МОНГОЛ, ОРОС, ХЯТАДЫН ХИЛИЙН БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХИЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ХОЛБООНЫ АГЕНТЛАГ БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХООРОНДЫН ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР

МОНГОЛ, ОРОС, ХЯТАДЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОР БАЙГУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ХООРОНД ХУДАЛДААНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХИЙН ТУЛД ТААТАЙ НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБА БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХООРОНДЫН САНАМЖ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДУНД ХУГАЦААНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМЫН ЗУРАГЛАЛ

ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭСРЭГ ТЭМЦЭХ САЛБАР

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Боолчлол, боолын худалдаа болон боолчлолтой адилтгах ёс, заншлыг устгах тухай нэмэлт конвенц

 

 

 

1956.09.07

 

 

1957.04.30

 

 

1968.10.31

 

 

1968.12.20

2. Боолчлол, боолын худалдааг хориглох тухай Женевийн конвенц

 

1926.09.25

өөрчлөлт

1953.12.07

1927.03.09

өөрчлөлт

1955.07.07

1968.10.31 1968.12.20
3. Боолчлол, боолын худалдааг хориглох тухай Женевийн нэмэлт конвенц

 

 

 

1953.12.07

 

 

1955.07.07

 

 

1968.10.31

 

 

1968.12.20

4. Цэргийн гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтөний эсрэг гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа хэтэрсэнд үл тооцох тухай конвенц

 

 

 

1968.11.26

 

 

1970.11.11

 

 

1971.10.08

 

 

1969.05.21

5. Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенц

 

 

1970.12.16

 

1971.10.14

 

1971.10.08

 

1971.10.08

6. Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреалын конвенц

 

 

 

1971.09.23

 

 

1973.01.26

 

 

1971.01.18

 

 

1971.10.08

 

7. Олон улсын хамгаалалтад байдаг хүмүүс, түүний дотор дипломат төлөөлөгчдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон шийтгэх тухай конвенц

 

 

 

1973.12.14

 

 

1977.02.20

 

 

1975.08.08

 

 

1977.02.20

 

8. Агаарын хөлөгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон бусад зарим үйлдлийн тухай  конвенц

 

 

 

1963.09.14

 

 

1969.12.04

 

 

1990.07.24

 

 

1990.10.22

9. Соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенц

 

 

1972.11.06

 

1974.2.09

 

 

10. Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенц

 

1961.03.30 1964.12.13 1990.12.06 1991.05.06
11. Мансууруулах бодисын тухай конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

 

1972.03.25

 

1975.08.08

 

1990.12.06

 

1991.05.06

12. Мансууруулах бодисын тухай конвенцийн 1972 оны нэмэлт протокол

 

 

1972.03.25

 

1975.08.08

 

1990.12.06

 

1991.05.06

13. Соёлын үнэт зүйлсийн хууль бус экспорт, импорт, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, тэгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай конвенц

 

 

 

1970.11.14

 

 

1972.04.24

 

 

1991.01.04

 

 

1991.05.23

14. Хүн барьцаанд авахын эсрэг тухай Нью-Йоркийн конвенц

 

 

1979.12.17

 

1983.06.03

 

1992.06.09

 

1992.06.09

15. Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреал хотноо 1971 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр үйлдсэн конвенцийн Олон улсын иргэний нисэхэд үйлчилдэг нисэх буудал дахь хүч хэрэглэсэн хууль бус үйлдлийг хориглох тухай нэмэлт протокол

 

 

 

 

1988.02.24

 

 

 

1989.08.06

 

 

 

1999.09.22

 

 

 

1999.10.22

16. Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенц

 

 

1991.03.01

 

1998.06.21

 

1999.09.22

 

1999.11.21

17. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц

 

 

 

1988.12.20

 

 

1990.11.11

 

 

2001.01.25

 

 

2003.06.25

18. Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм

 

 

1998.07.17

 

2002.07.01

 

2002.04.05

 

2002.04.11

19. Терроризмыг санхүүжүүлэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц

 

 

1999.12.09

 

2002.04.10

 

2003.12.13

 

2004.2.25

20. Далайн навигацийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай конвенц

 

 

1988.03.10

 

1992.03.01

 

2005.11.22

 

2006.02.20

21. Эх газрын хормойд суурилуулах төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай протокол

 

 

1988.03.10

 

1992.03.01

 

2005.11.22

 

2006.02.20

22. Авилгалын эсрэг НҮБ-ын конвенц 2003.10.31 2005.12.14 2005.10.27 2006.01.11
23. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц

 

2000.11.15 2003.09.29 2008.05.16 2008.06.27
24. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенцийн нэмэлт протокол 2000.11.15 2003.12.25 2008.05.16 2008.06.27
25. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенцийн нэмэлт болох шилжин суурьшигчдыг газраар, далайгаар болон агаараар хууль бусаар оруулахын эсрэг протокол 2000.11.15 2004.01.28 2008.05.16 2008.06.27
26. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын  конвенцийн нэмэлт болох галт зэвсэг, түүний бүрдэл хэсэг, эд анги болон галт хэрэгслийг хууль бусаар тээвэрлэх, үйлдвэрлэхийн эсрэг протокол 2001.05.31 2001.07.03 2008.05.16 2008.06.27
27. Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай Юнескогийн конвенц 2005.10.20

 

2007.03.18 2007.08.16

 

2007.10.15
28. Европын зөвлөлийн Ялтан шилжүүлэх тухай конвенц

 

