2017 оны төсвийн төсөл ТЕЗ ГХЯ
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Гадаад хэргийн яам санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
ГХЯ ТЕЗ-ийн тайлан
Гадаад хэргийн яам санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Гэрээний дүн Гэрээний дүн Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
1 Автомашины үлдэгдэл төлбөр шилжүүлэв 2016-02-23     837,153,822.00 Хэт моторс ХХК
2 АСЕМ-ын уулзалтын туг далбааны үнийн урьдчилгаа 2016-04-11       15,171,000.00 Аранзал туг трейд ХХК
3 АСЕМ-ын хурлын Монголиа номны үнэ 2016-04-14       19,750,000.00 Мөнхийн үсэг ХХК
4 АСЕМ-д ороолт логотой тор 2016-04-19       14,520,000.00 Говь ХК
5 Бага оврын 2ш Мерседес бенз автомашин 2016-05-04     581,400,000.00 Ридакарс ООО
6 Япон улсад захиалгаар хийлгэсэн балны үнэ 2016-05-12       84,621,240.00 Мицубуши Токио Ханбай  компани
7 АСЕМ -ын лого бүхий цүнх 2016-05-31  10.780.000 Монланс ХХК
8 АСЕМ-ын туг далбааны зардал 2016-06-03  15.171.000 Аранзал туг трейд ХХК
9 Монланс ХХК 2016-06-03  9,075,000 АСЕМ логотой арьсан үзэгний гэр
10 Монланс ХХК 2016-06-10  6,468,000 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан цүнх
11 Монланс ХХК 2016-06-10  5,445,000 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан үзэг
12 Грандворк интернэшнл ХХК 2016-06-14 29,000,000 25ш компьютерын үнэ
13 Дүдү боловсролын сан 2016-06-15 33,800,000 АСЕМ-ын лого бүхий тэмдэг, алчуурны үнэ
14 ЦЕГ-САТГ. Нэмэлт санх-лт 2016-06-16 172,970,608 Сервер болон мэдээлэл холбоо тоног төхөөрөмжийн зардал
15 Бөртэ ХК 2016-06-20 173,200,000 Хүндэт харуул, морьт цэргийн ёслолын хувцас
16 Нью-Эйкшн ХХК 2016-06-20 9,419,900 ГХЯ-ны дотоод сүлжээний төхөөрөмж
17 Капитал орд ХХК 2016-06-22 26,069,000 Спам шүүлтүүр хийх программ хангамжийн зардал
18 Зайрмагтайн хөндий ХХК 2016-06-24 25,766,300 АСЕМ хурлын тоног төхөөрөмж
19 Гааль, татварын ерөнхий газар 2016-06-28 32,000,000 Буянт ухаагийн гаалийн албан хаагчдын хувцасны зардал
20 Интерпресс ХХК 2016-06-30 15,180,000 Монголын урлаг зургийн цомог
21 АСЕМ логотой арьсан үзэгний гэр 2016-06-03 9,075,000 Монланс ХХК
22 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан цүнх 2016-06-10 6,468,000 Монланс ХХК
23 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан үзэг 2016-06-10 5,445,000 Монланс ХХК
24 25ш компьютерын үнэ 2016-06-14 29,000,000 Грандворк интернэшнл ХХК
25 АСЕМ-ын лого бүхий тэмдэг, алчуурны үнэ 2016-06-15 33,800,000 Дүдү боловсролын сан
26 Хүндэт харуул, морьт цэргийн ёслолын хувцас 2016-06-20 173,200,000 Бөртэ ХК
27 ГХЯ-ны дотоод сүлжээний төхөөрөмж 2016-06-20 9,419,900 Нью-Эйкшн ХХК
28 Спам шүүлтүүр хийх программ хангамжийн зардал 2016-06-22 26069000 Капитал орд ХХК
29 АСЕМ хурлын тоног төхөөрөмж 2016-06-24 25766300 Зайрмагтайн хөндий ХХК
30 Буянт ухаагийн гаалийн албан хаагчдын хувцасны зардал 2016-06-28 32000000 Гааль, татварын ерөнхий газар
31 Монголын урлаг зургийн цомог 2016-06-30 15180000 Интерпресс ХХК
32 The History of Mongolia номны үнэ 2016-07-05 48,000,000 НЭПКО ХХК
33 43 ш теле хяналтын камер суурилуулах зардал 2016-07-07 21,241,570 Холбооны хэлтэс н.с.
34 АСЕМ-ын энгэрийн тэмдэг, алчуурны үнэ 2016-07-07 8,450,000 Дүдүболовсролын сан
35 АСЕМ-ын бэлгэнд уран зураг бусад зардал 2016-07-19 183,000,000 Үндэсний артель
36 АСЕМ-д дэвтэр, хавтас, торны үнэ 2016-07-19 24,249,000 АзХур ХХК
37 Mongolica сэтгүүлийн тусгай дугаарын үнэ 2016-07-20 6,400,000 Ирмүүн-Агентлаг ХХК
38 АСЕМ-ын хурлын тавилга, тоног төхөөрөмжийн үнэ 2016-07-20 11,042,700 Зайрмагтайн хөндий ХХК
39 53-н ширхэг Монгол дээлний үнэ 2016-07-21 15,158,000 Торгозагвар ХХК
40 Зочдод өгөх ноолууран бэлэгний үнэ 2016-07-21 10,017,000 Говь ХК
41 120 ш ноолууран малгайны үнэ 2016-07-21 13,200,000 Тэрхэн нутаг ХХК
42 3 ш Ниссан Патрол авто машины үнэ 2016-07-22 427,000,000 Моннисмоторс ХХК
43 Үндэсний тойм сэтгүүлийн тусгай дугаарын үнэ 2016-07-28 10,000,000 Тойм-Инк ХХК

