2017 оны төсвийн төсөл ТЕЗ ГХЯ
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн Байгууллага/эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв/жилээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 71,730,845,000
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 69,930,845,000
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 65,802,807,500
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 26,562,856,000
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,128,939,900
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 13,677,193,300
Хангамж, бараа материалын зардал 1,659,389,300
Нормативт зардал 25,653,900
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 731,893,700
Томилолт, зочны зардал 4,406,123,500
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 11,848,562,300
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5,762,195,600
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 4,128,037,500
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3,223,725,800
Бусад урсгал шилжүүлэг 904,311,700
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 1,800,000,000
Их засвар 1,350,000,000
Тоног төхөөрөмж 450,000,000
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 71,730,845,000
Улсын төсвөөс санхүүжих 70,180,845,000
Улсын төсвөөс санхүүжих 70,180,845,000
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 1,550,000,000
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 990,000,000
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 560,000,000
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

2017 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2017 онд таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ.

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Гэрээний дүн Гэрээний дүн Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
1 Барилгын ажлын урьдчилгаа 301,200,000.00 301,200,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
2 Барилгын ажлын урьдчилгаа 398,800,000.00 398,800,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
3 Барилгын ажлын урьдчилгаа 150,000,000.00 150,000,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
4 Барилгын ажлын урьдчилгаа 80,000,000.00 80,000,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
5 Засварын ажлын төлбөр 26037627 26037627 Зиг Заг дизайн ХХК
6 Засварын ажлын төлбөр 5674000 5674000 Зиг Заг дизайн ХХК
7 БНСВУ-ын ЭСЯ-ны байрны засвар 7587207 7587207 ДБҮЭГазар
8 Гадна .дотно шилэн хаалга хийл 36131765 36131765 Зиг Заг дизайн ХХК
9 Гражийн мозайкан шал, хаалга хийхэд 26250000 26250000 Зиг Заг дизайн ХХК
10 Цахилгаан, холбоо, дохиололын самбар хийхэд 49810120 49810120 Зиг Заг дизайн ХХК

 

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

Төсөв vs Гүйцэтгэл (Сар)

1
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
жилээр тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10,238,139,900.00 848,905,500.00 447,420,691.54 401,484,808.46
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10,238,139,900.00 848,905,500.00 447,420,691.54 401,484,808.46
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,823,627,400.00 567,862,800.00 447,420,691.54 120,442,105.46
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,903,930,300.00 158,660,900.00 150,176,901.00 8,483,999.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228,514,300.00 19,042,800.00 19,042,800.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185,755,900.00 18,263,100.00 14,377,997.00 3,885,103.00
Хангамж, бараа материалын зардал 48,464,700.00 4,038,600.00 1,510,252.54 2,528,347.46
Нормативт зардал 167,500.00 55,000.00 55,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11,880,000.00 990,000.00 180,000.00 810,000.00
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400.00 85,351,400.00 53,604,041.00 31,747,359.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,868,348,600.00 234,545,100.00 208,528,700.00 26,016,400.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554,989,700.00 46,915,900.00 46,915,900.00
ТАТААС
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3,414,512,500.00 281,042,700.00 281,042,700.00
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3,223,725,800.00 268,643,800.00 268,643,800.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 190,786,700.00 12,398,900.00 12,398,900.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 10,238,139,900.00 476,129,816.70 476,129,816.70
Улсын төсвөөс санхүүжих 9,678,139,900.00 450,280,200.00 450,280,200.00
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 560,000,000.00 25,849,616.70 25,849,616.70
2
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
жилээр тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10,238,139,900.00 1,928,947,900.00 850,030,654.03 1,078,917,245.97
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10,238,139,900.00 1,928,947,900.00 850,030,654.03 1,078,917,245.97
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,823,627,400.00 1,366,862,500.00 841,555,654.03 525,306,845.97
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,903,930,300.00 317,321,800.00 278,900,017.00 38,421,783.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228,514,300.00 19,042,800.00 19,042,800.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185,755,900.00 36,526,200.00 29,707,668.83 6,818,531.17