1983.03.21 1985.07.01 2015.11.20 2016.08.01
ДАЛАЙН ЭРХ ЗҮЙ

 

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Их далайн тухай Женевийн конвенц

 

1958.04.29 1962.09.30 1976.10.10 1976.10.15
2. 1982 оны Далайн эрх зүйн НҮБ-ын конвенцийн 11 дүгээр хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр

 

 

 

1994.07.28

 

 

1996.07.28

 

 

1996.08.13

 

 

1996.08.13

3. Олон улсын далайн байгууллагын тухай конвенц, түүний нэмэлтүүд

 

 

1993.11.04

 

2000.11.07

 

1996.12.11

 

 

 

4. Далайн тээврийн тухай конвенц

 

1958 1996
5. Далайн эрх зүйн тухай конвенц  

1982.12.10

 

1994.11.16

 

1982.12.10

 

1996.08.13

6. Дипломтай далайчдыг бэлтгэх болон ээлжийн ажиллагааны тухай конвенц

 

1978.07.07

 

1984.04.28

 

2001

 

2002.12.14

7. Далайд хөлөг онгоц мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон улсын дүрмийн тухай конвенц

 

 

1972.10.20

 

1977.07.15

 

2001.12.14

 

2001.12.14

8. Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай конвенц

 

 

1974.11.01

 

1980.05.25

 

2001.12.24

 

2001.12.24

9. Хөлөг онгоцны багтаамжийн хэмжлийн тухай конвенц

 

 

1969.06.23

 

1982.07.18

 

2002.06.26

 

2002.09.26

10. Далайг усан онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай конвенц

 

 

1973.11.02

 

1983.10.02

 

2003.10.15

 

2004.01.15

11. Далайд газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцноос далайд учруулсан хохирлын талаар хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 1969 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол  

1992.11.27

1996.05.30  

2006.06.09

 

2006.06.09

12. Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай Конвенцид (1978 оны протоколоор оруулсан өөрчлөлтийг оруулсанаар) нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол  

 

1992.11.27

 

 

1996.05.30

 

 

2007.05.04

 

 

2007.05.04

13. Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

 

1991.11.07 2008.12.07 2007.05.04 2007.09.20
14. Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол

 

 

1988.11.11

 

2000.02.03

 

2007.05.04

 

2007.05.04

15. Далайн нэхэмжлэлийн хариуцлагыг хязгаарлах тухай 1976 оны олон улсын конвенц

 

1976.11.19 1986.12.01 2011.12.08 2012.01.01
16. Далайн нэхэмжлэлийн хариуцлагыг хязгаарлах тухай 1976 оны олон улсын конвенц болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1996 оны протоколд нэгдэн орох тухай

 

 

1996.05.02

 

2004.05.13

 

2011.09.28

 

2011.12.27

 

17. Хөлөг онгоцны гадаргууг хамгаалах системд хортой бодис ашиглахыг хянах тухай 2001 оны олон улсын конвенцид нэгдэн орох тухай

 

2001.10.05 2008.09.17 2011.06.09 2011.12.07

 

18. Хөлөг онгоцны тэнцвэржүүлэгч ус болон үлдэгдэл тунадасны хяналт ба менежментийн тухай 2004 оны олон улсын конвенцид нэгдэн орох тухай

 

2004.02.13 2011.06.09 2011.12.11

 

19. Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны конвенц

 

1976.09.03 1979.07.16 2011.09.28 2011.12.15
20. Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны конвенц болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан  1981 оны протоколд нэгдэн орох тухай

 

1981.12.01 1983.07.30 2011.09.28 2011.10.28
21. Хөлөг онгоцны шатахууны савны тосны бохирдлоос  учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 2001 оны олон улсын конвенц

 

2001.03.23 2008.11.21 2011.12.07 2011.12.28
22. Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенц

 

1966.04.05 1968.07.21 2003.03.03 2003.06.03
23. Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын

конвенцийн 1988 оны протокол

 

1988.11.11 2000.02.03 2007.04.19 2008.06.24
24. Их далайд газрын тосны бохирдол үүссэн тохиолдолд хөндлөнгөөс оролцох тухай конвенц

 

1969.11.29 1975.05.06 2003.10.15
25. Далайгаар зорчигч, тэдгээрийн ачаа тээшийг тээвэрлэх тухай конвенц

 

1974.12.13 1987.04.28
26. Аврах ажиллагааны тухай конвенц

 

1989.04.28 1996.07.14 2014.11.21 2014.11.21
27. Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенц

 

2006.02.23 2013.08.20 2014.11.21 2014.11.21
ДИПЛОМАТ, КОНСУЛЫН ХАРИЛЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙ

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц  

1961.4.18

 

1964.04.24

 

1966.11.24

 

1966.11.24

2. Түгээмэл шинжтэй олон улсын байгууллагад улс гүрнээ төлөөлөх тухай Венийн конвенц

 

 

 

1975.03.14

 

 

Not yet in force

 

 

1975.10.30

 

 

1976.12.14

3. Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц

 

 

1963.04.24

 

1967.03.19

 

1980.06.20

 

1989.03.14

ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Олон улсын агаарын тээврийн зарим дүрмийг нэгтгэх тухай Варшавын конвенц

 

 

1929.10.12

 

1933.02.13

 

1962.04.30

 

1962.07.29

2. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц

 

 

1944.12.07

 

1947.04.04

 

1989.09.07

 

1989.10.07

3. Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай конвенцийн дөрвөн хэл дээрх бичвэрийг ижил хүчинтэй байх протокол

