ГХЯ болон түүний системийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

(2016 оны 4 дүгээр улирал)

 

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 225 188 0 2 35 84.4
2 ДТГ 17751 17587 60 30 69 99.6
ДҮН 17976 17775 60 32 104 99.4
ГХЯ болон түүний системийн байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хэлбэрээр

(2016 оны 4 дүгээр улирал)

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн

өргөдөл, гомдол,  санал хүсэлт

Үүнээс:
 

Бичгээр

11-11 төвөөр

 

Цахим хэлбэ-рээр Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан Бусад
1. ГХЯ 225 212 13 0 0 0 0
2. ДТГ 17751 8994 5 1320 2377 4943 112
ДҮН 17976 9206 18 1320 2377 4943 112
Тайлбар:
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /хувиар/

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /хувиар/

(2016 оны 4 дүгээр улирал)

 

 

Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
 

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ

ЯАМ,

 

ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

Нийт    17976 өргөдөл: 1. Хүсэлт-       15308 /85.15%/

2. Гомдол-       477    /2.65%/

3. Санал-         2191  /12.18%/

 

·         Нотариат, тодорхойлолт, лавлагаа, гэрчилгээ   8134 /45.25 %/

·         Паспорт, виз, буцах үнэмлэх, оршин суух баримт бичиг авахтай холбоотой  6067 /33.75%/

·         Иргэний харьяалал, гэр бүл батлуулах, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ   961 /5.35%/

·         Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах  414 /2.30%/

·         Хилийн боомтоор нэвтрэх  302 /1.68%/

·         Бусад   2098 /11.67 %/

ГХЯ болон түүний системийн байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хэлбэрээр

(2016 оны жилийн эцэс байдлаар)

 

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 1215 974 0 2 239 80.3
2 ДТГ 35663 35327 130 60 146 99.6
ДҮН 36878 36301 130 62 385 98.9
ГХЯ болон түүний системийн байгууллагад хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хэлбэрээр

(2016 оны жилийн эцэс байдлаар)

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн

өргөдөл, гомдол,  санал хүсэлт

Үүнээс:
 

Бичгээр

11-11 төвөөр

 

Цахим хэлбэ-рээр Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан Бусад
1. ГХЯ 1215 1049 166 0 0 0 0
2. ДТГ 35663 16490 9 1906 6006 7866 3386
ДҮН 36878 17539 175 1906 6006 7866 3386
Тайлбар:
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /хувиар/

(2016 оны жилийн эцэс байдлаар)

 

Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
 

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ

ЯАМ,

 

ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

Нийт    36878 өргөдөл: 1. Хүсэлт-       33782  /91.1%/

2. Гомдол-          677  /1.83%/

3. Санал-         2479   /6.72%/

 

·         Нотариат, тодорхойлолт, лавлагаа, гэрчилгээ   14230 /38.6 %/

·         Паспорт, виз, буцах үнэмлэх, оршин суух баримт бичиг авахтай холбоотой  13593 /36.9%/

·         Иргэний харьяалал, гэр бүл батлуулах, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ   1745 /4.7%/

·         Хувь хүний эрх ашгийг хамгаалах  1158 /3.1%/

·         Хилийн боомтоор нэвтрэх  422 /1.1%/

·         Бусад   5730 /15.5 %/

ГХЯ болон түүний системийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

(2015 оны жилийн эцэс)

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт/%/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1 ГХЯ 949 878 0 0 71 92.5%
2 ДБҮАЭГ 117 79 0 0 38 67.5%
3 ДТГ 14872 14726 46 28 72 99.5%
ДҮН 15938 15683 46 28 181 98.8%