Хангамж, бараа материалын зардал 48,464,700.00 8,077,200.00 4,608,299.54 3,468,900.46
Нормативт зардал 167,500.00 55,000.00 55,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11,880,000.00 1,980,000.00 3,421,000.00 (1,441,000.00)
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400.00 170,409,400.00 120,792,956.66 49,616,443.34
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,868,348,600.00 701,575,500.00 327,564,532.00 374,010,968.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554,989,700.00 92,831,800.00 57,518,380.00 35,313,420.00
ТАТААС
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3,414,512,500.00 562,085,400.00 8,475,000.00 553,610,400.00
3
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал  Батлагдсан төсөв  Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
 жилээр  тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН   10,238,139,900.00    3,423,089,700.00  1,400,921,535.78    2,022,168,164.22
       УРСГАЛ ЗАРДАЛ   10,238,139,900.00    3,423,089,700.00  1,400,921,535.78    2,022,168,164.22
        БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ     6,823,627,400.00    2,467,961,800.00  1,363,556,559.68    1,104,405,240.32
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил     1,903,930,300.00       475,982,700.00    463,621,217.00        12,361,483.00
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        228,514,300.00         57,128,400.00      57,128,400.00                          –  
 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        185,755,900.00         54,789,300.00      41,650,285.73        13,139,014.27
 Хангамж, бараа материалын зардал         48,464,700.00         12,115,800.00        9,851,184.89          2,264,615.11
 Нормативт зардал              167,500.00               55,000.00                        –              55,000.00
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал         11,880,000.00          2,970,000.00        3,421,000.00            (451,000.00)
 Томилолт, зочны зардал     1,021,576,400.00       255,467,400.00    195,891,368.66        59,576,031.34
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж     2,868,348,600.00    1,174,556,400.00    480,086,395.00      694,470,005.00
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        554,989,700.00       434,896,800.00    111,906,708.40      322,990,091.60
       ТАТААС                          –                        –                          –  
        УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ     3,414,512,500.00       955,127,900.00      37,364,976.10      917,762,923.90
 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг     3,223,725,800.00       805,931,400.00                        –      805,931,400.00
                   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг        190,786,700.00       149,196,500.00      37,364,976.10      111,831,523.90
 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   10,238,139,900.00    2,814,061,625.00  2,737,438,760.22        76,622,864.78
 Улсын төсвөөс санхүүжих     9,678,139,900.00    2,674,061,625.00  2,674,061,625.00                          –
 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас        560,000,000.00       140,000,000.00      63,377,135.22        76,622,864.78
4
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал  Батлагдсан төсөв  Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
 жилээр  тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН   10,238,139,900.00    4,388,875,200.00  2,616,597,482.05    1,772,277,717.95
       УРСГАЛ ЗАРДАЛ   10,238,139,900.00    4,388,875,200.00  2,616,597,482.05    1,772,277,717.95
        БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ     6,823,627,400.00    3,190,038,000.00  2,022,319,245.95    1,167,718,754.05
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил     1,903,930,300.00       634,643,600.00    634,445,439.00             198,161.00
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        228,514,300.00         76,171,200.00      76,171,200.00                          –  
 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        185,755,900.00         73,052,400.00      51,001,821.56        22,050,578.44
 Хангамж, бараа материалын зардал         48,464,700.00         16,154,400.00      15,605,434.59             548,965.41
 Нормативт зардал              167,500.00             110,000.00                        –             110,000.00
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал         11,880,000.00          3,960,000.00        3,925,000.00              35,000.00
 Томилолт, зочны зардал     1,021,576,400.00       340,818,800.00    319,730,331.36        21,088,468.64
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж     2,868,348,600.00    1,810,814,900.00    766,539,570.00    1,044,275,330.00
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        554,989,700.00       234,312,700.00    154,900,449.44        79,412,250.56