 

 

 

1977.09.30

 

 

1999.09.16

 

 

1999.02.02

 

 

1999.09.16

4. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

 

 

1980.10.06

 

 

1997.06.20

 

 

1999.09.22

 

 

1999.09.22

5. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

 

 

1984.05.10

 

 

1998.10.01

 

 

1999.09.22

 

 

1999.09.22

6. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 50 дугаар зүйлийн а/ хэсгийг өөрчлөх протокол

 

 

 

1990.10.26

 

 

2002.11.28

 

 

1999.09.22

 

 

2002.11.28

 

7. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 1977 оны протoкол

 

 

 

1977.09.30

 

 

1999.08.17

 

 

2001.04.05

8. Варшавын гэрээний нэмэлт протокол

 

 

1955.09.28

 

 

1962

 

9. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн нэмэлт, өөрчлөлтөд хамаарах Монтреалийн протокол/Гурван хэл дээрх хүчин төгөлдөр эх бичвэрийн протокол

 

 

 

1980.10.06

 

 

1997.06.20

 

 

1999.09.22

 

 

1999.09.22

10. Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенц

 

 

2001.11.16

 

2006.03.01

 

2006.10.19

 

 

2007.02.01

11. Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенцийн Агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмжид тусгайлан хамаарах протокол

 

 

2001.11.16

 

2006.03.01

 

2006.10.19

 

 

2007.02.01

12. Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээрийн “зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх” тухай нэмэлт, өөрчлөлт

 

2001.05.01 2001.12.21 2007.05.04 2008.02.23
13. Олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг нэг мөр болгох тухай конвенц

 

1999.05.28 2003.11.04 2004.10.05

 

2004.12.04

 

14. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн нэмэлт, өөрчлөлтөд хамаарах Монтреалийн протокол

 

1954.06.14 1958.05.16 1977 2001
МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны харилцаанаас үүссэн иргэний эрх зүйн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх тухай конвенц

 

 

1972.05.26

 

1973.08.13

 

1975.05.26

 

 

1975.11.28

 

2. Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц

 

 

1958.06.10

 

1959.06.07

 

1994.05.26

 

1994.10.24

3. Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай Вашингтоны конвенц  

1965.03.18

 

1966.10.14

 

1991.03.18

 

1991.07.14

 

4. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай конвенц

 

 

1954.03.01

 

1957.04.12

 

2014.03.03

 

2014.11.14

НҮБ, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН БУСАД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ
 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм (мөн түүний хавсралт болох Олон улсын шүүхийн дүрэм)  

1945.06.26

 

1945.10.24

 

1961.10.27

 

1961.07.27

 
2. НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллагын дүрэм  

1945.11.26

 

1946.11.04

 

1962.11.01

 

1962.11.01

 
3. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм

 

 

1946.07.22

 

1947.04.07

 

1962.04.18

 

1962.04.18

4. НҮБ-ын эрх, дархын тухай конвенц  

1946.02.13

 

1946.09.17

 

1962.05.31

 

2007.03.03

 
5. Дэлхийн цаг уурын байгууллагын дүрэм  

1947.10.11

 

1950.02.11

 

1963.04.04

 

1963

 
6. НҮБ-ын дүрмийн 23,27,61 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1963.12.17

 

1965.08.31

 

1965.03.10

 

1965.03.10

7. НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах тухай хэлэлцээр

 

 

1965

 

 

 

1965

 

1965

8. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэм

 

 

1919.04.04

 

1919.06.28

 

1968

 

1968.05.24

9. НҮБ-ын дүрмийн 109 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

 

1965.12.20

 

 

1968.6.12

 

 

1969

 

 

1969.04.17

10. НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагын эрх, дархын  тухай конвенц

 

 

1947.11.21

 

1948.12.02

 

1970.07.03

 

1970.03.03

11. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 7 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1965.05.20

 

Not yet in force

 

1971.11.05

 

1971

12. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1998.5.16

 

2005.09.15

 

1999.06.15

 

1971

13. Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрэм

 

 

1964.07.10

 

1966.01.01

 

1973

 

1973

14. Атомын эрчим хүчний олон улсын агентлагын дүрэм

 

 

1956.10.26

 

1958.06.02

 

1973

 

1973

15. НҮБ-ын Дүрмийн 61 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1971.12.20

 

1973.09.24

 

1973

 

1973.05.18

16. НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын дүрэм  

1973

 

1975.11.05

 

1974

 

1974

17. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 34, 55 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1973.05.22

 

1977.02.03

 

1977

 

1977.01.19

18. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын дүрэм  

1967

 

1979

 

1979

19. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1976.05.17

 

1984.01.20

 

1981

 

1981.11.10

20. НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагын дүрэм

 

 

1979.04.08

 

1985.06.21

 

1985

 

1985

21. Олон улсын цахилгаан холбооны дүрэм болон конвенц

 

 

1992.12

 

1994.07.01

 

1994.07.08

 

1994.07.08

22. Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллагын дүрэм

 

 

1944

 

1989

 

1989

23. Дэлхийн жуулчны байгууллагын дүрэм

 

 

1970

 

1990

 

1990

24. Олон улсын валютын сангийн дүрэм

 

 

1944.07.22

 

1945.12.27

 

1991

 

1991

25. Олон улсын шинэчлэл, хөгжлийн банк /Дэлхийн банк/-ны дүрэм

 

 

1946

 

1991

 

1991

26. Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны байгууллагын дүрэм

 

 

1976.03.27

 

