцлог үйл явдлын үеэр тухайлбал: Шинээр гэр бүл болоход ажлын 3 өдөр, төрсөн хүүхэд нь хурим хийхэд ажлын 2 өдөр, эхнэр нь амаржсан үед ажлын 10 өдөр, гэр бүлийн гишүүн буюу төрөл садан нь нас барсан бол ажлын 7 өдрийн чөлөө тус тус өгч, тэдэнд энэ хугацаанд ногдох цалинг тэтгэмж болгон олгоно.

12.2 Албан хаагчдын гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан /эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, төрсөн ах, эгч дүү, үр хүүхэд, тэдний гэр бүлийн хүн/-гийн хүн нас барах, өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадваргүй болсон гэр бүлийн гишүүнээ асрах тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмж болон эд материалын тусламж олгоно.

12.3 Төрийн байгууллагад тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ажилтанд гэрлэх, 50, 60 насны ойгоор нь болон төрийн дээд шагнал, цол хэргэм, үүний дотор Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин, Элчин сайд цол хүртэхэд зохих хүндэтгэл үзүүлж үнэ бүхий зүйлийг дурсгал болгож олгоно.

Арвангурав. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн удирдлага, зохион байгуулалт

13.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын удирдлагын дор Төрийн захиргааны удирдлагын газар, үүний дотоод нэгжүүд хариуцан зохион байгуулна.

13.2. Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдсон энэхүү хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийг яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг төсөвт жил болгон тусган батлуулж байна.

13.3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, байдлыг жил бүр дүгнэн, яамны удирдлагад танилцуулж, Төрийн албаны зөвлөлд мэдээлж байна.

13.4. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц байдал, үр дүнгээс шалтгаалан түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Тэгэхдээ энэхүү хөтөлбөрт тусгагдсан баталгааг муутгахгүй байх зарчмыг баримтлана.

Арвандөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үр дүн

14.1. Энэ хөтөлбөрийг батласнаар тус яамны төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбоотой хууль тогтоомжоор тогтоосон баталгааг эдлүүлэх бололцоо бүрдэх төдийгүй хууль тогтоомжоор шууд зохицуулагдаагүй ч тэдгээрийн эрх ашиг, сонирхолд нийцсэн зарим үйл ажиллагааг зохицуулан хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндэс бий болно.

14.2. Албан хаагчдын ирээдүйдээ итгэх итгэл батжин, ажлын идэвх сонирхол нэмэгдсэнээр тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

14.3. Хамт олон нягтран төлөвшиж, төрийн албаны мэргэшсэн, чадварлаг, залгамжлагдсан албан хаагчдын баг бүрэлдэн бий болж, эцсийн дүндээ Гадаад хэргийн яамны чиг үүрэг ямар ч нөхцөлд амжилттай хэрэгжих боломжтой болно.

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл, шаардлага

1.1. Дэлхий дахинд даяаршил улам бүр цар хүрээгээ тэлж, шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи үсрэнгүй хөгжин, улс төр, эдийн засгийн интеграци өргөжиж, улс хоорондын харилцан хамаарал гүнзгийрэхийн хирээр олон улсын харилцаа хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буйтай уялдан манай улсын олон талт харилцаа, хамтын ажиллагаа идэвхжиж байна. Үүнтэй холбоотойгоор гадаад, дотоод нөхцөл, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх хэрэгцээ, шаардлага тулгарч байна.

1.2. Энэхүү шаардлага болон дипломат албаны сургалтын өнөөгийн байдал, ирээдүйн хэрэгцээнд тулгуурлан Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, Засгийн газрын 1999 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр”-ийн 3.10.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулав.

Хоёр. Зорилго, зорилт

2.1. Дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын мэргэшлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургах, шинэ залуу ажилтныг богино хугацаанд дадлагажуулах замаар гадаад, дотоод нөхцөл, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.

2.2. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

2.2.1. Дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох;

2.2.2. Дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг үе шаттайгаар, тасралтгүй дээшлүүлэх замаар мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх;

2.2.3. Албан хаагчдыг сургаж, мэргэшүүлэх чиглэлээр бусад улс, олон улсын байгууллага, гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

Гурав. Баримтлах зарчим

3.1. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

3.1.1. Ил тод байх;

3.1.2. Хүртээмжтэй байх;

3.1.3. Байнгын, тасралтгүй байх;

3.1.4. Хариуцлагатай байх;

3.1.5. Хууль дээдлэх.