       ТАТААС                          –                        –                          –  
        УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ     3,414,512,500.00    1,198,837,200.00    594,278,236.10      604,558,963.90
 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг     3,223,725,800.00    1,074,575,200.00    570,773,248.00      503,801,952.00
                   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг        190,786,700.00       124,262,000.00      23,504,988.10      100,757,011.90
 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   10,238,139,900.00    4,314,208,800.00  3,626,754,701.97      687,454,098.03
 Улсын төсвөөс санхүүжих     9,678,139,900.00    4,127,542,000.00  3,537,763,225.00      589,778,775.00
 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас        560,000,000.00       186,666,800.00      88,991,476.97        97,675,323.03
5
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10238139900 4388875200 2616597482 1772277718
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10238139900 4388875200 2616597482 1772277718
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6823627400 3190038000 2022319246 1167718754
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1903930300 634643600 634445439 198161
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228514300 76171200 76171200  –
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185755900 73052400 51001821.56 22050578.44
                  Хангамж, бараа материалын зардал 48464700 16154400 15605434.59 548965.41
                  Нормативт зардал 167500 110000  – 110000
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11880000 3960000 3925000 35000
                  Томилолт, зочны зардал 1021576400 340818800 319730331.4 21088468.64
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2868348600 1810814900 766539570 1044275330
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554989700 234312700 154900449.4 79412250.56
           ТАТААС  –  –  –
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3414512500 1198837200 594278236.1 604558963.9
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3223725800 1074575200 570773248 503801952 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг тухай сард гараагүй
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 190786700 124262000 23504988.1 100757011.9
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
           ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 10238139900 4314208800 3626754702 687454098
Улсын төсвөөс санхүүжих 9678139900 4127542000 3537763225 589778775
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 186666800 88991476.97 97675323.03
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 560000000 186666800 88991476.97 97675323.03
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
Бусад эх үүсвэр
6
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10238139900 5836574200 3506166175 2330408025
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10238139900 5836574200 3506166175 2330408025
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6823627400 4150318000 2912100886 1238217114
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1903930300 951965400 951965400 0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228514300 114256800 114256800 0
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185755900 98445000 63950160.85 34494839.15
                  Хангамж, бараа материалын зардал 48464700 24231600 21618501.03 2613098.97
                  Нормативт зардал 167500 110000 0 110000
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11880000 5940000 5710900 229100
                  Томилолт, зочны зардал 1021576400 511228300 535217938.6 -23989638.64
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2868348600 2093672100 1009300048 1084372052
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554989700 350468800 210081137.3 140387662.7
           ТАТААС
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3414512500 1686256200 594065289 1092190911
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3223725800 1611862800 591965289 1019897511
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 190786700 74393400 2100000 72293400
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
           ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 10238139900 5836574200 4627659334 1208914866
Улсын төсвөөс санхүүжих 9678139900 5556574000 4411606000 1144968000
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 560000000 280000200 216053333.8 63946866.18
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
Бусад эх үүсвэр
7
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10238139900 6623507100 3495070314 3128436786
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10238139900 6623507100 3495070314 3128436786
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6823627400 4656208200 2900855025 1755353175
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1903930300 1110626300 685482313 425143987
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228514300 133299600 133299600 0
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185755900 106688500 66922002.25 39766497.75