1979.02.25

 

1991

 

1991.08.14

27. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1986.05.12

 

1994.07.11

 

1993

 

1993

28. Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөлийн дүрэм

 

 

1924.07.11

 

1994

 

1994

29. Олон улсын хөдөө аж ахуйн санг байгуулах тухай хэлэлцээр

 

 

1976.06.13

 

1977.11.30

 

1994

 

1994.02.09

30. Олон улсын вакцины институтыг байгуулах тухай хэлэлцээр  

1996.10.28

 

1997.05.29

 

1997

 

1997.06.19

31. Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны дүрмийн 3 /5/ болон 9 /8/ зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1991.11.29

 

2003.03.16

 

1999

 

1999.01.07

32. Эрчим хүчийг зохицуулдаг бүс нутгийн нийгэмлэг

 

2000.12.11 2001 2001
33. НҮБ-ын болон түүнтэй хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдлын тухай конвенц

 

1994.12.09 1999.01.15 2004.02.25 2004.02.25
34. Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын дүрмийн 1984 онд Гамбург, 1989 онд Вашингтон, 1994 онд Сөүл, 1999 онд Бээжин хотноо хуралдсан Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн ээлжит хурлаар батлагдсан Протокол

 

1969-2004 2003.12.26
35. Зүүн өмнөд Азийн найрамдал хамтын ажиллагааны гэрээ

 

 

1976.02.24

 

1976.08.08

 

2005.07.08

 

2005.07.28

36. Шуудангийн санхүүгийн үйлчилгээний хэлэлцээр

 

 

2004

 

2006.06.09

 

2006.06.09

37. Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрмийн 7 дугаар нэмэлт протокол

 

 

2004

 

2006.06.09

 

2006.06.09

38. Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний байгууллагын дүрэм

 

2009.01.26 2010.07.08 2009.12.04 2009
39. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

 

1997.06.09 Not yet in force 2010.04.23

 

2010.09.16

 

40. Олон улсын валютын сангийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

2011.03.03 2011.12.13 2015.04.10
41. Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын дүрэм

 

2006.06.12 2007.10.25 2008.02.05 2013
42. Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын үндсэн баримт бичиг 1988.02.05 2015.11.23
ОЛОН УЛСЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЗЭВСЭГ ХУРААХ САЛБАР

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Цөмийн зэвсгийг агаар мандал, огторгуйн уудам, усан дор туршихыг цаазлан хориглох тухай Москвагийн гэрээ

 

 

 

1963

 

 

 

 

1963

 

 

1963

2. Амьсгал боогдуулагч, хортой буюу бусад иймэрхүү хий болон бактериологийн зэвсгийг дайнд хэрэглэхийг цаазлан хориглох тухай Женевийн протокол

 

 

 

 

1925.06.17

 

 

 

 

1928.02.08

 

 

 

1968.11.10

 

 

 

1972.09.18

 

3. Цөмийн зэвсэг дэлгэрүүлэхгүй байх тухай Москвагийн гэрээ

 

 

1968.06.01

 

1970.03.05

 

1969

 

1969

4. Тэнгис, далайн ёроол, түүний хөрсөн дор цөмийн болон үй олноор хөнөөх бусад зэвсэг байрлуулахыг хориглох тухай Вашингтон, Лондон, Москвагийн гэрээ  

 

 

 

1971.02.11

 

 

 

 

1972.05.18

 

 

 

 

1971

 

 

 

 

1971

5. Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ (түүний протокол)-ний дагуу авах хамгаалах арга хэмжээний тухай ОУАЭА болон БНМАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

 

 

1972

 

 

 

 

1972

 

 

1972

6. Бактериологийн болон хорт нянгийн зэвсэг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөхийг хориглож устгах тухай Вашингтон, Лондон, Москвагийн конвенц

 

 

 

1972.04.10

 

 

1975.03.26

 

 

1972.09.05

 

 

1975.03.26

7. Бактериологийн (биологийн) болон токсины зэвсэг боловсруулах, үйлдэвэрлэх, нөөцлөхийг хориглох, тэдгээрийг устгах тухай конвенц

 

 

1975.03.26

 

1975.03.26

 

1972.09.14

 

1975.09.14

 

8. Олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсэдийг хамгаалах тухай 1949.08.12-ны өдрийн Женевийн конвенцын 1977 нэмэлт 1 дүгээр протокол

 

 

 

1977.06.08

 

 

1979.01.23

 

 

1977.12.12

 

 

1995.11.17

9. Олон улсын бус шинж чанартай зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсэдийг хамгаалах тухай 1949.08.12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт 2 дугаар протокол

 

 

1977.06.08

 

1979.01.23

 

 

1977.12.12

 

 

1995.12.06

10. Байгаль орчинд нөлөөлөх арга хэрэгслийг цэрэг дайны болон дайсагнах аливаа зорилгоор ашиглахыг хориглох тухай конвенц

 

 

 

1976.12.10

 

 

1978.10.05

 

 

1978.05.19

 

 

1978.05.19

 

11. Онцгой гэмтэл учруулах буюу хоморголон хөнөөх чадвартайд тооцогдож болох зарим ердийн зэвсэг хэрэгслийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенц

 

 

 

1980.10.10

 

 

1983.12.02

 

 

1981.04.10

 

 

1982.06.08

12. Илрүүлэх боломжгүй хэлтэрхийн тухай протокол (1 дүгээр протокол)

 

 

1980.10.10

 

1983.12.02

 

1982.06.08

 

