МОНГОЛ, ОРОС, ХЯТАДЫН ХИЛИЙН БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХИЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ХОЛБООНЫ АГЕНТЛАГ БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХООРОНДЫН ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР

МОНГОЛ, ОРОС, ХЯТАДЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОР БАЙГУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ХООРОНД ХУДАЛДААНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХИЙН ТУЛД ТААТАЙ НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБА БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХООРОНДЫН САНАМЖ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДУНД ХУГАЦААНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМЫН ЗУРАГЛАЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 20

ГЭРЭЭНИЙ НЭР Байгуулагдсан огноо Конвенц хүчин төгөлдөр болсон огноо Монгол Улсын соёрхон баталсан, баталсан  огноо Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд нийтлэгдсэн эмхтгэлийн дугаар
Name of the Agreement Date of establishment Date of entry into force Ratification/ Approval Accession Effective date
1. НҮБ, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН БУСАД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ
 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice
1 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм (мөн түүний хавсралт болох Олон улсын шүүхийн дүрэм) 1945.06.26 1945.10.24 1961.10.27 1961.07.27 Тусгай дугаар               II боть – 270 х.
Charter of United Nations and Statute of the International Court of Justice
2 НҮБ-ын дүрмийн 109 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1965.12.20 1968.06.12 1969.04.17 1968.06.12
Amendment to Article 109 of the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 2101 (XX)
3 НҮБ-ын Дүрмийн 61 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1971.12.20 1973.09.24 1973.05.18 1973.09.24
Amendment to Article 61 of the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 2847 (XXVI)
4 НҮБ-ын дүрмийн 23,27,61 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1963.12.17 1965.08.31 1965.03.10 1965.03.10 1965.08.31
Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter of the United Nations
5 НҮБ-ын эрх ямба, дархан эрхийн тухай Конвенц 1946.02.13 1946.09.17 1962.05.31 1962.05.31 1967.06.20
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
6 НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагын эрх, дархын  тухай конвенц 1947.11.21 1948.12.02 1970.03.03 1970.08.17 1970.08.17
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
7 НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллагын дүрэм 1945.11.16 1946.11.04 1962.11.01 1962.11.01
Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
8 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм 1946.07.22 1948.04.07 1962.04.18 1962.04.18
World Health Organization Constitution
9 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 7 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1965.05.20 Not yet in force 1971.11.05 1971
Amendment to article 7 of the Constitution of the World Health Organization
10 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1998.5.16 2005.09.15 1999.06.15 1971
Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization
11 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 34, 55 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1973.05.22 1977.02.03 1977 1977.01.19
Amendments to articles 34 and 55 of the Constitution of the World Health Organization
12 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1976.05.17 1984.01.20 1981 1981.11.10
Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization
13 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1967.05.23 1975.05.21 1971.10.05 1993
Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization
14 Дэлхийн цаг уурын байгууллагын дүрэм 1947.10.11 1950.02.11 1963.04.04 1963
World Meteorological Organization Convention
15 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэм 1919.04.01 1919.06.28 1968 1968.05.24
Charter of International Labour organization
16 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 1946.10.09 1948.04.20 2010.04.23 2010.09.16
Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization
17 Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрэм 1964.07.10 1966.01.01 1973 1973 ТМ 2006 оны
Constitution of the Universal Postal Union №34 – 1036 х.
18 Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрмийн 7 дугаар нэмэлт протокол 2004.10.05 2006.01.01 2006.06.09 2006.06.09 2006.06.19 ТМ 2006 оны
7th optional protocol to constitution of Universal Postal Union №34 – 1041 х.
19 Шуудангийн санхүүгийн үйлчилгээний хэлэлцээр 2004.10.05 2006.01.01 2006.06.09 2006.06.09 2006.06.19 ТМ 2006 оны
Postal Financial Services Agreement №34 – 1043 х.
20 Атомын эрчим хүчний олон улсын агентлагийн дүрэм 1956.10.26 1958.06.02 1973 1973
Charter of International Atomic Energy Agency
21 НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын дүрэм 1973 1975.11.05 1974 1974
Charter of the United National Food and Agriculture Organization
22 Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын дүрэм 1967 1979 1979
Constitution of the World Intellectual Property Organization [WIPO]
23 НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагын дүрэм 1979.04.08 1985.06.21 1985 1985
Constitution of the United Nations Industrial Development Organization
24 Олон улсын цахилгаан холбооны дүрэм болон конвенц 1992.12 1994.07.01 1994.07.08 1994.07.08 1994.07.08
Charter of the International Telecommunication Union
25 Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллагын дүрэм 1944 1989 1989
Charter of the International Civil Aviation Organization
26 Дэлхийн жуулчны байгууллагын дүрэм 1970 1990 1990
Charter of the World Tourism Organization (WTO)
27 Олон улсын валютын сангийн дүрэм 1944.07.22 1945.12.27 1991 1991
Charter of the International Monetary Fund
28 Олон улсын валютын сангийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 2011.03.03 2011.12.13 2015.04.16 2015.04.10
The Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board
29 Олон улсын шинэчлэл, хөгжлийн банк /Дэлхийн банк/-ны дүрэм 1946 1991 1991
Charter of the International Bank  for Reconstruction and Development /World bank/
30 Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны байгууллагын дүрэм 1976.03.27 1979.02.25 1991 1991.08.14
Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity
31 Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны дүрмийн 3 /5/ болон 9 /8/ зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт 1991.11.29 2003.03.16 1999 1999.01.07
Amendments to articles 3 (5) and 9 (8) of the Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity
32 Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөлийн дүрэм 1924.07.11 1994 1994
The World Energy Council
33 Олон улсын хөдөө аж ахуйн санг байгуулах тухай хэлэлцээр 1976.06.13 1977.11.30 1994 1994.02.09
Agreement establishing the international fund for Agricultural Development
34 Олон улсын вакцины институтийг байгуулах тухай хэлэлцээр 1996.10.28 1997.05.29 1997 1997.06.19
Agreement on the establishment of the International Vaccine Institute
35 Эрчим хүчийг зохицуулдаг бүс нутгийн нийгэмлэг 2000.12.11 2001 2001
Energy Regulators Regional Association
36 НҮБ-ын болон түүнтэй хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдлын тухай конвенц 1994.12.09 1999.01.15 2004.02.25 2004.02.25
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
37 Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын дүрмийн 1984 онд Гамбург, 1989 онд Вашингтон, 1994 онд Сөүл, 1999 онд Бээжин хотноо хуралдсан Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн ээлжит хурлаар батлагдсан Протокол 1969-2004 2003.12.26
Additional Protocols to the Constitution of the Universal Postal Union  (as amended by the 1969 Tokyo, 1974 Lausanne, 1984 Hamburg, 1989 Washington, 1994 Seoul, and 1999 Beijing and 2004 Bucharest)
38 Зүүн өмнөд Азийн найрамдал хамтын ажиллагааны гэрээ 1976.02.24 1976.08.08 2005.07.08 2005.07.28
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
39 Зүүн өмнөд Азийн Найрамдал,  хамтын ажиллагааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай гуравдугаар протокол 2010.07.23 2012.06.08 2012.04.26 2012.06.08
Third Protocol amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
40 Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний байгууллагын дүрэм 2009.01.26 2010.07.08 2009.12.04
Statute of the  International Renewable Energy Agency (IRENA)
41 Азид хамтран ажиллах, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага хурлын нарийн бичгийн дарга нарын газар, түүний ажилтан, гишүүн улсуудын төлөөлөгчдийн эрх ямба, дархан эрхийн тухай конвенц 2010.06.08 2010.06.15 2011.09.07 2012.02.10
Convention on the Privileges and Immunities of the Secretariat, its Personnel, and Representatives of Members of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia was adopted at the Third CICA Summit
42 Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын дүрэм 2006.06.12 2007.10.25 2008.02.05 2013
Constitution of the international organization for migration
43 Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын үндсэн баримт бичгүүд 1988.02.05 2015.11.23
Governance documents of the International Development Law Organization
2. ДИПЛОМАТ, КОНСУЛЫН ХАРИЛЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙ
Privileges and Immunities, Diplomatic and Consular Relations, etc
44 Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц 1961.4.18 1964.04.24 1967.01.05 1966.11.24 1966.11.24 Тусгай дугаар               II боть – 405 х.