                  Хангамж, бараа материалын зардал 48464700 28270200 25954668.48 2315531.52
                  Нормативт зардал 167500 110000 0 110000
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11880000 6930000 6007400 922600
                  Томилолт, зочны зардал 1021576400 596286300 578130413 18155887
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2868348600 2277612600 1168569802 1109042798
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554989700 396384700 236488826.4 159895873.6
           ТАТААС  –  –  –
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3414512500 1967298900 594215289 1373083611
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3223725800 1880506600 591965289 1288541311 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг тухай сард гараагүй
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 190786700 86792300 2250000 84542300
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
           ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 10238139900 6623507100 5114945532 1508561568
Улсын төсвөөс санхүүжих 9678139900 6296840200 4835466100 1461374100
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 560000000 326666900 279479431.8 47187468.18
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
Бусад эх үүсвэр
8
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10238139900 7334860500 4182729032 3152131468
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10238139900 7334860500 4182729032 3152131468
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6823627400 5086518900 3588513743 1498005157
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1903930300 1269287200 1269287200 0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228514300 152342400 152342400 0
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185755900 114932000 69485338.58 45446661.42
                  Хангамж, бараа материалын зардал 48464700 32308800 28239780.59 4069019.41
                  Нормативт зардал 167500 110000 0 110000
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11880000 7920000 6139400 1780600
                  Томилолт, зочны зардал 1021576400 681344300 646824538.5 34519761.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2868348600 2385973600 1178519013 1207454587
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554989700 442300600 237676072.8 204624527.2
           ТАТААС 0 0 0 0
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3414512500 2248341600 594215289 1654126311
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3223725800 2149150400 591965289 1557185111 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг тухай сард гараагүй
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 190786700 99191200 2250000 96941200
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
           ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 10238139900 7334860500 5865032616 1469827884
Улсын төсвөөс санхүүжих 9678139900 6961526900 5537206400 1424320500
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 560000000 373333600 327826216.4 45507383.56
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
Бусад эх үүсвэр
9
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10238139900 8066677200 4982256553 3084420647
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10238139900 8066677200 4982256553 3084420647
        БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6865627400 5537292900 4019955918 1517336982
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1941429500 1437322900 1436810034 512866
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 233015100 172510500 168731400 3779100
 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185755900 132081200 103201643.6 28879556.42
 Хангамж, бараа материалын зардал 48464700 36347400 32504821.29 3842578.71
 Нормативт зардал 167500 167500 0 167500
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11880000 8910000 7943900 966100
 Томилолт, зочны зардал 1021576400 766402300 764030897.7 2371402.31
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2868348600 2494334600 1266235945 1228098655
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554989700 489216500 240497276.8 248719223.2
           ТАТААС 0 0 0 0
        УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3372512500 2529384300 962300634.5 1567083666
 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3223725800 2417794200 959660634.5 1458133566 0
                   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 148786700 111590100 2640000 108950100
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
           ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 10238139900 8066677200 6221288619 1845388581
 Улсын төсвөөс санхүүжих 9678139900 7646676900 5894138700 1752538200
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 560000000 420000300 327149919.1 92850380.86
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
Бусад эх үүсвэр
10
11
12

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар)

1
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1/18/2018 Гадаад харилцааны яам 19,697,467.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