1982.06.08

13. Мина, урхин мина болон бусад төхөөрөмж хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (2 дугаар протокол)

 

 

 

1980.10.10

 

 

1983.12.02

 

 

1982.06.08

 

 

1982.06.08

14. Шатаах зэвсэгийг хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (3 дугаар протокол)

 

 

1980.10.10

 

1983.12.02

 

1982.06.08

 

1982.06.08

15. Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай Венийн конвенц

 

 

1979.10.26

 

1987.02.23

 

1986.05.28

 

1986.05.28

16. Химийн зэвсгийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөх болон хэрэглэхийг хориглох, түүнийг устгах тухай конвенц

 

 

1992.09.03

 

1997.04.29

 

1994.11.17

 

 

 

1995.01.17

17. Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох тухай гэрээ

 

 

1996.09.10

 

Not yet in force

 

1997.08.08

 

1997.08.08

18. Онцгой гэмтэл учруулах буюу хоморголон хөнөөх чанартайд тооцогдож болох зарим ердийн зэвсэг хэрэгслийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенцийн Нүд сохлогч лазерийн зэвсгийг хориглох тухай IV нэмэлт протокол

 

 

 

1995.10.13

 

 

1998.07.30

 

 

1998.11.16

 

 

1999.04.06

19. Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай Венийн конвенц

 

1971.02.21 1976.08.16 1999.04.22 1999.12.15
20. Цөмийн ослын талаар шуурхай мэдээлэл өгөх тухай конвенц

 

1986.09.26 1986.10.27 1987.07.12 1987.07.12
21. Олон улсын худалдаанд зарим аюултай химийн бодис болон пистецидын талаар урьдчилан мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрөх тухай Ротердамын конвенц

 

 

1998.09.10

 

2004.02.24

 

2000

 

2001.03.08

22. Терроризмын зорилгоор бөмбөг хэрэглэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц

 

 

1997.12.15

 

2001.05.23

 

2000.08.31

 

2000.09.07

23. Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай ОУ-ын конвенц  

2005.04.13

 

2007.07.07

 

2006.07.06

 

2007.07.07

24. Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенц 2013.10.10 2015.04.30
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц

 

 

1969.05.23

 

1980.01.27

 

1988.04.11

 

1988.05.16

ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДАА, ХӨГЖИЛ

2015 оны 12 дугаар сар


 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

Байгуулагдсан огноо

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Далайд гарцгүй улсын дамжин өнгөрөх худалдааны тухай Нью-Йоркийн конвенц

 

 

1965.07.08

 

1967.06.09

 

1966.05.11

 

1966.07.26

2. Олон улсын бараа худалдахад хөөн хэлэлцэх хугацааны тухай конвенц  

1974.06.14

 

1988.08.01

 

1974.04.14

 

3. Ази-Номхон далайн орнуудад дээд боловсролын сургалт, эрдмийн зэрэг дипломыг хүлээн зөвшөөрөх тухай бүсийн конвенц

 

 

 

1983.12.16

 

 

1985.10.23

 

 

1991.10.19

 

 

1991.11.19

4. Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын тухай конвенц

 

 

1989.11.10

 

1991.08.29

 

1992.01.19

 

1992.01.19

5. Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц  

1958.06.10

 

1959.06.07

 

1994.10.24

 

1995.01.22

6. Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай конвенц

 

 

1965.03.18

 

1966.10.14

 

1996.06.14

 

1991.07.14

7. Бараа худалдах-худалдан авах олон улсын гэрээний тухай Венийн конвенц

 

1980.04.11 1988.01.01 1997.12.31 1999.01.01
8. Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон талт агентлагийг үүсгэн байгуулах конвенц

 

1985.10.11 1988.04.12 1992.01.06 1998.07.23
9. Олон талт худалдааны хэлэлцээний Уругвайн үе шатны үр дүнг тусгасан төгсгөлийн баримт бичиг 1994.04.15 1995.01.01
10. Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр  

1994.04.15

 

1995.01.01

 

1996.12.05

 

1996.12.26

11. Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр

 

1947.10.30 1948.01.01 1996.12.05 1997.01.29
12. Эрчим хүчний хартийн гэрээ болон Эрчим хүчний үр ашиг, хүрээлэн буй орчны холбогдох асуудлын тухай протокол, Эрчим хүчний хартийн Гэрээний худалдаанд заалтуудын нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

 

1998.04.16

 

 

1998.04.16

 

 

1999.07.21

 

 

1999.07.21

13. Олон улсын худалдааны мэдээлэл, хамтын ажиллагааны агентлагийг Засгийн газар хоорондын байгууллага болгон байгуулах тухай хэлэлцээр  

2002.12.09

 

2004

 

2005.01.05

 

2005.01.05

14. Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах хэлэлцээр 2015.06.29 2015.06.29
15. Дэлхийн худалдааны байгуулаг байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол /Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр/ 2014.11.27 2016.11.23

Хавсралт баримт бичгийн хамт

ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ

2015 оны 12 дугаар сар

ГЭРЭЭНИЙ НЭР Байгуулагдсан огноо Хүчин төгөлдөр болсон огноо Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо  

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Дайны үед энгийн хүмүүсийг хамгаалах тухай (IV) конвенц 1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1959.06.20
2. Дайнд олзлогдогчидтой харьцах тухай Женевийн (III) конвенц

 

     1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1959.06.20
3. Тэнгисийн зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтэн болон хөлөг онгоцны сүйрэлд өртөгдөгсдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (II) конвенц

 

1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1959.06.20
4. Дайны талбарт байгаа зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (I) конвенц