Vienna Convention on Diplomatic Relations
45 Түгээмэл шинжтэй олон улсын байгууллагад улс гүрнээ төлөөлөх тухай Венийн конвенц 1975.03.14 Not yet in force 1976.12.14 1975.10.30 Not yet in force
Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character
46 Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц 1963.04.24 1967.03.19 1989.03.14 1980.06.20 1989.03.14 Тусгай дугаар               II боть – 420 х.
Vienna Convention on Consular Relations
3. ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ
Law of Treaties
47 Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц 1969.05.23 1980.01.27 1988.04.11 1988.05.16 Тусгай дугаар               II боть – 448 х.
Vienna Convention on the Law of Treaties
4. ХҮНИЙ ЭРХ
Human right
48 Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 1948.12.10 1948.12.10 Тусгай дугаар                I боть – 5 х.
Universal Declaration of Human Right
49 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт 1966.12.16 1976.03.23 1974.11.18 1974.11.18 1976.03.23 Тусгай дугаар                I боть – 11 х.
International Covenant on Civil and Political Rights
50 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол 1966.12.16 1976.03.23 1991.01.14 1971.04.16 1991.07.16 Тусгай дугаар                I боть – 28 х.
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
51 Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протокол 1989.12.15 1991.07.11 2012.01.05 2012.03.13 2012.06.13 ТМ 2012 оны № 17 – 923 х.
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
52 Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт 1966.12.16 1976.01.03 1974.11.18 1974.11.18 1976.01.03 Тусгай дугаар                I боть – 32 х.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
53 НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын Пактын нэмэлт протокол 2008.12.10 2013.05.05 2010.04.23 2010.07.01 2013.05.05 ТМ 2010 оны       №40 – 1606 х.
Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
54 Боловсролын талаар алагчлахтай тэмцэх тухай конвенц 1960.12.14 1962.05.22 1964.09.22 1964.11.04 1965.02.04 Тусгай дугаар                I боть – 151 х.
Convention Against Discrimination in Education
55 Арьс үндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц 1966.03.07 1969.01.04 1969.03.31 1969.08.06 1969.09.05 Тусгай дугаар                I боть – 127 х.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
56 Спортод апартейд бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенц 1985.12.10 1988.04.03 1987.09.18 1987.12.16 1988.04.13 Тусгай дугаар                I боть – 138 х.
International Convention against Apartheid in Sports
57 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц 1984.12.10 1987.06.26 2000.11.02 2000.11.02 2002.01.24 Тусгай дугаар                I боть – 109 х.
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
58 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг НҮБ-ын конвенцийн нэмэлт протокол 2002.12.18 2006.06.22 2013.09.24 2015.02.12 2015.03.14
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
59 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц 2006.12.13 2008.05.03 2008.12.19 2009.05.13 2009.06.12 ТМ 2017 оны
Convention on the Rights of Persons with Disabilities № 14 – 575 х.
60 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын нэмэлт протокол 2006.12.13 2008.05.03 2008.12.19 2009.05.13 2009.06.12 ТМ 2017 оны
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities № 14 – 607 х.
61 Хараагүй, харааны бэрхшээлтэй, эсхүл хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хүртээмжтэй болгох тухай Марракешийн гэрээ 2013.06.27 2016.09.30 2015.07.09 2015.09.23 2016.09.30
Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled
62 Сайн дурын үндсэн дээр гэрлэх, гэрлэх насны доод хязгаар болон гэрлэлтийг бүртгэх тухай конвенц 1962.12.10 1964.12.09 1991.04.15 1991.06.06 1991.09.04 Тусгай дугаар                I боть – 106 х.
Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
63 Эмэгтэйчүүдийг алагчлах  бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц 1979.12.18 1981.09.03 1981.05.14 1981.07.20 1981.09.03 Тусгай дугаар                I боть – 44 х.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
64 Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 1995.12.22 Not yet in force 1997.10.03 1997.12.19 Тусгай дугаар                I боть – 60 х.
Amendment on article 20 (1) of  the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
65 Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын нэмэлт протокол 1999.10.06 2000.12.22 2001.12.24 2002.03.28 2002.06.28 Тусгай дугаар                I боть – 55 х.
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
66 Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай конвенц 1953.03.31 1954.07.07 1965.08.18 1965.07.21 1965.11.16 Тусгай дугаар                I боть – 41 х.
Convention on the Political Rights of Women
67 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц 1989.11.20 1990.09.02 1990.07.05 1990.01.26 1990.09.02 Тусгай дугаар                I боть – 62 х.
Convention on the Rights of the Child
68 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулах нэмэлт, өөрчлөлт 1995.12.12 2002.11.18 1997.10.03 1997.12.19 2002.11.18 Тусгай дугаар                I боть – 93 х.
Amendment to article 43(2) of the Convention on the rights on the child
69 Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод оруулах нэмэлт протокол 2000.05.25 2002.02.12 2004.10.06 2001.11.12 2004.11.06 Тусгай дугаар                I боть – 80 х.
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
70 Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд  сурталчлахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод оруулах нэмэлт протокол 2000.05.25 2002.01.18  2003.06.27 2001.11.12 2003.07.27 Тусгай дугаар                I боть – 85 х.
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
71 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын нэмэлт Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай протокол 2011.12.19 2014.04.14 2015.04.16 2015.09.28 2015.12.28
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure
72 Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенц 1993.05.29 1995.05.01 1998.01.16 2000.04.25 2000.11.15 Тусгай дугаар                I боть – 94 х.
Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption
73 Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 182 дугаар конвенц 1999.06.17 2000.11.19 2000.10.05 2001.02.26 2002.02.26 Тусгай дугаар                I боть – 264 х.
Convention (No. 182) concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour
74 Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 122 дугаар конвенц, (түүний 122 дугаар зөвлөмж) 1964.07.09 1966.07.15 1976.11.24 1976.11.24 1977.11.24 Тусгай дугаар                I боть – 191 х.
Convention (No. 122) concerning employment policy
75 Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 59 дүгээр конвенц (хянаж өөрчилсөн) 1937.06.22 1941.02.21 1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03 Тусгай дугаар                I боть – 157 х.
Convention fixing the minimum age for admission of children to industrial employment (revised 1937)
76 Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 98 дугаар конвенц 1949.07.01 1951.07.18 1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03 Тусгай дугаар                I боть – 167 х.
Convention (No. 98) concerning the application of the principles of the right to organise and to bargain collectively, as modified by the Final Articles Revision Convention, 1961
77 Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 87 дугаар конвенц 1948.07.09 1950.07.04 1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03 Тусгай дугаар                I боть – 162 х.
Convention (No. 87) concerning freedom of association and protection of the right to organise
78 Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 дугаар конвенц, (түүний 90 дүгээр зөвлөмж) 1951.06.29 1953.05.23 1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03 Тусгай дугаар                I боть – 171 х.