Дөрөв. Хэрэгжүүлэх чиглэл

4.1. Энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг анхан, дунд, ахисан, ерөнхий гэсэн дөрвөн үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.ÂÂÂÂ

Үе шат

Төрөл

Сургалт

Анхан Дипломат албанд анх орох иргэдэд зориулсан сургалт -Дипломат албаны мэргэшлийн шалгалт өгөхөөр бүртгэгдсэн иргэдэд зориулсан сургалт-Дипломат албаны мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдэд зориулсан сургалт
Дунд Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт -Албан тушаал дэвших, цол ахихын өмнөх сургалт-Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т ажиллахаар томилогдсон албан хаагчдад зориулсан сургалт

-Бусад улсын дипломатын академийн богино хугацааны сургалт

-Бусад улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн магистр, докторын сургалт

Ахисан Ур чадварын сургалт -Албан ёсны уулзалт, яриа хэлэлцээний үеэр түгээмэл хэл дээр аман болон бичгийн орчуулга хийх;-Төр, засгийн тэргүүний хэлэх үг бэлтгэх (speechwriter);

-Хоёр болон олон талт яриа хэлэлцээнд оролцож, хэлэлцээ хийх (negotiator);

-Гадаад бодлого, харилцааны стратеги боловсруулах.

Ерөнхий Ажлын байран дээрх сургалтууд Хэрэгцээ, шаардлагад суурилсан сургалтууд.

4.2. Анхан шатны сургалтын хүрээнд дипломат албаны төрийн тусгай албанд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт өгөх гэж буй болон өгч тэнцсэн иргэдэд зориулсан богино хугацааны сургалт зохион байгуулна.

4.3. Дунд шатны сургалтын хүрээнд дипломат ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр дараах сургалтуудыг зохион байгуулна. Үүнд:

4.3.1. Албан тушаал дэвших, цол ахихаар тодорхойлогдож буй дипломат ажилтнуудад зориулж богино хугацааны сургалт зохион байгуулна.

4.3.2. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т ажиллахаар томилогдсон албан хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулна.

4.3.3. Бусад улсын Гадаад хэргийн яам, Дипломат академиас зохион байгуулж буй сургалтад албан хаагчдыг хамруулна. Шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

4.3.4. Гадаадын их, дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтад тухайн улсын Засгийн газрын тэтгэлэгээр албан хаагчдыг суралцуулах, суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. Хувийн зардлаар суралцах албан хаагчдад зохих ёсны дэмжлэг үзүүлнэ.

4.4. Ахисан шатны сургалтын хүрээнд дараах чиглэлээр дипломат ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах сургалт зохион байгуулна. Үүнд:

4.4.1. Албан ёсны уулзалт, яриа хэлэлцээний үеэр түгээмэл хэл дээр аман болон бичгийн орчуулга хийх;

4.4.2. Төр, засгийн тэргүүний хэлэх үг бэлтгэх (speechwriter);

4.4.3. Хоёр болон олон талт яриа хэлэлцээнд оролцож, хэлэлцээ хийх (negotiator);

4.4.4. Гадаад бодлого, харилцааны стратеги боловсруулах.

4.5. Ажлын байран дээрх сургалтуудын хүрээнд албан хаагчдын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан дараах сургалтуудыг зохион байгуулна. Үүнд:

4.5.1. Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга;

4.5.2. Монгол бичгийн сургалт;

4.5.3. Мэргэжлийн гадаад хэл;

4.5.4. Албан бичиг боловсруулалт, хөтлөлт;

4.5.5. Орчуулгын онол, арга зүй;

4.5.6. Дипломат ажилтны ёс зүй, манлайлал, харилцааны ур чадвар

4.5.7. Мэдээллийн технологийн сургалт;

4.5.8. Улс төрийн эдийн засаг;

4.5.9. Ерөнхий соёлын сургалт;

4.5.10. Монгол Улсын түүх, соёлын өв гэх мэт;

4.5.11. Үйлчилгээ, техникийн ажилтнуудад зориулсан гадаад хэлний сургалт.

4.6. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын магистрын сургалтад албан хаагчдыг хамруулж ахлах мэргэжилтний болон удирдах ажилтны нөөц бүрдүүлнэ.

