1. Ratification status of international human rights treaties and conventions by Mongolia
 

 

Гэрээ

 Гарын үсэг зурсан он, сар, өдөр  Монгол Улсын хууль батлагдсан өдөр Нэгдэн орсон (a), хүлээн зөвшөөрсөн (A), баталсан (AA), залгамжилсан (d), соёрхон баталсан он, сар, өдөр Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон он, сар, өдөр
1. Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай конвенц.

Парис, 1948.12.09

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Paris, 9 December 1948

1966.11.24 1967.01.05 a 1967.04.05
2. Арьс үндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц. Нью Йорк, 7 March 1966.03.07

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. New York, 7 March 1966

1966.05.03 1969.03.31 1969.08.06 , 1969.09.05
3. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт.   Нью Йорк, 1966.12.16

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 16 December 1966

1968.06.05 1974.11.18 1974.11.18 1976.01.03
3.a. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол.   Нью Йорк, 2008.12.10

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 10 December 2008

2009.12.23 2010.04.23 2010.07.01 2013.05.05
4. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт.   Нью Йорк, 1966.12.16

International Covenant on Civil and Political Rights.

New York, 16 December 1966

1968.06.05 1974.11.18 1974.11.18 1976.03.23
5. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол.   Нью Йорк, 1966.12.16

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966

1991.01.14 1991.04.16 a 1991.07.16
6. Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц.   Нью Йорк, 1968.11.26

Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity. New York, 26 November 1968

1969.01.31 1969.05.21 1969.05.21 1971.11.11
7. Апартеидын гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц.   Нью Йорк, 1973.11.30

International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. New York, 30 November 1973

1974.05.17 1974.12.03 1975.08.08 1976.07.18
8. Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц. Нью Йорк, 1979.12.18

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 18 December 1979

1980.07.17 1981.05.14 1981.07.20 1981.09.03
8.a. Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт. Нью Йорк, 1995.12.22

Amendment to article 20, paragraph 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 22 December 1995

1997.10.03 1997.12.19 A Хүчин төгөлдөр болоогүй байна
8.b. Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол. Нью Йорк, 1999.10.06

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 6 October 1999

2000.09.07 2001.12.14 2002.03.28 2002.06.28
9. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц.   Нью Йорк, 1984.12.10

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York, 10 December 1984

2001.11.02 2002.01.24 a 2002.02.23
9.b. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцийн нэмэлт протокол.  Нью Йорк, 2002.12.18

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York, 18 December 2002

2013.09.24  2014.12.11 2015.02.12  2015.03.14
10. Спортод апартеид бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенц.  Нью Йорк, 1985.12.10

International Convention against Apartheid in Sports. New York, 10 December 1985

1986.05.16 1987.09.18 1987.12.16 AA 1988.04.03
11. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц. Нью Йорк, 1989.11.20

Convention on the Rights of the Child. New York,

20 November 1989

1990.01.26 1990.07.05 1990.07.05 1990.09.02
11.a. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт. Нью Йорк, 1995.12.12

Amendment to article 43 (2) of the Convention on the Rights of the Child. New York, 12 December 1995

 1995.12.12 1997.12.19 A 2002.11.18
11.b. Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт өөрчлөлт. Нью Йорк, 2000.05.25

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. New York, 25 May 2000

2001.11.12 2002.10.11 2004.1.06 2004.11.06
11.c. Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт өөрчлөлт. Нью Йорк, 2000.05.25

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. New York, 25 May 2000

2001.11.12 2002.10.11 2003.06.27 2003.07.27
11.d. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай нэмэлт протокол. Нью Йорк, 2011.12.19

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. New York, 19 December 2011

2013.10.04  2015.04.16 2015.09.28 2015.12.28
12. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт хоёрдугаар протокол. Нью Йорк, 1989.12.15

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. New York, 15 December 1989

2012.01.05 2012.03.13 a 2012.06.13
15. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц. Нью Йорк, 2006.12.13

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006

2008.12.19 2009.05.13 a 2009.06.13
15.a. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол. Нью Йорк, 2006.12.13

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006

2008.12.19 2009.05.13 a 2009.06.13
16. Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенц. Нью Йорк, 2006.12.20

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. New York, 20 December 2006

2007.02.06  2014.10.09  2015.02.12  2015.03.14

 

Жич: НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулсан хүний эрхийн олон улсын нийт гэрээний жагсаалт болон тэдгээрийн хүчин төгөлдөр болсон хугацааг https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en  линкээс харна уу.