 

1949.08.12 1950.10.21 1958.12.20 1959.06.20
5. Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах тухай конвенц      1954.05.14 1956.08.07    1964.11.04  1964.11.04
6. Дайнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны конвенцийн зэвсэгт мөргөлөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалахтай холбогдолтой 1977 оны нэмэлт протоколууд (I, II дугаар протоколууд) 1977.06.08

/2/

1978.12.07

/2/

06.12.1995
ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ ЗҮЙ

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Дэлхийн оюуны өмчийн байгуулага байгуулах тухай конвенц

 

 

1967.07.14

 

1970.04.26

 

1978.11.28

 

1979.02.28

2. Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц

 

 

1883.03.20

 

1884.07.07

 

1984.11.13

 

1985.04.21

3. Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр

 

 

1891.04.14

 

1892.07.15

 

1985.01.16

 

1985.04.21

4. Радио нэвтрүүлгийг энх тайвны зорилгод ашиглах тухай Женевийн конвенц

 

 

1936.09.23

 

1938.04.02

 

1985

 

1985.07.10

5. Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ

 

 

1970.06.19

 

1978.01.24

 

1991.02.27

 

1991.05.27

6. Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн конвенц

 

 

1886.09.09

 

1887.12.04

 

1997.12.12

 

1998.03.12

7. Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр

 

 

1994.04.15

 

1995.01.01

 

1997.01.29

 

1997.01.29

8. Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

2005.12.06 2010.09.17 2010.09.17
9. Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр,түүнийн протокол

 

 

1989.06.27

 

1995.12.01

 

2000.11.02

 

2001.06.16

10. Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарнийн хэлэлцээр

 

 

 

1968.10.08

1979.09.28-нд нэмэлт оруулсан байдлаар)  

 

2001.03.16

 

 

2001.06.16

11. Патентын олон улсын ангилалын тухай Страсбургийн хэлэлцээр

 

 

1971.03.24

 

1975.10.07

 

2000.03.16

 

2002.03.16

12. Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээр

 

 

1957.06.15

 

1961.04.08

 

 

2001.03.16

 

2001.06.16

13. Олимпийн бэлэг тэмдэгийг хамгаалах тухай Найробын гэрээ

 

 

1981.09.26

 

1982.09.25

 

2002.07.25

 

2002.08.25

14. Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ

 

1996.12.20 2002.03.06 2002.07.25 2002.10.25
15. Тоглолт болон дуу авианы бичлэгийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг хамгаалах олон улсын конвенц

 

 

 

1961.10.26

 

 

1964.05.18

 

 

2002.07.25

 

 

2002.10.25

16. Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

 

2003.10.17 2006.04.20  

2005.06.02

 

2005.06.29

17. Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагын хэлэлцээрийн 1999 оны Женевийн акт

 

1999.07.02 1999.07.02  

2007.10.19

 

2008.01.19

18. Барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ

 

2006.03.28 2009 2010.12.03

 

2011.03.03
19. Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагын хэлэлцээр

 

1925 1928.06.01 1997.03.12 1997.04.12
САНСРЫН ЭРХ ЗҮЙ

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Сансрын огторгуй, түүнчлэн сар болон бусад тэнгэрийн эрхсийг шинжлэн ашиглах талаар улс гүрний явуулах  үйл ажиллагааны зарчмын тухай гэрээ

 

 

 

1967.01.27

 

 

1967.10.10

 

 

1967.01.27

 

 

1967.10.10

2. Сансрын нисэгчдийг аврах, мөн нисэгчдийг эгүүлэн өгөх, сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет юмыг эгүүлэн өгөх тухай хэлэлцээр

 

 

 

1967.12.19

 

 

1968.12.03

 

 

1969

 

 

1969

3. Сансрын биетээс хохирол учруулсны олон улсын хариуцлагын тухай конвенц

 

 

1971.11.29

 

1972.09.01

 

1972.09.05

 

1972.09.14

4. Сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет зүйлийн бүртгэх тухай конвенц

 

 

1974.11.12

 

1976.09.15

 

1985

 

1985.04.10

5. Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенц

 

2005.10.28 2006.10.12 2006.04.17 2006.07.06
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО, ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Гаалийн  хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай Брюсселийн конвенц

 

 

1950.12.15

 

1952.11.04

 

1991

 

1992

2. Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системын тухай Брюсселийн хэлэлцээр  

1988

 

1988.01.01

 

1993

 

1993

3. Замын хөдөлгөөний тухай конвенц 1968.11.08 1977.05.21 1997.12.19 1997
4. Замын дохио, тэмдгийн тухай конвенц 1968.11.08 1978.06.06 1997.12.19 1997
5. Норматив баримт бичиг, эталон, хэмжих хэрэгсэл, стандартчилал хийх зорилгоор гадагш гаргах, оруулахад гаалийн хураамж, татвар төлөхөөс чөлөөлөх, түүнчлэн тусгай зөвшөөрөл авахгүй байх тухай хэлэлцээр  

 

 

1995

 

 

 

1999

 

 

 

1999

6. ТИР Карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай  конвенц  

1975.11.14

 

1978.03.20

 

2002.10.01

 

2002.10.01

7. Азийн авто замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2003.11.18 2005.07.04 2004.04.26 2005.07.25
8. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц  

1973.05.18

 

1974.09.25

 

2006.05.26

 

 

2006.05.26

 

9. Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенц

 

 

1982.10.14

 

1985.10.15

 

2007.05.04

 

2007.11.02

 