1/24/2018 Нарантрэвел 9,414,600.00 Ш.Одонбаатар, Э.Одмөнх, Д.Энхбат нарын тийзний төлбөр
1/24/2018 Гадаад харилцааны яам 16,090,024.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
1/30/2018 М?ХА?-ийн танхим 7,700,000.00 Ерөнхий сайд БНСУ-д хийх айлчлалын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
1/30/2018 УБДС ТӨХК 12,736,407.00 Дулааны төлбөр
1/31/2018 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 92,440,200.00 Далайд гарцгүй онуудын ОУСТ-ийн 1 дүгээр сарын санхүүжилт
1/31/2018 Мянганы сорилтын корпораци-2 116,088,500.00 МСК-ын 1 дүгээр сарын санхүүжилт
1/8/2018 Гадаад харилцааны яам 450,280,200.00 1 дүгээр сарын санхүүжилт
2
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2018.02.06 Эйртранс ХХК 5,580,000.00 Э.Сарантогос, Н.Эрдэнэтуяа нарын БНСУ-руу явах тийзний төлбөр
2018.02.06 Гадаад харилцааны яам 16,858,388.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.09 Гадаад харилцааны яам 111,014,000.00 МСС-ын 2 дугаар сарын санхүүжилт
2018.02.14 Гадаад харилцааны яам 11,966,400.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.09 Гадаад харилцааны яам 12,295,930.56 Сайдын Япон Улсад хийх айлчлалын зочид буудлын төлбөр
2018.02.10 Гадаад харилцааны яам 11,232,280.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.20 Гадаад харилцааны яам 6,757,920.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.12 Гадаад харилцааны яам 33,127,800.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.13 Гадаад харилцааны яам 12,837,360.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.16 Гадаад харилцааны яам 569,267,500.00 Санхүүжилт
2018.02.09 Гадаад харилцааны яам 111,014,000.00 МСС-ын 2 дугаар сарын санхүүжилт
2018.02.16 Гадаад харилцааны яам 40,000,000.00 Санхүүжилт
2018.02.16 Гадаад харилцааны яам 81,622,000.00 Санхүүжилт
3
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1-Mar-18 Эйртранс 8,846,700.00 ТНБД, Д.Гансүх нарын БНЕУ, БНКУ явах тийзний төлбөр
1-Mar-18 МИАТ ХК 5,869,200.00 Монгол, Оросын ЗГХ-ын дэд комиссын 13 дугаар хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
2-Mar-18 Эйрлинк ХХК 24,900,000.00 Монгол, Оросын ЗГХК-ын 21 дүгээр хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
2-Mar-18 Эйртранс 6,140,000.00 Дэд сайдын Женев явах тийзний төлбөр
9-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 116,964,500.00 МСК-ын 3 дугаар сарын санхүүжилт
9-Mar-18 Эйртранс 9,700,000.00 Ц.Мөнх-Өлзий, Г.Өлзийсайхан нарын Давос явах тийзний төлбөр
14-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 6,362,592.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
16-Mar-18  УБДС ТӨХК 9,388,140.00 Дулааны төлбөр
16-Mar-18 Л.Энхмандах 29,269,500.00 Гэрээний дагуу музейн сан хөмрөг зураг зурах ажлын хөлс
22-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 17,443,500.00 Харилцах данснаас ЗГХК-ын хуралдааны мөнгө татахад
22-Mar-18 Эйрмаркет ХХК 9,799,400.00 Монгол, Оросын ЗГХК-ын 21 дүгээр хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
22-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 7,548,560.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
22-Mar-18 МИАТ ХК 6,321,800.00 Монгол, Оросын ЗГХК-ын 21 дүгээр хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
22-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 29,444,000.00 Харилцах данснаас ИТС-ийн мөнгө татахад
7-Mar-18 Сангийн яам 569,267,500.00 3 Сарын санхүүжилт
7-Mar-18 Сангийн яам 116,964,500.00 3 Сарын санхүүжилт
13-Mar-18 Сангийн яам 41,080,000.00 Санхүүжилт
23-Mar-18 Сангийн яам 620,000,000.00 Санхүүжилт
4
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
4/6/2018 Гадаад харилцааны яам 9,201,600.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/6/2018 Гадаад харилцааны яам 27,089,149.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/6/2018 Мянганы сорилтын корпораци-2 111,001,900.00 МСК-ын 4 дүгээр сарын санхүүжилт
4/6/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 5,622,000.00 О.Энхцэцэг, В.Өлзийбаяр нарын Баку явах тийзний төлбөр
4/11/2018 УБДС ТӨХК 6,922,531.00 Дулааны төлбөр
4/11/2018 Гадаад харилцааны яам 10,068,500.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/11/2018 Эйр транс ХХК 15,662,800.00 Сайдын Япон Улсад хийх айлчлалын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 302,924,790.00 НҮБ-ын ердийн төсөв /RB/-т төлөх татвар
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 7,483,644.00 CTBTO-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 5,415,228.00 IRMCT-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 6,705,594.00 UNMISS-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 9,892,008.00 UNAMID-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 20,712,888.00 UNESCO-олон улсын гишүүний татварт
4/13/2018 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 169,240,200.00 Далайд гарцгүй орнуудын ОУСТ-ийн 4 дүгээр сарын санхүүжилт
4/17/2018 МИАТ 5,294,200.00 Ерөнхий сайд БНХАУ-д хийх айлчлалын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 7,366,100.00 CTBTO-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 36,375,325.00 ICC-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 16,930,725.00 UNIDO-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 6,869,870.00 IOM-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 142,304,450.00 WTO-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Аудитын шалгалтын орлого 23,938,813.00 Үндэсний аудитын газрын №01/33 тоот актын дагуу төвлөрүүлэв