Convention (No. 100) concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value
79 Эхчүүдийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 103 дугаар конвенц (хянаж өөрчилсөн) 1952.06.28 1955.09.07 1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03 Тусгай дугаар                I боть – 177  х.
Convention (No. 103) concerning maternity protection (revised 1952)
80 Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 123 дугаар конвенц 1965.06.22 1967.11.10 1981.12.03 1981.12.03 1982.12.03 Тусгай дугаар                I боть – 208 х.
Convention (No. 123) concerning the minimum age for admission to employment underground in mines
81 Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 135 дугаар конвенц, (түүний 143 дугаар зөвлөмж) 1971.06.23 1973.06.30 1995.05.29 1996.10.08 1997.10.08 Тусгай дугаар                I боть – 213 х.
Convention (No. 135) concerning protection and facilities to be afforded to workers’ representatives in the undertaking
82 Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 144 дүгээр конвенц, (түүний 152 дугаар зөвлөмж) 1976.06.21 1978.05.16 1998.08.10 1998.08.10 1999.08.10 Тусгай дугаар                I боть – 231 х.
The Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)
83 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 155 дугаар конвенц, (түүний 164 дүгээр зөвлөмж) 1981.06.22 1983.08.11 1998.02.03 1998.02.03 1999.02.03 Тусгай дугаар                I боть – 237 х.
Convention 155, Occupational Health and Safety
84 Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 159 дүгээр конвенц, (түүний 168 дугаар зөвлөмж) 1983.06.20 1985.06.20 1998.02.03 1998.02.03 1999.02.03 Тусгай дугаар                I боть – 252 х.
Convention 159, Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled Persons
85 Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 138 дугаар конвенц, (түүний 146 дугаар зөвлөмж) 1973.06.26 1976.06.19 2002.10.31 2002.12.16 2003.12.16 Тусгай дугаар                I боть – 220 х.
Convention (No. 138) concerning minimum age for admission to employment
86 Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтээр алагчлахгүй байх тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 111 дүгээр конвенц (түүний 111 дүгээр зөвлөмж) 1958.06.25 1960.06.15 1969.05.10 1969.06.03 1970.06.03 Тусгай дугаар                I боть – 184 х.
Convention (No. 111) concerning discrimination in respect of employment and occupation.
87 Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 29 дүгээр конвенц 1930.06.28 1932.05.01 2005.02.24 2005.03.15 2006.03.15
ILO convention Concerning Forced or Compulsory Labour 29
88 Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 105 дугаар конвенц 1957.06.25 1959.01.17 2005.02.24 2005.03.15 2006.03.15
ILO convention on abolition of forced labour 105
89 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 88 дугаар конвенц 1948.07.09 1950.08.10 2015.01.30 2015.04.17 2016.04.17
Employment service convention (№88)
90 Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 181 дүгээр конвенц 1997.06.19 2000.05.10 2015.01.30 2015.04.17 2016.04.17
Private employment agencies convention (№181)
91 Уурхай дахь аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 176 дугаар конвенц 1995.06.22 1998.06.05 2015.07.03 2015.07.03 2016.11.26
Convention (No. 176) concerning safety and health in mines
5. ОЛОН УЛСЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЗЭВСЭГ ХУРААХ САЛБАР
International safety and weapon restrict
92 Цөмийн зэвсгийг агаар мандал, огторгуйн уудам, усан дор туршихыг цаазлан хориглох тухай гэрээ 1963.08.05 1963.10.10 1963.11.07 1963.08.08 1963.11.07
Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water
93 Амьсгал боогдуулагч, хортой буюу тэдгээртэй ижил бусад хий болон бактериологийн хэрэгслийг дайнд хэрэглэхийг хориглох тухай Женевийн протокол 1925.06.17 1926.05.09 1968.12.06 1968.11.10 1972.09.18 Тусгай дугаар                VI боть – 1351 х.
Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare
94 Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ 1968.07.01 1970.03.05 1969.05.14 not.n 1970.03.05
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
95 Тэнгис, далайн ёроол, түүний хөрсөн дор цөмийн болон үй олноор хөнөөх бусад зэвсэг байрлуулахыг хориглох тухай Вашингтон, Лондон, Москвагийн гэрээ 1971.02.11 1972.05.18 1971.11.15 1971.10.08 1972.05.18
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of the Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof, London, Moscow, Washington
96 Бактериологийн (биологийн) болон токсины зэвсэг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөхийг хориглох, тэдгээрийг устгах тухай конвенц 1972.04.10 1975.03.26 1972.09.14 1972.04.10 1975.03.26 Тусгай дугаар                VI боть – 1352 х.
Convention on prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction countries
97 Байгаль орчинд нөлөөлөх арга хэрэгслийг цэрэг дайны болон дайсагнах аливаа зорилгоор ашиглахыг хориглох тухай конвенц 1976.12.10 1978.10.05 1978.05.19 1977.05.18 1978.10.05 Тусгай дугаар                VI боть – 1347 х.
Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques
98 Үлэмж хохирол учруулах буюу нэлд нь хөнөөх чанартайд тооцогдох тодорхой төрлийн ердийн зэвсэг хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенц 1980.10.10 1983.12.02 1982.06.08 1981.04.10 1983.12.02 Тусгай дугаар                VI боть – 1357 х.
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III)
99 Илрүүлэх боломжгүй хэлтэрхийн тухай протокол (1 дүгээр протокол) 1980.10.10 1983.12.02 1982.06.08 1981.04.10 1983.12.02 Тусгай дугаар                VI боть – 1363 х.
 Non-detectable fragments (Protocols I)
100 Мина, урхин мина болон бусад төхөөрөмж хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (2 дугаар протокол) 1980.10.10 1983.12.02 1982.06.08 1981.04.10 1983.12.02 Тусгай дугаар                VI боть – 1364 х.
Prohibitions or Restrictions on use of mines, boody-traps and other devices (Protocols II)
101 Шатаах зэвсэгийг хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (3 дугаар протокол) 1980.10.10 1983.12.02 1982.06.08 1981.04.10 1983.12.02 Тусгай дугаар                VI боть – 1369 х.
Prohibitions or Restrictions on the use of incendiary weapon (Protocols III)
102 Онцгой гэмтэл учруулах буюу хоморголон хөнөөх чанартайд тооцогдож болох зарим ердийн зэвсэг хэрэгслийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенцын Нүд сохлогч лазерын зэвсгийн тухай IV нэмэлт протокол 1995.10.13 1998.07.30 1999.04.06 1998.11.06 1999.10.06 Тусгай дугаар                VI боть – 1371 х.
Additional Protocol to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (Protocol IV, entitled Protocol on Blinding Laser Weapons)
103 Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай Венийн конвенц 1980.03.03 1987.02.08 1986.05.28 1986.01.23 1987.02.28 Тусгай дугаар                IV боть – 883 х.
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
104 Химийн зэвсгийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөх болон хэрэглэхийг хориглох, түүнийг устгах тухай конвенц 1992.09.03 1997.04.29 1994.11.17 1993.01.14 1997.04.29 Тусгай дугаар                VI боть – 1372 х.
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
105 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын Конвенц 1998.12.20 1990.11.11 2003.06.25 2001.01.25 2003.09.23 Тусгай дугаар                IV боть – 1033 х.
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
106 Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай Венийн конвенц 1971.02.21 1976.08.16 1999.12.15 1999.04.22 2000.03.14 Тусгай дугаар                IV боть – 1005 х.