10. Гаалийн тариф барааны ангилал нэршлийн тухай конвенцийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

  1955.07.01
11. Транс Азийн төмөр замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

2006.04.12 2009.06.11 2006.11.10 2008.09.04
12. Барааг түр хугацаагаар оруулах тухай  Стамбулын конвенц  

1990.06.26

 

1993.11.27

 

2002.12.05

 

2007.10.18

13. Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол 1999.06.26 2006.02.03 2006.07.01 2006,10,01
14. “Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” 2013.05.01 2016.04.23 2016.02.05
15. Азийн хурдны авто замын дагуу олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2016.12.08
ХҮНИЙ ЭРХ

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

 

 

1948.12.10

2. Боловсролын талаар алагчилахтай тэмцэх тухай конвенц

 

 

1960.12.14

 

1962.05.22

 

1964.09.22

 

1964.11.04

3. Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай конвенц

 

 

1953.03.30

 

1954.07.07

 

1965.07.21

 

1965.08.18

4. Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тийм хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай конвенц

 

 

1948.12.09

 

1951.01.12

 

1967

 

1967.01.05

5. Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 59 дүгээр конвенц

 

 

1937.06.22

 

1941.02.21

 

1969.05.10

 

1969.06.03

6. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 87 дугаар конвенц

 

 

 

1948.07.09

 

 

1950.07.04

 

 

1969

 

 

1969.06.03

7. Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 98 дугаар конвенц

 

 

 

1949.07.01

 

 

1951.07.18

 

 

1969.05.10

 

 

1969.06.03

8. Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 дугаар конвенц, түүний 90 дүгээр зөвлөмж

 

 

1951.06.29

 

1953.05.23

 

1969.05.10

 

1969.06.03

9. Эхчүүдийн эрхийг хамгаалах тухай конвенц

 

 

1951

 

2000.06.15

 

1969

 

1969

10. Эхчүүдийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 103 дугаар конвенц

 

 

1952.06.28

 

1955.09.07

 

1969.05.10

 

1969.06.03

 

11. Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 111 дүгээр конвенц,   (түүний 111 дүгээр зөвлөмж)

 

 

1958.06.25

 

1960.06.15

 

1969.05.10

 

1969.06.03

12. Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц

 

 

1966.03.07

 

1969.01.04

 

1969.03.31

 

1969.08.06

13. Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц

 

 

 

1968.11.26

 

 

1970.11.11

 

 

1969.05.21

 

 

1969.05.21

14. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

 

 

1966.12.19

 

1976.03.23

 

1974.11.18

 

1974.11.18

15. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

 

 

1966.12.16

 

1976.01.03

 

1974.11.18

 

1974.11.18

16. НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын Пактын нэмэлт протокол

 

2008.12.10 2013.05.05 2010.04.23

 

2010.07.01
17. Апартейдын гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгсдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц

 

 

1973.11.30

 

1976.07.18

 

1975.05.31

 

1975.08.08

18. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 122 дугаар конвенц, (түүний 122 дугаар зөвлөмж)

 

 

1964.07.09

 

1966.07.15

 

1976.11.24

 

1976.11.24

19. Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 123 дугаар конвенц

 

 

1965.06.22

 

1967.11.10

 

1981.12.03

 

1981.12.03

20. Эмэгтэйчүүдийг алагчилах  бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц

 

 

1979.12.18

 

1981.09.03

 

1981.07.20

 

1981.07.20

21. Спортод апартейд бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенц

 

 

1985.12.10

 

1988.04.03

 

1987.12.16

 

1987.12.16

22. Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 135 дугаар конвенц, (түүний 143 дугаар зөвлөмж)

 

 

1971.6.23

 

1973.06.30

 

1995.05.29

 

1996.10.08

23. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц

 

 

1989.11.20

 

1990.09.02

 

1990.07.05

 

1990.07.05

24. Сайн дурын үндсэн дээр гэрлэх, гэрлэх насны доод хязгаар болон гэрлэлтийг бүртгэх тухай конвенц

 

 

1962.12.10

 

1964.12.09

 

1991.04.15

 

1991.06.06

25. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол

 

 

1966.12.16

 

1976.03.23

 

1991.01.14

 

1991.04.16

26. Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 144 дүгээр конвенц, (түүний 152 дугаар зөвлөмж)

                                                                                           

 

 

1976.06.21

 

 

1978.05.16

 

 

1997.10.23

 

 

1998.08.10

 

27. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 155 дугаар конвенц, (түүний 164 дүгээр зөвлөмж)

 

 

1981.06.22

 

1983.08.11

 

1997.11.20

 

1998.02.03

 

28. Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 159 дүгээр конвенц, (түүний 168 дугаар зөвлөмж)

 

 

 

1983.06.20

 

 

1985.06.20

 

 

1997.11.20

 

 

1998.02.03

 

29. Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт  

 

1995.12.22

 

 

Not yet in force

 

 

1997.10.03

 

 

1997.12.19

30. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

 

 

1995.12.12

 

2002.11.18

 

1997.10.03

 

1997.12.19

31. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 182 дугаар конвенц

 

 

 

1999.06.17

 

 

2000.11.19

 

 

2000.10.05

 

 

2001.02.26

32. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц

 

 

 

1984.12.10

 

 

1987.06.26

 

 

2000.11.02

 

 

2002.01.24

33. Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенц

 

 

1993.05.29

 

1995.05.01

 

2000.04.25

 

2000.08.01

34. Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол

 

 

 

1999.10.06

 

 

2000.12.22

 

 

2000.09.07

 

 