4.7. Бусад улсын Дипломат академитай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, албан хаагчдыг харилцан сургах, хамтарсан сургалт зохион байгуулах, зочин багш урих зэргээр хамтран ажиллана.

4.8. Олон улсын байгууллагад дадлага хийж туршлага судлах дипломат ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Тав. Удирдлага, зохион байгуулалт, хэрэгжилт

5.1. Энэхүү хөтөлбөрийг Гадаад хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга удирдаж Төрийн захиргааны удирдлагын газар Дипломат академитай хамтран яамны бүх газар нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, бусад улс, олон улсын байгууллагын оролцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ.

5.2. Гадаад хэргийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газраас дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг хийж, судалгаанд үндэслэн жил бүр төлөвлөгөө боловсруулж Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулна.

5.3. Гадаад хэргийн яамны дэргэдэх Дипломат академи дээрх төлөвлөгөөний дагуу сургалт тус бүрийн хичээлийн хуваарь гаргаж, сургалтуудыг зохион байгуулна.

5.4. Энэхүү хөтөлбөрийг шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн боловсруулна.

Зургаа. Санхүүжилт

6.1. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. Үүнд:

6.1.1. Сургалтын төрийн сан;

6.1.2. Бусад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр;

6.1.3. Хэрэгжүүлэгч байгууллага;

6.1.4. Тухайн ажилтан;

6.1.5. Бусад /төрийн бус байгууллага гэх мэт/;

6.1.6. Төсвийн сургалтад зориулсан хөрөнгө, эсхүл төсвийн хэмнэлт;

6.1.7. Хандив, тусламж.

Долоо. Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

7.1. Энэхүү хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд жил бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлан гаргана.

Найм. Хүрэх үр дүн

8.1. Дипломат ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, тасралтгүй давтан сургах тогтолцоо бүрдэнэ.

8.2. Дипломат албанд тогтвор суурьшилтай ажиллах мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх нөхцөл бүрдэнэ.

8.3. Монгол Улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл, гадаад харилцааны салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх боловсон хүчний чадавхи бэхжинэ.

—оОо—

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧДЫН

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 оны … дугаар сарын ….-ны өдөр Улаанбаатар хот

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Эх үүсвэр

Мэргэжлийн дипломатуудад зориулсан сургалт
Дипломат албаны мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн ГХЯ-нд орж ажиллах иргэдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах

I хагас

ТЗУГ, Дипломат Академи ГХЯ
Энэтхэгийн Дипломат академитай хамтарч ГХЯ-ны Дунд шатны ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах /Улаанбаатар/

4 дүгээр сар

Дипломат Академи ГХЯ
Клингендалийн Олон улсын харилцааны институт, Германы Дипломат академитай хамтарч ГХЯ-ны Удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах /Улаанбаатар/

10 дугаар сар

Дипломат Академи ГХЯ
Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т томилогдон ажиллах албан хаагчдад зориулан сургалт зохион байгуулах

II улирал

ТЗУГ, Дипломат Академи ГХЯ
Монгол бичгийн сургалт зохион байгуулах

3 дугаар сар

Дипломат Академи ГХЯ
Орчуулгын онол, арга зүйн сургалт зохион байгуулах

4 дүгээр сар

ТЗУГ, Дипломат Академи АСЕМ-ийн дээд түвшний уулзалт зохион байгуулах зардал
Мэргэжлийн англи хэлний сургалт зохион байгуулах

5 дугаар сар

ТЗУГ, Дипломат Академи АСЕМ-ийн дээд түвшний уулзалт зохион байгуулах зардал
Бусад улсын ГХЯ, Дипломатын академи, олон улсын байгууллагын шугамаар зохион байгуулж буй сургалтад албан хаагчдыг хамруулах /Хавсралтын дагуу/

Жилдээ

ТЗУГ Зохион байгуулагч тал
Гадаадын их, дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтад тухайн улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр албан хаагчдыг суралцуулах ажлыг зохион байгуулах /Хавсралтын дагуу/

Жилдээ

ТЗУГ Зохион байгуулагч тал
Үйлчилгээ, техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт
10. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т томилогдсон ажилтнуудын гэр бүлд зориулан сургалт зохион байгуулах

6 дугаар сар

Дипломат Академи ГХЯ
11. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т томилогдсон жолооч, техникийн ажилтнуудад зориулан сургалт зохион байгуулах