Convention on psychotropic substances
107 Цөмийн ослын талаар шуурхай мэдээлэл өгөх тухай конвенц 1986.09.26 1986.10.27 1987.06.11 1987.07.12 1987.07.12
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
108 Терроризмын зорилгоор бөмбөг хэрэглэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц 1997.12.15 2001.05.23 2000.08.31 2000.09.07 2001.05.23 Тусгай дугаар                IV боть – 922 х.
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
109 Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай ОУ-ын конвенц 2005.04.13 2007.07.07 2006.10.06 2005.11.03 2007.07.07 ТМ 2006 оны №43 – 1260 х.
International Convention for the Suppression of act of nuclear terrorism
110 Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенц 2013.10.10 2017.08.16 2015.04.30 2013.10.10 2017.08.16 http://www.legalinfo.mn/annex/details/6751?lawid=11044
Minamata Convention on Mercury
6. ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ
International humanitarian right
111 Дайны талбарт байгаа зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (I) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1958.11.05 1959.06.20 Тусгай дугаар                V боть – 1066 х.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field
112 Тэнгисийн зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөн болон хөлөг онгоцны сүйрэлд өртөгдөгчдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (II) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1958.11.05 1959.06.20 Тусгай дугаар                V боть – 1092 х.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
113 Дайнд олзлогдогчидтой харьцах тухай Женевийн (III) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1958.11.05 1959.06.20 Тусгай дугаар                V боть – 1114 х.
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
114 Дайны үед энгийн иргэдийг хамгаалах тухай (IV) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1958.11.05 1959.06.20 Тусгай дугаар                V боть – 1184  х.
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
115 Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлсийг хамгаалах тухай конвенц 1954.05.14 1956.08.07 1964.11.04 1964.11.04 1965.02.04 Тусгай дугаар                VI боть – 1325 х.
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
116 Олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт протокол (I дүгээр протокол) 1977.06.08 /2/ 1978.12.07 /2/ 1995.12.06 1995.11.17 1996.06.06 Тусгай дугаар                VI  боть – 1246 х;
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I),
117 Олон улсын бус шинж чанартай зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт II протокол 1977.06.08 /2/ 1978.12.07 /2/ 1995.12.06 1995.11.17 1996.06.06 Тусгай дугаар                VI  боть – 1314 х.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
7. ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭСРЭГ ТЭМЦЭХ САЛБАР
Penal Matters
118 Боолчлол, боолын худалдаа болон боолчлолтой адилтгах ёс, заншлыг устгах тухай нэмэлт конвенц 1956.09.07 1957.04.30 1968.10.31 1968.10.31 1968.12.20 Тусгай дугаар                IV боть – 951 х.
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
119 Боолчлол, боолын худалдааг хориглох тухай Женевийн конвенц 1926.09.25 1927.03.09 1968.10.31 1968.10.31 1968.12.20 Тусгай дугаар                IV боть – 947 х.
Slavery Convention, signed at Geneva on 25 September 1926 and amended by the Protocol
120 Цэргийн гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа хэтэрсэнд үл тооцох тухай конвенц 1968.11.26 1970.11.11 1969.05.21 1971.10.08 1969.05.21
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 26 November 1968
121 Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенц 1970.12.16 1971.10.14 1970.01.18 1971.10.08 1971.10.08 Тусгай дугаар                IV боть – 865 х.
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft
122 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреалын конвенц 1971.09.23 1973.01.26 1972.09.14 1972.09.14 1972.09.14 Тусгай дугаар                IV боть – 870 х.
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation
123 Олон улсын хамгаалалтад байдаг хүмүүс, түүний дотор дипломат төлөөлөгчдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон шийтгэх тухай конвенц 1973.12.14 1977.02.20 1974.12.18 1975.08.08  1977.02.20 Тусгай дугаар                IV боть – 877 х.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected  Persons including diplomatic agents
124 Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон бусад зарим үйлдлийн тухай  конвенц (Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдлийн тухай конвенц) 1963.09.14 1969.12.04 1990.07.24 1990.07.24 1990.10.22 Тусгай дугаар                IV боть – 895 х.
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft
125 Соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенц 1972.11.06 1974.2.09 1990.02.02 1990.02.02 1990.02.02
Convention for the Protection of Cultural and Natural Heritage
126 Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенц 1961.03.30/25 1964.12.13 1990.12.06 1991.05.06 Тусгай дугаар                IV боть – 957 х.
The convention on Narcotic Drugs
127 Мансууруулах бодисын тухай конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1972.03.25 1975.08.08 1990.12.06 1991.05.06 1991.05.06
Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
128 Мансууруулах бодисын тухай конвенцын 1972 оны нэмэлт протокол 1972.03.25 1975.08.08 1990.12.06 1991.05.06 1991.05.06
Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1972
129 Соёлын үнэт зүйлсийн хууль бус экспорт, импорт, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай конвенц 1970.11.14 1972.04.24 1991.01.04 1991.01.04 1991.05.23 Тусгай дугаар                IV боть – 996 х.
Convention on the Means of Prohibiting and preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
130 Хүн барьцаанд авахын эсрэг тухай Нью-Йоркийн конвенц 1979.12.18 1983.06.03 1992.06.09 1992.06.09 1992.06.09 Тусгай дугаар                IV боть – 904 х.
International Convention against the taking of hostages
131 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреал хотноо 1971 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр үйлдсэн конвенцын Олон улсын иргэний нисэхэд үйлчилдэг нисэх буудал дахь хүч хэрэглэсэн хууль бус үйлдлийг хориглох тухай нэмэлт протокол 1988.02.24 1989.08.06 1999.09.22 1999.10.22 Тусгай дугаар                IV боть – 911 х.
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Done at Montreal on 23 September 1971
132 Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенц 1991.03.01 1998.06.21 1999.09.22 1999.11.21 Тусгай дугаар                IV боть – 914 х.
Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection
133 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц 1988.12.20 1990.11.11 2001.01.25 2003.06.25 Тусгай дугаар                IV боть – 1033 х.
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
134 Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм 1998.07.17/18 2002.07.01 2002.04.05 2002.04.05 2002.04.11 Тусгай дугаар                II боть – 319 х.
Rome Statute of the International Criminal Court
135 Терроризмыг санхүүжүүлэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц 1999.12.09 2002.04.10 2004.02.25 2003.12.13 2004.02.25 Тусгай дугаар                IV боть – 933 х.
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
136 Далайн навигацийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай конвенц 1988.03.10 1992.03.01 2005.11.22 2006.02.20 ТМ 2005 оны №34 – 732 х.
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation
137 Эх газрын хормойд суурилуулах төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай протокол 1988.03.10 1992.03.01 2005.11.22 2006.02.20 ТМ 2005 оны №34 – 738 х.
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf
138 Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц 2003.10.31 2005.12.14 2006.01.11 2005.10.27 2006.01.11 ТМ 2005 оны №43 – 855 х.
UN Convention against corruption
139 Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц 2000.11.15 2003.09.29 2008.05.16 2008.05.16 2008.06.27
United Nations Convention Against Transnational
140 Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенцын нэмэлт протокол 2000.11.15 2003.12.25 2008.05.16 2008.05.16 2008.06.27 ТМ 2012 оны
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime № 17 – 911 х.