Төсөв vs Гүйцэтгэл (Сар)

1
Зардал 2016 он 1 1 хэм/хэт
УРСГАЛ ЗАРДАЛ      7,932,590,500.00        498,511,245.00         270,159,012.50        228,352,232.50
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил      1,867,437,000.00        155,619,000.00         155,619,000.00                              –
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл         205,418,100.00          17,117,800.00           17,117,800.00                              –
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал         181,427,400.00          15,119,100.00           14,088,540.00            1,030,560.00
Хангамж, бараа материалын зардал           48,464,700.00            2,639,945.00             2,639,945.00                              –
Нормативт зардал                168,000.00                 14,000.00                               –                 14,000.00
Эд хогшил,урсгал засварын зардал           11,880,000.00                              –
Томилолт, зочны зардал      1,021,576,400.00          85,131,400.00           40,893,727.50          44,237,672.50
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний 300,889,700.0                              –                               –                              –
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж      1,299,196,800.00        180,200,000.00
Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг 2,870,000,000.0 2,870,000.0            2,870,000.00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 126,132,400.0                              –
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР      7,932,590,500.00        574,719,300.00         247,721,500.00        326,997,800.00
Улсын төсвөөс санхүүжих      7,372,590,500.00        528,052,600.00         230,564,900.00        297,487,700.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих         560,000,000.00          46,666,700.00           17,156,600.00          29,510,100.00
2
Зардал 2017 он 2 2 хэм/хэт
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     1,035,298,900.00         475,149,917.60        560,148,982.40
Цалин хөлс,урамшуулал 1,867,437,000        311,238,000.00         311,238,000.00                              –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 205,418,100          34,235,600.00           34,235,600.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал 181,427,400          28,469,200.00           28,016,652.00               452,548.00
Хангамж,бараа материалын зардал 48,464,700            7,575,000.00             6,181,951.80            1,393,048.20
Нормативт зардал 168,000                 28,000.00                               –                 28,000.00
Эд хогшил,урсгал засварын зардал 11,880,000            1,980,000.00 1,190,000.0               790,000.00
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400        170,262,800.00           94,287,713.80          75,975,086.20
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний 300,889,700            1,135,700.00                               –            1,135,700.00
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,299,196,800            2,174,600.00            2,174,600.00
Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг 2,870,000,000 478,200,000.0        478,200,000.00
Бусад урсгал шилжїїлэг 126,132,400                              –
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     1,035,298,900.00         475,149,917.60        560,148,982.40
Улсын төсвөөс санхүүжих 7,372,590,500        941,965,500.00         461,129,800.00        480,835,700.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих 560,000,000          93,333,400.00           14,020,117.60          79,313,282.40
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар)

1
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1/11/2017   230,564,900.00 ursgal sanhuujilt
1/26/2017  Грандсоурсе ХХК 6,400,000 Монгол Америкийн дипломат харилцааны ойн арга хэмжээний зардал
1/26/2017 ТБ-уудын дулааны төлбөр 12,656,599 Дулааны зардал
1/26/2017 Аэрмаркет ХХК 5,098,000 Давос явах Ц.Мөнх-Өлзий, Г.Баттунгалаг нарын онгоцны тийзний төлбөр
1/27/2017 Гадаад харилцааны яам 23,625,220 Гадаад томилолтын зардал
Нийт дүн   230,564,900.00    47,779,819.00

 

2
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2/7/2017 230,564,900 ursgal sanhuujilt
2/13/2017 Эйр тикет ХХК 15,601,600 Сайд тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Москва явах тийзний үнэ
2/21/2017 478,200,000 санхүүжилт
2/20/2017 Гадаад харилцааны яам 13,414,475 Томилолтын мөнгийг касс руу татав
2/20/2017 Эйр тикет ХХК 5,223,600 С.Зоригт, С.Үүрцайх нарын Вашингтон явах тийзний үнэ
2/20/2017 Эйр транс ХХК 5,740,100 Сайд тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Бээжин явах тийзний үнэ
2/22/2017 УБТ татан төвлөрүүлэлт 346,244,650 Төвлөрүүлэх орлого
Нийт дүн 1,055,009,550 39,979,775

 

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12