2002.03.28

35. Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол

 

 

2000.05.25

 

2002.02.12

 

2002.10.11

 

2004.10.06

36. Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд  сурталчилахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол

 

 

 

2000.05.25

 

 

2002.01.18

 

 

2002.10.11

 

 

2002.12.16

37. Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 138 дугаар конвенц, (түүний 146 дугаар зөвлөмж)

 

 

1973.06.26

 

1976.06.19

 

2002.10.31

 

2002.12.16

38. Тамхины хяналтын суурь конвенц

 

 

2003.05.21

 

2005.02.27

 

2004

 

2004.01.27

39. Тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах тухай протокол

 

2012.11.12 Not yet in force 2014.04.24 2014.10.08
40. Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 29 дүгээр конвенц

 

 

1930.06.28

 

1932.05.01

 

2005.02.24

 

2005.03.15

41. Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 105 дугаар конвенц

 

 

1957.06.25

 

1959.01.17

 

2005.02.24

 

2005.03.15

42. Спортод сэргээш хэрэглэхийн эсрэг Копенгагены тунхаглал

 

2005.10.19 2007.02.01 2007.08.16

 

2007.10.15
43. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц

 

2006.12.13 2008.05.03 2008 2009
44. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол

 

2006.12.13 2008.05.03 2008.12.19 2009
45. Ажил эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 88 дугаар конвенц

 

1948.07.09 1950.08.10 2015.04.17 2016.04.17-нд хүчин төгөлдөр болно.
46. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 181 дүгээр конвенц

 

1997.06.19 2000.05.10 2015.01.30 2016.04.17
47. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг НҮБ-ын конвенцийн нэмэлт протокол

 

2002.12.18 2006.06.22 2013.09.24

 

2015.02.12
48. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай III дугаар протокол

 

2011.12.19

 

2014.04.14 2013.10.04 2015,04,16
49. Хараагүй, харааны бэрхшээлтэй, эсхүл хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хүртээмжтэй болгох тухай Марракешийн гэрээ

 

2013.06.28 2015.07.09 2015.07.09
50. Уурхай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 176 дугаар конвенц

 

1995-06-06 1998-06-05 2015.07.03 2015.07.03
ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ САЛБАР
1. Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц  

1992.06.05

 

1993.12.29

 

1993.09.24

 

1993.09.30

2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын ерөнхий конвенц  

1992.05.09

 

1993.03.21

 

1994.09.24

1994.03.21
3. Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенц 1979.06.23 1983.11.01 1996.01.05      1999
4. Зэрлэг амьтдын ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц  

1973.03.03

 

1975.07.01

 

1995.05.04

 

1996.04.04

5. Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц  

1985.03.22

 

1988.09.22

 

1995.10.16

 

1996.03.07

6. Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протокол 1987.09.16 1989.01.01 1995.10.16 1996.03.07
7. Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын Лондонгийн нэмэлт, өөрчлөлт 1990.06.29 1992.08.10 1996.03.07 1996.03.07
8. Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын Копенгагены  нэмэлт, өөрчлөлт 1992.11.25 1994.06.14 1996.03.07 1996.03.07
9. Ган цөлжилттэй тэмцэх тухай НҮБ-ын конвенц 1994.10.14 1996.12.26 1996 1996.09.03
10. Олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгархаг, ялангуяа усны шувуу олноор амьдардаг орчны тухай Рамсарийн конвенц 1971.02.02 1975.12.21 1997 1997
11. Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц 1989.03.22 1992.05.05 1996.12.05 1997.04.15
12. Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх урьдчилаг мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын конвенц 1998.09.10 2004.02.24 2001.03.08
13. Байгалийн гамшгийг даван туулах, учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулахад цахилгаан холбооны эх үүсвэрээр хангах тухай Засгийн газар хоорондын конвенц 1998.06.18 2005.01.08 1998 1998.06.18
14. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Ерөнхий конвенцийн Киотогын протокол 1997.12.11 2005.02.16 1999.07.08 1999.12.15
15. Халим агнуурыг зохицуулах тухай олон улсын конвенц 1946.12.02 1948.11.10 2002.05.16 2002.05.16
16. Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийн биоаюулгүй байдлын тухай Картагены протокол 2000.01.29 2003.09.11 2003.07.22 2003.07.22
17. Озоны үе  давхаргыг задалдаг бодисын тухай конвенцид Монреалын протоколын 9 дүгээр хуралдаанаас оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 1997.09.17 1999.11.10 2002.03.18 2002.03.28
18. Бээжингийн нэмэлт, өөрчлөлт(1999) Монреалын протоколын талуудын 11 дүгээр хурлаар баталсан Монреалын протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 1999.11.29-12.03 2001.01.01 2007.10.18 2008.06.24
19. Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенц 2001.05.22 2004.05.17 2004.04.30
20. Ургамал хамгааллын тухай Ромын конвенц 1951.12.06 1952.04.03 2008.10.09 2009.05.26
21. Антрактидийн тухай гэрээ 1959.12.01 1961.06.23 2015.03.23 2015.03.23
22. “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь Конвенцийн Парисын хэлэлцээр” 2015.12.12 2016.04.22
БУСАД

2015 оны 12 дугаар сар

 

 

 

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

 

 

Байгуулагдсан огноо

 

 

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

 

 

Монгол Улсын нэгдэн орсон огноо

 

 

Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон огноо

1. Гадаадын албан ёсны баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагыг халах тухай конвенц

 

1961.10.05 1965.01.24 2009.04.02 2009.12.31