141 Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенцын нэмэлт болох шилжин суурьшигчдыг газраар, далайгаар болон агаараар хууль бусаар оруулахын эсрэг протокол 2000.11.15 2004.01.28 2008.05.16 2008.05.16 2008.06.27
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
142 Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын  конвенцын нэмэлт болох галт зэвсэг, түүний бүрдэл хэсэг, эд анги болон галт хэрэгслийг хууль бусаар тээвэрлэх, үйлдвэрлэхийн эсрэг протокол 2001.05.31 2001.07.03 2008.05.16 2008.05.16 2008.06.27
Protocol against the Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
143 Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай Юнескогийн конвенц 2005.10.20 2007.03.18 2007.08.16 2007.08.16 2007.10.15
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
144 Авлигын эсрэг олон улсын академийг олон улсын байгууллага болгон үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр 2010.09.02 2011.03.08 2012.12.05 2012.12.05
Agreement for the establishment of the International Anti-Corruption Academy as an international organization
145 Европын зөвлөлийн Ялтан шилжүүлэх тухай конвенц 1983.03.21 1985.07.01 2015.11.20 2015.11.20 2016.08.01
Convention on the transfer of sentenced persons
146 Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц 1968.11.26 1970.11.11 1969.05.21 1969.05.21 1970.11.11 Тусгай дугаар                I боть – 124 х.
Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity
147 Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тийм хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай конвенц 1948.12.09 1951.01.12 1967.01.05 1966.11.24 1967.04.05 Тусгай дугаар                I боть – 120 х.
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
148 Апартейдын гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгсдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц 1973.11.30 1976.07.18 1974.12.03 1975.08.08 1976.07.18 Тусгай дугаар                I боть – 145 х.
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
149 Хүчээр алга болохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенц 2007.02.06 2010.12.23 2015.02.12 2007.02.06 2015.03.14
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
8. ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДАА, ХӨГЖИЛ
International Trade and Development
150 Далайд гарцгүй улсын дамжин өнгөрөх худалдааны тухай Нью-Йоркийн конвенц 1965.07.08 1967.06.09 1966.05.11 1966.07.26 Тусгай дугаар                II боть – 481 х.
Convention on Transit Trade of Land-locked States
151 Олон улсын бараа худалдахад хөөн хэлэлцэх хугацааны тухай конвенц 1974.06.14 1988.08.01 1974.04.14
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods
152 Ази-Номхон далайн орнуудад дээд боловсролын сургалт, эрдмийн зэрэг дипломыг хүлээн зөвшөөрөх тухай бүсийн конвенц 1983.12.16 1985.10.23 1991.10.19 1991.11.19
Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and Pacific
153 Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын тухай конвенц 1989.11.10 1991.08.29 1992.01.19 1992.01.19 1992.01.19
Convention on Technical and Vocational Education
154 Бараа худалдах-худалдан авах олон улсын гэрээний тухай Венийн конвенц 1980.04.11 1988.01.01 1997.07.09 1997.12.31 1999.01.01 Тусгай дугаар                II боть – 492 х.
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)
155 Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон талт агентлагийг үүсгэн байгуулах конвенц 1985.10.11 1988.04.12 1992.01.06 1992.01.06 1998.07.23 Тусгай дугаар                II боть – 520 х.
Convention establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
156 Олон талт худалдааны хэлэлцээний Уругвайн үе шатны үр дүнг тусгасан төгсгөлийн баримт бичиг 1994.04.15 1995.01.01 Тусгай дугаар                VII боть – 1507 х.
Final Act embodying the results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations
157 Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр 1994.04.15 1995.01.01 1996.12.05 1996.12.05 1996.12.26 Тусгай дугаар            VII боть – 1508 х.
Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization
158 Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1947.10.30 1948.01.01 1996.12.05 1997.01.29 Тусгай дугаар            VIII боть – 1960 х.
General Аgreement on Tariffs and Trade
159 Эрчим хүчний хартийн гэрээ болон Эрчим хүчний үр ашиг, хүрээлэн буй орчны холбогдох асуудлын тухай протокол, Эрчим хүчний хартийн Гэрээний худалдаанд заалтуудын нэмэлт, өөрчлөлт 1991.12.17 1995.06.16 1999.07.21 1999.07.21
Energy Charter Treaty,  Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects
160 Олон улсын худалдааны мэдээлэл, хамтын ажиллагааны агентлагийг Засгийн газар хоорондын байгууллага болгон байгуулах тухай хэлэлцээр 2002.12.09 2004 2005.01.05 2005.01.05
Agreement establishing the Agency for International Trade Information and Co-operation as an Intergovernmental Organization
161 Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай конвенц 1954.03.01 1957.04.12 1999.07.21 2014.03.03 2014.11.14 Тусгай дугаар               II боть – 593 х.
Convention on civil procedure
162 Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах хэлэлцээр 2015.06.29 2015.12.25 2015.10.08 2015.06.29
Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank
163 Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол /Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр/ 2014.11.27 2017.02.22 2016.11.23
Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization (Agreement on trade facilitation)
164 Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны институтийг үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр 2016.10.26 2017.08.24 2017.07.06 2017.07.06
Agreement Establishing the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute
165 Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протокол 2017.12.07
Protocol of 2014 amending the Agreement on the Establishment of the International Investment Bank and the Statutes of the International Investment Bank
166 Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банк үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай 1963 оны хэлэлцээр  болон Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банкны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протокол 2017.12.07
Protocol of 2014 amending the Agreement concerning the organization and the activities of International Bank for Economic Cooperation and the Statutes of the International Bank for Economic Cooperation
9. ТЭЭВЭР, ХОЛБОО, ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Transport, communication and custom cooperation
167 Гаалийн  хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай Брюсселийн конвенц 1950.12.15 1952.11.04 1991.05.31 1991.05.31 1992 Тусгай дугаар            XII боть – 3167 х.
The Brussels Convention establishing a customs cooperation council
168 Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн тухай Брюсселийн хэлэлцээр 1983.06.14 1988.01.01 1990 1991.05.31 1993 Тусгай дугаар            XII боть – 3177 х.
Agreement of the Harmonized Commodity Description and Coding System, Brussels
169 Замын хөдөлгөөний тухай конвенц 1968.11.08 1977.05.21 1997.06.08 1997.07.09 1997 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention on Road Traffic
170 Замын дохио, тэмдгийн тухай конвенц 1968.11.08 1978.06.06 1996.07.09 1997.07.09 1997 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention on road signs and signals
171 Норматив баримт бичиг, эталон, хэмжих хэрэгсэл, стандартчилал хийх зорилгоор гадагш гаргах, оруулахад гаалийн хураамж, татвар төлөхөөс чөлөөлөх, түүнчлэн тусгай зөвшөөрөл авахгүй байх тухай хэлэлцээр 1995 1999 1999
Agreement on the freeing of special permission and Customs tax for the export and import of normative documents, etalon, measuring equipments and standardization
172 ТИР Карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай  конвенц 1975.11.14 1978.07.20/25 2001.11.15 2002.10.01 XII боть – 3186 х.
Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention)
173 Азийн авто замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2003.11.18 2005.07.04 2005.04.21 2004.04.28 2005.07.25 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network
174 Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц 1973.05.18 1974.09.25 2006.05.26 2006.05.26 2006.05.26
International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (Kyoto Convention)
175 Барааны хилийн хяналтын үйл ажиллагааг уялдуулах тухай олон улсын конвенц 1982.10.21 1985.10.15 2007.2 2007.05.04 2007.11.02 XII боть – 3445 х.