10 дугаар сар

Дипломат Академи ДБҮЭГ
12. ДБҮЭГ-ын жолооч нарт зориулан англи хэлний сургалт зохион байгуулах

1 дүгээр сар

Дипломат Академи ДБҮЭГ
Бусад яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, дүүргийн гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт
13. Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд зориулан сургалт зохион байгуулах

2 дугаар сар

Дипломат Академи “Монголын нутгийн удирдлагын нийгэмлэг” ТББ
14. Аймаг, нийслэл, дүүргийн гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах

I хагас

ТЗУГ,БТЗГ,

Дипломат академи

ГХЯ
15. Яам, агентлагуудын гадаад харилцааны ажилтнуудад зориулан сургалт зохион байгуулах

10 дугаар сар

ТЗУГ, Дипломат академи ГХЯ

—оОо—

Сонгон шалгаруулалт
ОХУ-ын “Роснефть” Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн шалгалтад оролцсон иргэдийн дүн
2020 оны 03 дугаар сарын 22
Бүтгэлийн дугаар Дүн
1 100000754944932. 99.71
2 100000755486544. 96.85
3 100000755040618. 94.28
4 100000756088824. 92.42
5 100000754370392. 91.85
6 100000755978963. 91.14
7 100000756337710. 90
8 100000756309087. 89.71
9 100000755865993. 88.57
10 100000754307667. 86.85
11 100000754373264. 85.85
12 100000756649285. 85.57
13 100000756650961. 85.57
14 100000755836005. 83.71
15 100000756679856. 81.71
16 100000756633012. 81.28
17 100000755210384. 81.14
18 100000756641829. 79.85
19 100000756451271. 79.28
20 100000754372815. 77.57
21 100000756266631. 76.28
22 100000756641812. 71.57
23 100000754969823. 70.14
24 100000756641880. 69.71
25 100000754535072. 69
26 100000755499347. 68.28
27 100000754334453. 67.85
28 100000755664744. 67.57
29 100000754338419. 67.57
30 100000756573972. 65.57
31 100000756266583. 64.71
32 100000756954344. 62.42
33 100000754288691. 61.57
34 100000756567641. 60.57
35 100000756346712. 60
36 100000756078478. 56.14
37 100000756627435. 52.85
38 100000756492822. 49.57
39 100000756963546. 46.42
40 100000756966326. 24.42
ОХУ-ЫН “РОСНЕФТЬ” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ СУРАЛЦАХ ИРГЭДЭЭС ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТ АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
2020.03.21
Бүртгэлийн дугаар Ярилцлага авах цаг
1 100000756650961. 09:00-09:20
2 100000756649285. 09:20-09:40
3 100000756641829. 09:40-10:00
4 100000756641812. 10:00-10:20
5 100000756627435. 10:20-10:40
6 100000756573972. 10:40-11:00
7 100000756567641. 11:00-11:20
8 100000756492822. 11:20-11:40
9 100000756451271. 11:40-12:00
10 100000756346712. 12:00-12:20
11 100000756337710. 12-20-12:40
12 100000756309087. 12:40-13:00
13 100000756266631. 14:00-14:20
14 100000756088824. 14:20-14:40
15 100000755978963. 14:40-15:00
16 100000755836005. 15:00-15:20
17 100000755664744. 15:20-15:40
18 100000755499347. 15:40-16:00
19 100000755486544. 16:00-16:20
20 100000755210384. 16:20-16:40
21 100000755040618. 16:40-17:00
22 100000754969823. 17:00-17:20
23 100000754944932. 17:20-17:40
24 100000754373264. 17:40-18:00
25 100000754372815. 19:00-19:20
26 100000754370392. 19:20-19:40
27 100000754338419. 19:40-20:00
2020.03.22
28 100000754334453. 10:00-10:20
29 100000754307667. 10:20-10:40
30 100000754288691. 10:40-11:00
31 100000756078478. 11:00-11:20
32 100000754535072. 11:20-11:40
33 100000756266583. 11:40-12:00
34 100000755865993. 12:00-12:20
35 100000756633012. 12:20-12:40
36 100000756679856. 12:40-13:00
37 100000756954344. 14:00-14:20
38 100000756963546. 14:20-14:40
39 100000756966326. 14:40-15:00
40 100000756641880. 15:00-15:20
ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХОД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХОД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