ГХЯ болон түүний системийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

(2016 оны 1 дүгээр улирал)

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт/%/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 234 126 0 0 108 53.8%
2 ДТГ 6357 6297 29 11 27 99.7%
ДҮН 6591 6423 29 11 135 98.1%
ГХЯ болон түүний системийн байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хэлбэрээр

(2016 оны 1 дүгээр улирал) 

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэнөргөдөл, гомдол,  санал хүсэлт Үүнээс:
 Бичгээр 11-11 төвөөр  Цахим хэлбэ-рээр Утсаархандсан Биечлэн уулзсан Бусад
1. ГХЯ 234 198 36 0 0 0 0
2. ДТГ 6357 2229 1 159 534 215 3219
ДҮН 6591 2427 37 159 534 215 3219
Тайлбар:
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /хувиар/
Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
  

 

ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМ,

 

ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

Нийт 6591 өргөдөл:   1. Хүсэлт – 6427   /97.5%/2. Гомдол- 89        /1.4%/

3. Санал-   75        /1.1%/

 

·         Нотариат, тодорхойлолт, лавлагаа, гэрчилгээ  4281 /65 %/

·         Паспорт, виз, түр үнэмлэх, оршин суух баримт бичиг 1293 /19.6%/

·         Иргэний харьяалал, гэр бүл батлуулах, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ  430 /6.5%/

·         Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах 212 /3.2%/

·         Хил, гаалийн боомтоор нэвтрэх 49 /0.74%/

·         Бусад 326 /4.9 %/

ГХЯ болон түүний системийн байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хэлбэрээр

(2015 оны 4 дүгээр улирал)

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэнөргөдөл, гомдол, санал хүсэлт Үүнээс:
 Бичгээр 11-11 төвөөр  Цахим хэлбэ-рээр Утсаархандсан Биечлэн уулзсан Бусад
1. ГХЯ 202 188 14 0 0 0 0
2. ДБҮАЭГ 28 28 0 0 0 0 0
3. ДТГ 3876 2706 0 301 352 495 22
ДҮН 4106 2922 14 301 352 495 22
Тайлбар:
ГХЯ болон түүний системийн байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хэлбэрээр

(2015 оны 4 дүгээр улирал)

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэнөргөдөл, гомдол, санал хүсэлт Үүнээс:
 Бичгээр 11-11 төвөөр  Цахим хэлбэ-рээр Утсаархандсан Биечлэн уулзсан Бусад
1. ГХЯ 202 188 14 0 0 0 0
2. ДБҮАЭГ 28 28 0 0 0 0 0
3. ДТГ 3876 2706 0 301 352 495 22
ДҮН 4106 2922 14 301 352 495 22
Тайлбар:
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /хувиар/
Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
  

 

ГХЯ, ДТГ, ДБҮАЭГ

Нийт 4106 өргөдөл:  1. Хүсэлт – 3910 /94.1%/2. Гомдол- 39       /3.1%/

3. Санал-   1754   /2.7%/

 

·         Нотариат, тодорхойлолт, лавлагаа, гэрчилгээ 1528 /37.2%/

·         Паспорт, виз, түр үнэмлэх, оршин суух баримт бичиг 1202 /29.3%/

·         Иргэний харьяалал, гэр бүл батлуулах, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 338 /8.2%/

·         Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах 414 /10.1%/

·         Хил, гаалийн боомтоор нэвтрэх 150 /7.7%/

·         Бусад 474 /11.5 %/

ГХЯ болон түүний системийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

(2015 оны жилийн эцэс)

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт/%/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 949 878 0 0 71 92.5%
2 ДБҮАЭГ 117 79 0 0 38 67.5%
3 ДТГ 14872 14726 46 28 72 99.5%
ДҮН 15938 15683 46 28 181 98.8%
ГХЯ болон түүний системийн байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хэлбэрээр

(2015 оны жилийн эцэс)

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэнөргөдөл, гомдол, санал хүсэлт Үүнээс:
 Бичгээр 11-11 төвөөр  Цахим хэлбэ-рээр Утсаархандсан Биечлэн уулзсан Бусад
1. ГХЯ 949 765 184 0 0 0 0
2. ДБҮАЭГ 117 117 0 0 0 0 0
3. ДТГ 14872 9456 5 1689 1649 1994 79
ДҮН 15938 10338 189 1689 1649 1994 79
Тайлбар:
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /хувиар/
Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
  

 

ГХЯ, ДТГ, ДБҮАЭГ

Нийт 15938 өргөдөл: 1. Хүсэлт – 15035 /94.3%/2. Гомдол- 264     /1.7%/

3. Санал-   94.3     /4 %/

 

·         Нотариат, тодорхойлолт, лавлагаа, гэрчилгээ 6136 /38.5%/

·         Паспорт, виз, түр үнэмлэх, оршин суух баримт бичиг 4582 /28.7%/

·         Иргэний харьяалал, гэр бүл батлуулах, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 1497 /9.4%/

·         Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах 1274 /8 %/

·         Хил, гаалийн боомтоор нэвтрэх 454 /2.8%/

·         Бусад 1995 /12.5 %/