International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods
176 Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенц 1982.10.21 1985.10.15 2007.05.04 2007.05.04 2007.11.02 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods
177 Гаалийн тариф барааны ангилал нэршлийн тухай конвенцын нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол   1955.07.01
Convention on Nomenclature for the classification of goods in Customs tariffs and Protocol of Amendment thereto
178 Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай конвенц 1956.05.19 1961.07.02 2003.05.08 2003.05.08 2003.09.18 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)
179 Транс Азийн төмөр замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2006.04.12 2009.06.11 2007.10.18 2006.11.10 2008.09.04 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network
180 Бараа, тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах тухай  Стамбулын конвенц 1990.06.26 1993.11.27 2002.12.05 2002.12.05 2003.09.05 Тусгай дугаар            XII боть – 3277 х.
The Convention on Temporary Admission, Istanbul
181 Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1999.06.26 2006.02.03 2006.02 2006.05.26 2006.10.01 Тусгай дугаар            XII боть – 3338 х.
Protocol of Amendment to the international convention on the simplification and harmonization of customs procedures
182 “Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” 2013.05.01 2016.04.23 2016.06.30 2016.02.05 2016.07.31 Тусгай дугаар            XII боть – 3477 х.
“Intergovernmental Agreement on Dry Ports”
183 Азийн хурдны авто замын дагуу олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2016.12.08 2018.04.12 ТМ 2018 оны       №16 – 494 х.
“Agreement on International Road Transport along the Asian Highway Network”
184 “Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Yндсэн дүрэм, Конвенц”-д орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2010.10.22 2012.01.01 2003.04.24
Instruments amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992) adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010)
10. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Intellectual property rights
185 Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага байгуулах тухай конвенц 1967.07.14 1970.04.26 1978.10.10 1978.11.28 1979.02.28 Тусгай дугаар             III боть – 605 х.
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
186 Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц 1883.03.20 1979.09.28 1984.11.13 1984.11.13 1985.04.21 Тусгай дугаар             III боть – 620 х.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
187 Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр 1891.04.14 1979.09.28 1984.11.13 1985.01.16 1985.04.21 Тусгай дугаар             III боть – 684 х.
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of 14 April 1891
188 Радио нэвтрүүлгийг энх тайвны зорилгод ашиглах тухай Женевийн конвенц 1936.09.23 1938.04.02 1985.07.10 1985 1985.07.10
International Convention concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace
189 Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ 1970.06.19 1978.01.24 1991.02.27 1991.02.27 1991.05.27 Тусгай дугаар             III боть – 751 х.
Patent Cooperation Treaty
190 Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн конвенц 1886.09.09 1887.12.05 1997.01.09 1997.12.12 1998.03.12 Тусгай дугаар             III боть – 648 х.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
191 Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр 1994.04.15 1995.01.01 1997.01.29 1997.01.29 Тусгай дугаар             III боть – 830 х.
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
192 Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 2005.12.06 2010.09.17 2010.09.17
Protocol amending the TRIPS agreement
193 Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр, түүний протокол 1989.06.28 1995.12.01 2000.11.02 2001.06.16 Тусгай дугаар             III боть – 700 х.
Madrid protocol concerning the international registration of marks
194 Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарнийн хэлэлцээр 1968.10.08 1979.09.28-нд нэмэлт оруулсан байдлаар) 2000.11.02 2001.03.16 2001.06.16 Тусгай дугаар             III боть – 742 х.
Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs (1968)
195 Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр 1960.11.28 1997.03.12 1997.04.12 Тусгай дугаар             III боть – 717 х.
Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs
196 Патентын олон улсын ангиллын тухай Страсбургийн хэлэлцээр 1971.03.24 1975.10.07 2000.11.02 2000.03.16 2002.03.16 Тусгай дугаар             III боть – 795 х.
Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification
197 Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээр 1957.06.15 1982.09.06 2000.11.02 2001.03.16 2001.06.16 Тусгай дугаар             III боть – 730 х.
Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Mark
198 Олимпын бэлэг тэмдгийг хамгаалах тухай Найробын гэрээ 1981.09.26 1982.09.25 2002.05.17 2002.07.25 2002.08.25 Тусгай дугаар             III боть – 808 х.
Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol
199 Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ 1996.12.20 2002.03.06 2002.07.25 2002.07.25 2002.10.25 Тусгай дугаар             III боть – 812 х.
WIPO Copyright Treaty
200 Тоглолт болон дуу авианы бичлэгийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг хамгаалах олон улсын конвенц 1996.12.20 2002.05.20 2002.07.25 2002.07.25 2002.10.25 Тусгай дугаар             III боть – 820 х.
WIPO Performances and Phonograms Treaty
201 Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц 2003.10.17 2006.04.20 2005.06.02 2005.06.29 ТМ 2005 оны       №35 – 743 х.
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
202 Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагын хэлэлцээрийн 1999 оны Женевийн акт 1999.07.02 1999.07.02 2007.10.19 2008.01.19
Regulations Under the Geneva Act of Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (1999 Geneva Act)
203 Барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ 2006.03.28 2009.03.16 2010.12.03 2011.03.03
Singapore treaty on the law of the trademarks
204 Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагын хэлэлцээр 1925.11.06 1928.06.01 1997.03.12 1997.04.12
Hague agreement concerning the international registration of industrial designs
11. ДАЛАЙН ЭРХ ЗҮЙ
Maritime law
205 Далайд гарцгүй улсын далбаагаа мандуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай тунхаглал 1921.04.20 1921.04.20 1976.10.15 1976.10.15 1976.10.15 Тусгай дугаар              X боть – 2387 х.
Declaration recognising the Right to a Flag of States having no Sea-coast
206 Их далайн тухай Женевийн конвенц 1958.04.29 1962.09.30 1976.10.10 1976.10.10 1976.10.15
Convention on the High Seas
207 1982 оны Далайн эрх зүйн НҮБ-ын конвенцын 11 дүгээр хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр 1994.07.28 1996.07.28 1994.11.16 1996.08.13 1996.08.13
Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
208 Олон улсын далайн байгууллагын тухай конвенц, түүний нэмэлтүүд      1993.11.04 2000.11.07 2007.09.20 2007.09.20 2007.09.20 Тусгай дугаар              X боть – 2528 х.
 Amendments to the Convention on the International Maritime Organization
209 Далайн тээврийн тухай конвенц 1958.03.17 1958.03.17 1996.12.11 1996.12.11 1996.12.11
Convention on Maritime Transport
210 Далайн эрх зүйн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц, түүний хавсралт 1982.12.10 1994.11.16 1996.08.13 1982.12.10 1996.08.13 Тусгай дугаар              X боть – 2387 х.
United Nations Convention on the Law of the Sea
211 Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенц 1978.07.07 1984.04.28 2001 2002.12.14 Тусгай дугаар              X боть – 2802 х.
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
212 Далайд хөлөг онгоц мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон улсын журмын тухай конвенц 1972.10.20 1977.07.15 2001.12.14 2001.12.14 Тусгай дугаар              X боть – 2683 х.
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
213 Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай конвенц 1974.11.01 1980.05.25 2007.05.04 2001.12.24 2001.12.24 Тусгай дугаар              X боть – 2543 х.
International Convention for the Safety of Life at Sea
214 Хөлөг онгоцны багтаамжийн хэмжлийн тухай конвенц 1969.06.23 1982.07.18 2002.06.26 2002.09.26 Тусгай дугаар              X боть – 2788 х.
 International Convention on Tonnage Measurement of Ships
215 Хөлөг онгоцноос үүдэлтэй бохирдлоос сэргийлэх тухай олон улсын конвенц 1973.11.02 1983.10.02 2001.12.14 2003.10.15 2004.01.15 Тусгай дугаар              X боть – 2839 х.
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
216 Газрын тосны бохирдлоос учирсан хохирлын талаар хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 1969 оны олон улсын конвенц 1969.11.29 1975.06.19 2003.07.01 Тусгай дугаар              XI боть – 2933  х.