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц

КОНВЕНЦ Монгол Улсын хууль батлагдсан өдөр Соёрхон баталсан он, сар, өдөр Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон он, сар, өдөр
Тулгуур конвенц
1. C029 – Албадан хөдөлмөрийн тухай конвенц, 1930 (№. 29)

C029 – Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

2005.02.24 2005.03.15 2006.03.15
2. C087 – Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай конвенц, 1948 (№. 87)

C087 – Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)

1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03
3. C098 – Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай конвенц, 1949 (№. 98)

C098 – Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03
4. C100 – Тэгш шан хөлс олгох тухай конвенц, 1951 (№. 100)

C100 – Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)

1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03
5. C105 – Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай конвенц, 1957 (№. 105)

C105 – Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

2005.02.24 2005.03.15 2006.03.15
6. C111 – Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай конвенц, 1958 (№. 111)

C111 – Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)

1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03
7. C138 – Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай конвенц, 1973 (№. 138) Доод насыг 15 насаар заасан

C138 – Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)

2002.10.31 2002.12.16 2003.12.16
8. C182 – Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай конвенц, 1999 (№. 182)

C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

2000.10.05 2001.02.26 2002.02.26
Захиргааны шинжтэй конвенц
9. C122 – Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай конвенц, 1964 (№. 122)

C122 – Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)

1976.11.24 1976.11.24 1977.11.24
10. C144 – Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай конвенц, 1976 (№. 144)

C144 – Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)

1998.08.10 1998.08.10 1999.08.10
Техникийн шинжтэй конвенц
11. C059 – Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай конвенц (хянаж өөрчилсөн), 1937 (№. 59)

C059 – Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59)

1969.05.10 1969.06.03 Хүчин төгөлдөр үйлчлэхээ больсон
12   С088 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай конвенц, 1948, (№. 88)

C088 – Employment Service Convention, 1948 (No. 88)

2015.01.30 2015.04.17 2016.04.17
13. C103 – Эхчүүдийг хамгаалах тухай конвенц (хянаж өөрчилсөн), 1952 (№. 103)

C103 – Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103)

1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03
14. C123 – Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай конвенц, 1965 (№. 123) Насны доод хязгаарын 18 насаар заасан

C123 – Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123)

1981.12.03 1981.12.03 1982.12.03
15. C135 – Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай конвенц, 1971 (№. 135)

C135 – Workers’ Representatives Convention, 1971 (No. 135)

1995.05.29 1996.10.08 1997.10.18
16. C155 – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай конвенц, 1981 (№. 155)

C155 – Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)

1998.02.03 1998.02.03 1999.02.03
17. C159 – Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай конвенц, 1983 (№. 159)

C159 – Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159)

1998.02.03 1998.02.03 1999.02.03
18. С176 Уурхай дахь аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай конвенц, 1995  (№. 176)

C176 – Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176)

2015.07.03 2015.11.26 2016.11.26
19. С181 Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай конвенц 1997 (№. 181)

C181 – Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181)

2015.01.30 2015.04.17 2016.04.17
20. MLC,2006  Далайн хөдөлмөрийн тухай  конвенц, 2006  (MLC, 2006)

MLC, 2006 – Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)

In accordance with Standard A4.5 (2) and (10), the Government has specified the following branches of social security: medical care; sickness benefit; employment injury benefit and survivors’ benefit.

2014.11.21 2015.09.01 2016.09.01

Жич:  ОУХБ-ын нийт конвенцийн жагсаалт болон тэдгээрийн хүчин төгөлдөр болсон хугацааг http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:8934374185035::::P12000_INSTRUMENT_SORT:3 линкээс харна уу

ОУХБ-ын веб хуудасны Монгол Улстай холбоотой мэдээллийг  http://www.ilo.org/gateway/faces/home/ctryHome?locale=EN&countryCode=MNG&_adf.ctrl-state=4etpajle7_9  линкээс харна уу

4. National reports on the implementation of human rights treaties
 • Most recent national reports on the implementation of human rights treaties
 1. Initial Report of Mongolia on the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
 1. Second periodic report of Mongolia on the implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Annex

 1. Sixth periodic reports of Mongolia on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights

Annex

 1. Eighth and ninth periodic reports of Mongolia on the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Annex I

Annex II

 1. Nineteenth to twenty-second periodic reports on the implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
 1. Fourth periodic reports of Mongolia on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Annex

 1. Fifth periodic reports of Mongolia on the implementation of the Conventions on the Rights of the Child
 2. Initial report Mongolia on the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child prostitution and Child Pornography
 1. Initial report of Mongolia on the implementation of the Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on involvement of children in armed conflict

 

 • Most recent concluding observations by the treaty bodies 
 1. Initial Report of Mongolia on the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
 1. Second periodic report of Mongolia on the implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
 1. Sixth periodic reports of Mongolia on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights
 1. Eighth and ninth periodic reports of Mongolia on the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
 1. Nineteenth to twenty-second periodic reports on the implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
 1. Fourth periodic reports of Mongolia on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 1. Fifth periodic reports of Mongolia on the implementation of the Conventions on the Rights of the Child
 1. Initial report Mongolia on the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child prostitution and Child Pornography
 1. Initial report of Mongolia on the implementation of the Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on involvement of children in armed conflict