International convention on civil liability for oil pollution damage, 1969
217 1969 оны Газрын тосны бохирдлоос учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1992 оны протокол 1992.11.27 1996.05.30 2006.06.09 2006.06.09 2008.08.08 Тусгай дугаар              XI боть- 2941 х.
Protocol of 1992 to amend the international convention on civil liability for oil pollution damage, 1969 (CLC PEROT 1992)
218 Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт 1991.11.07 2008.12.07 2007.05.04 2007.05.04 2007.09.20
Amendment on the  International Maritime Organization convention (institutionalization of the Facilitation Committee)
219 Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцын 1988 оны протокол 1988.11.11 2000.02.03 2007.05.04 2007.05.04 2007.05.04 Тусгай дугаар              X боть – 2641 х.
Protocol of 1988 relating to the international convention for the safety of life at sea, 1974 (SOLAS PROT 1978)
220 Далайн нэхэмжлэлийн хариуцлагыг хязгаарлах тухай 1976 оны олон улсын конвенц 1976.11.19 1986.12.01 2011.12.08 2012.01.01 Тусгай дугаар              XI боть – 3008 х.
Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims
221 Далайн нэхэмжлэлийн хариуцлагыг хязгаарлах тухай 1976 оны олон улсын конвенц болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1996 оны протоколд нэгдэн орох тухай 1996.05.02 2004.05.13 2011.06.09 2011.09.28 2011.12.27 Тусгай дугаар              XI боть – 3018  х.
Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims of 19 November 1976
222 Хөлөг онгоцны гадаргууг хамгаалах системд хортой бодис ашиглахыг хянах тухай 2001 оны олон улсын конвенцод нэгдэн орох тухай 2001.10.05 2008.09.17 2011.06.09 2011.06.09 2011.12.07 Тусгай дугаар              XI боть – 2961 х.
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships
223 Хөлөг онгоцны тэнцвэржүүлэгч ус болон үлдэгдэл тунадасны хяналт ба менежментийн тухай 2004 оны олон улсын конвенцод нэгдэн орох тухай 2004.02.13 2017.09.08 2011.06.09 2011.06.09 2011.12.11 Тусгай дугаар              XI боть – 2980 х.
International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments
224 Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны конвенц 1976.09.03 1979.07.16 2011.09.28 2011.12.15 XI боть – 3024 х.Тусгай дугаар
Convention on the International Maritime Satellite Organization
225 Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны конвенц болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан  1981 оны протоколд нэгдэн орох тухай 1981.12.01 1983.07.30 2011.06.09 2011.09.28 2011.10.28
Protocol on the privileges and immunities of the international maritime satellite organization
226 Хөлөг онгоцны шатахууны савны тосны бохирдлоос  учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 2001 оны олон улсын конвенц 2001.03.23 2008.11.21 2011.06.09 2011.12.07 2011.12.28 Тусгай дугаар              XI боть – 2951 х.
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
227 Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенц 1966.04.05 1968.07.21 2003.03.03 2003.06.03 Тусгай дугаар              X боть – 2708 х.
International Convention on Load Lines, 1966
228 Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын протокол 1988.11.11 2000.02.03 2007.05.04 2007.04.19 2008.06.24 Тусгай дугаар              X боть – 2764 х.
Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966
229 Их далайд газрын тосны бохирдол үүссэн тохиолдолд хөндлөнгөөс оролцох тухай конвенц 1969.11.29 1975.05.06 2003.10.15
International Convention Relating to Intervention on High Seas in Cases of oil pollution Casualities
230 Далайгаар зорчигч, тэдгээрийн ачаа тээшийг тээвэрлэх тухай конвенц 1974.12.13 1987.04.28
Athens Convention relating to the carriage of passengers and their luggage by sea
231 Аврах ажиллагааны тухай конвенц 1989.04.28 1996.07.14 2014.11.21 2014.11.21 Тусгай дугаар              XI боть – 3066 х.
The International Convention on Salvage, IMO 1989
232 Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенц 2006.02.23 2013.08.20 2015.09.01 2014.11.21 2014.11.21 Тусгай дугаар              XI боть – 3076 х.
Maritime Labour Convention
12. ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР
Civil aviation transport
233 Олон улсын агаарын тээврийн зарим дүрмийг нэгтгэх тухай Варшавын конвенц 1929.10.12 1933.02.13 1962.04.30 1962.07.29 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air
234 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц 1944.12.07 1947.04.04 2004.05.06 1989.09.07 1989.10.06 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention on International Civil Aviation
235 Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай конвенцын дөрвөн хэл дээрх бичвэрийг ижил хүчинтэй байх протокол 1977.09.30 1999.09.16 1999.05.28 1999.02.02 1999.09.16 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Protocol on the Authentic Four-language Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944)s
236 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1980.10.06 1997.06.20 1999.05.28 1999.09.22 1999.09.22 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 83 bis]
237 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1984.05.10 1998.10.01 1999.05.28 1999.09.22 1999.09.22 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 3 bis]
238 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцын 50 дугаар зүйлийн а/ хэсгийг өөрчлөх протокол 1961.06.21 1962.07.17 1999.05.28 1999.09.22 2002.11.28 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 50(a)]
239 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцын 56 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1989.10.06 2005.04.18 2004.10.05 2005.04.18
Protocol relating to an amendment to article 56 of the Convention on International Civil Aviation
240 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцод нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 1977 оны протoкол 1977.09.30 1999.08.17 2001.04.05 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation
241 Варшавын гэрээний нэмэлт протокол 1955.09.28 1963.08.01 1962 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Warsaw Convention as Amended by the Hague Protocol
242 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтөд хамаарах Монтреалийн протокол/Гурван хэл дээрх хүчин төгөлдөр эх бичвэрийн протокол 1980.10.06 1997.06.20 1999.09.22 1999.09.22 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 83 bis]
243 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенц 2001.11.16 2006.03.01 2005.12.15 2006.10.19 2007.02.01 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention on International Interests in Mobile Equipment
244 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенцын Агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмжид тусгайлан хамаарах протокол 2001.11.16 2006.03.01 2005.12.15 2006.10.19 2007.02.01 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention on International Interests in Mobile Equipment protocol Thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment
245 Агаарын харилцааны дамжин өнгөрөх олон улсын хэлэлцээр 1944.12.07 1945.01.30 2004.04.15 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
International Air service Transit Agreement
246 Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээр 2001.05.01 2001.12.21 2007.08.22 2007.05.04 2008.02.23 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation
247 Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээрийн “зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх” тухай нэмэлт, өөрчлөлт 2001.05.01 2001.12.21 2007.05.04 2007.05.04 2008.02.23 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Protocol to the Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation
248 Олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг нэг мөр болгох тухай конвенц 1999.05.28 2003.11.04 2004.05.06 2004.10.05 2004.12.04 XIII ботьд хэвлэгдэнэ
Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air
249 Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээр” 1979.04.12 1980.01.01 2018.10.12 ТМ 2018 оны      №43-1432 х.
WTO Agreement on Trade in Civil Aircraft
13. САНСРЫН ЭРХ ЗҮЙ
Outer Space
250 Сансрын огторгуй, түүнчлэн сар болон бусад тэнгэрийн эрхсийг шинжлэн ашиглах талаар улс гүрний явуулах  үйл ажиллагааны зарчмын тухай гэрээ 1967.01.27 1967.10.10 1967.10.10 1967.01.27 1967.10.10
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies
251 Сансрын нисэгчдийг аврах, мөн нисэгчдийг эгүүлэн өгөх, сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет юмыг эгүүлэн өгөх тухай хэлэлцээр 1967.12.19 1968.12.03 1969 1969
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Space
252 Сансрын объектод хохирол учруулахад үүсэх хариуцлагын тухай Олон улсын конвенц 1971.11.29 1972.09.01 1972.09.05 1972.09.14
Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects
253 Сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет зүйлийн бүртгэх тухай конвенц 1974.11.12 1976.09.15 1985.04.10 1985 1985.04.10
Convention on registration of objects launched into outer space
254 Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенц 2005.10.28 2006.10.12 2006.04.06 2006.04.17 2006.07.06 ТМ 2006 оны       №29 – 886 х.
Convention of the Asia-Pacific space cooperation organization
14. ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ САЛБАР
Environment
255 Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц 1992.06.05 1993.12.29 1993.09.30 1992.06.12 1993.12.29 Тусгай дугаар              IX боть – 2159 х.
Convention on biological diversity
256 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенц 1992.05.09 1994.03.21 1992.06.12 1993.06.30 1993.06.30 Тусгай дугаар              IX боть – 2026  х.
United Nations Framework Convention on Climate Change
257 Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенц 1979.06.23 1983.11.01 1992.02.12 1996.01.05 1999 Тусгай дугаар              IX боть – 2188 х.
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
258 Зэрлэг амьтдын ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц 1973.03.03 1975.07.01 1996.01.05 1995.05.04 1996.04.04 Тусгай дугаар              IX боть – 2205 х.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
259 Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц 1985.03.22 1988.09.22 1995.10.16 1995.10.16 1996.03.07 Тусгай дугаар              IX боть – 2077 х.
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer
260 Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протокол 1987.06.19 1989.01.01 1996.03.07 1995.10.16 1996.06.05
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
261 Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын Лондонгийн нэмэлт, өөрчлөлт 1990.06.29 1992.08.10 1996.03.07 1996.03.07 1996.03.07
Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (London)
262 Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын Копенгагены  нэмэлт, өөрчлөлт 1992.11.25 1994.06.14 1996.03.07 1996.03.07 1996.03.07
Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Copenhagen)
263 Ган цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй орнуудын болон ялангуяа Африкийн цөлжилттэй тэмцэх тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц 1994.10.14 1996.12.26 1996.09.03 1996.09.03 1996.09.03 Тусгай дугаар              IX боть – 2098 х.
United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa
264 Олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгархаг, ялангуяа усны шувуу олноор амьдардаг орчны тухай Рамсарийн конвенц 1971.02.02 1975.12.21 1997 1997 Тусгай дугаар              IX боть – 2225 х.
Ramsar Convention on Wetlands of International Importance especially as waterfowl habitat
265 Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц 1989.03.22 1992.05.05 1997.04.15 1996.12.05 1997.04.15 Тусгай дугаар              IX боть – 2269 х.
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal
266 Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх урьдчилаг мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын конвенц 1998.09.10 2004.02.24 2001.03.08 2001.03.08 2001.03.08 Тусгай дугаар              IX боть – 2308 х.
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
267 Байгалийн гамшгийг даван туулах, учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулахад цахилгаан холбооны эх үүсвэрээр хангах тухай Засгийн газар хоорондын конвенц 1998.06.18 2005.01.08 1998.06.18 1998.06.18 1998.06.18
Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and  Relief Operations
268 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцын Киотогийн протокол 1997.12.11 2005.02.16 1999.07.08 1999.07.08 1999.12.15 Тусгай дугаар              IX боть – 2051 х.
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
269 Халим агнуурыг зохицуулах тухай олон улсын конвенц 1946.12.02 1948.11.10 2002.05.16 2002.05.16 2002.12.15 Тусгай дугаар              IX боть – 2233 х.
International Convention on the Regulation of Whaling
270 Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцын биоаюлгүй байдлын тухай Картагены протокол 2000.05.15 2003.09.11 2003.07.22 2003.07.22 2003.07.22 Тусгай дугаар              IX боть – 2240 х.
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention  on Biological Diversity
271 Озоны үе  давхаргыг задалдаг бодисын тухай конвенцод Монреалын протоколын 9 дүгээр хуралдаанаас оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 1997.09.17 1999.11.10 2002.03.28 2002.03.18 2002.03.28
Additional of 9th conference of Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer ( Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
272 Бээжингийн нэмэлт, өөрчлөлт(1999) Монреалын протоколын талуудын 11 дүгээр хурлаар баталсан Монреалын протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 1999.11.29-12.03 2001.01.01 2007.10.18 2008.06.24
The Beijing amendment (1999) to the Montreal Protocol agreed by the Eleventh Meeting of the Parties
273 Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенц 2001.05.22 2004.05.17 2004.04.30 2002.05.17 2004.07.29 Тусгай дугаар              IX боть – 2337 х.
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
274 Ургамал хамгааллын тухай Ромын конвенц 1951.12.06 1952.04.03 2009.05.26 2008.10.09 2009.05.26
International Plant Protection convention
275 Антарктикийн тухай гэрээ 1959.12.01 1961.06.23 2015.03.23 2015.01.30 2015.03.31
The Antarctic Treaty
276 “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь Конвенцын Парисын хэлэлцээр” 2015.12.12 2016.11.04 2016.09.01 2016.04.22 2016.09.01
“Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change”.
277 “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь Конвенцын 1997 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн Киотогийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 2012.12.08 not yet inforce 2018.11.28 not yet inforce
Doha Amendment to the  Kyoto Protocol of  December 11,  1997   to the United Nations Framework Convention on Climate Change
278 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээ 2001.11.03 2004.06.29 2018.05.10 2018.09.03 2018.12.02
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)
15. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ
Dispute settlement
279 Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны харилцаанаас үүссэн иргэний эрх зүйн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх тухай конвенц 1972.05.26 1973.08.13 1975.05.26 1975.11.28
Convention on the settlement by Arbitration of civil law disputes resulting from relations of Economic and Scientific-technical cooperation
280 Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц 1958.06.10 1959.06.07 1994.05.26 1994.05.26 1994.10.24 Тусгай дугаар               II боть – 568 х.
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
281 Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай Вашингтоны конвенц 1965.03.18 1966.10.14 1991.06.14 1996.05.28 1991.07.14 Тусгай дугаар               II боть – 573 х.
Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States, Washington
282 Олон улсын маргааныг энхийн замаар шийдвэрлэх тухай 1907 оны конвенц 1907.10.18 1910.01.26 2018.10.11 ТМ 2018 оны           №41 – 1292 х.
1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes
16. БУСАД
Other
283 Гадаадын албан ёсны баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагыг халах тухай конвенц 1961.10.05 1965.01.24 2008.12.25 2009.04.02 2009.12.31
The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents, the Apostille convention
284 Спортод сэргээш хэрэглэхийн эсрэг Копенгагены тунхаглал 2005.10.19 2007.02.01 2007.08.16 2007.10.15
Copenhagen declaration on Anti-Doping in sport
285 Спортод сэргээш хэрэглэхийн эсрэг олон улсын конвенц 2005.10.19 2007.02.01 2007.08.16 2007.10.15 2007.12.01
International Convention against doping in sport
286 Тамхины хяналтын суурь конвенц 2003.05.21 2005.02.27 2003.10.23 2004.01.27 2005.02.27
Framework convention on tobacco control
287 Тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах тухай протокол 2012.11.12 2018.09.25 2014.10.08 2013.11.01 2018.09.25
Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products