4/17/2018 Эйр транс ХХК 9,500,000.00 Ц.Мөнх-өлзий, Д.Гансүх нарын Доха явах тийзний төлбөр
4/18/2018 Гадаад харилцааны яам 5,628,665.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/20/2018 Гадаад харилцааны яам 5,628,665.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/24/2018 Гадаад харилцааны яам 13,362,000.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/25/2018 Гадаад харилцааны яам 44,280,000.00 Харилцахаас олон улсын бага хурлын төлөөлөгчдийн томилолтын мөнгө татав
4/4/2018 Гадаад харилцааны яам 570,615,900.00 4 сарын санхүүжилт
4/4/2018 Гадаад харилцааны яам 111,001,900.00 4 сарын санхүүжилт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 11,708,000.00 Санхүүжилт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 169,240,200.00 Санхүүжилт
4/2/2018 Гадаад харилцааны яам 199,979,762.00 Прага дахь ЭСЯ-ны автомашины санхүүжилт
4/11/2018 Гадаад харилцааны яам 99,979,975.66 Берлин ЭСЯ-ны санхүүжилт
4/2/2018 Гадаад харилцааны яам 200,000,000.00 Прага дахь ЭСЯ-ны автомашины санхүүжилт
4/11/2018 Гадаад харилцааны яам 100,000,000.00 Берлин ЭСЯ-ны санхүүжилт
5
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
5/7/2018 Мянганы сорилтын корпораци-2 113501600 МСК-ын 5 дугаар сарын санхүүжилт
5/10/2018 Эйр транс ХХК 14565900 Сайд, Э.Одмөнх нарын Словак, Бельги Улс руу явах тийзний төлбөр
5/18/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 7800000 Т.Жанабазар, З.Отгонбаяр нарын Москва явах тийзний төлбөр
5/18/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 21000000 Сайдын ОХУ, АНУ-д хийх албан ёсны айлчлалын тийзний төлбөр
5/18/2018 Гадаад харилцааны яам 7422800 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад / сургалт/
5/18/2018 Гадаад харилцааны яам 18318546 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад / сайдын айлчлалын бүрэлдэхүүн/
5/18/2018 УБДС ТӨХК 5080143 Дулааны төлбөр
5/18/2018 Монголтелевиз ХХК 5208000 Миний Монголын соёл нэвтрүүлгийнг ашиглах, англи хэл дээр хадмал орчуулга хийлгэх төлбөр
5/29/2018 Гадаад харилцааны яам 18920946 UNESCO-олон улсын гишүүний татварт
5/29/2018 Гадаад харилцааны яам 302924790 UN RB-олон улсын гишүүний татварт
5/8/2018 Гадаад харилцааны яам 24000000 Харилцах данснаас иргэдэд туслах сангийн мөнгө татахад
5/7/2018 Номин 5821200 Урамшуулал
5/7/2018 Халиун 5821200 Урамшуулал
5/2/2018 Сангийн яам 113501600
5/2/2018 Сангийн яам 238153500
5/30/2018 Таван богд ХХК 150000000
6
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
6/7/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 9612000 ГХС-ын БНБУ-ын айлчлалын В.Энхболд, Б.Цэнгүүн, Х.Даваадорж нарын онгоцны тийз
6/8/2018 Гадаад харилцааны яам 10118250.2 Гадаад томилолтын зардлыг касст татав
6/8/2018 Эйр транс ХХК 5367600 Д.Гансүхийн Вишингтон явах тийзний төлбөр
6/8/2018 Гадаад харилцааны яам 8475000 Харилцах данснаас зочны зардал татахад
6/8/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 9612000 ГХС-ын БНБУ-д айлчлалын В.Энхболд, Б.Цэнгүүн, Х.Даваадорж нарын онгоцны тийз
6/11/2018 Гадаад харилцааны яам 9450705 БНХАУ-ын Чиндао хотноо болох ШХАБ-ын хуралд оролцох төлөөлөгчдийн томилолтын зардал
6/11/2018 МИАТ 17400000 БНХАУ-ын Чиндао хотноо болох ШХАБ-ын хуралд оролцох төлөөлөгчдийн онгоцны тийз
6/13/2018 Гадаад харилцааны яам 16449100 Харилцахаас олон улсын V бага хурлын томилолт, бичиг хэрэг, цайны завсарлагын зардлыг татав
6/13/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 8000000 Монгол Улс, ЕХ-ны хамтарсан 18 дугаар хуралд оролцсон С.Ганхуяг, О.Ангар нарын онгоцны тийз
6/13/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 5655000 Монгол Чехийн ЗГХКХуралд оролцсон төлөөлөгчдийн онгоцны тийз
6/21/2018 Мянганы сорилтын корпораци-2 117322800 МСК-ын 6 дугаар сарын санхүүжилт
6/21/2018 Эйр транс ХХК 17000000 Улаанбаатарын яриа хэлэлцээр ОУ-ын хурлын арга хэмжээний зардал
6/25/2018 Эйрлинк монголиа 41996700 Монгол, Казакстаны ЗГХКХ-д оролцох бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
6/11/2018 Зиг заг дизайн ХХК 175000000 ДТГ-ын зориулалттай байрны их засварын урьдчилгаа
6/25/2018 Улаанбаатар зочид буудал 26213500 Монгол, Оросын санаачилга-2018 ЭЗ-ийн чуулга уулзалтын хүлээн авалт
6/26/2018 Блүфин ХХК 8485500 Монгол, Оросын санаачилга-2018 ЭЗ-ийн чуулга уулзалтын хүлээн авалтын нэмэлт хоолны төлбөр
6/8/2018 127050000 Санхүүжилт
6/8/2018 229541400 Санхүүжилт
6/8/2018 117322800 Санхүүжилт
6/12/2018 30000000 Санхүүжилт
6/26/2018 64797200 Санхүүжилт
6/8/2018 24560000 Визийн хуудасны орлого
6/8/2018 7000000 Санхүүжилт
6/8/2018 43731000 Санхүүжилт
7
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
7/25/2018 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 65905808.75 Далайд гарцгүй орнуудын ОУСТ-ийн 3 дугаар улирлын санхүүжилт
7/25/2018 Мянганы сорилтын корпораци-2 82344600 МСК-ын 6 дугаар сарын санхүүжилт
7/31/2018 МГЗНХ 7500000 П.Шагдарсүрэнгийн мэндэлсний 100 насны ойн гэрэл зургийн үзэснэлэнгийн 50 хувь
7/16/2018 Гадаад харилцааны яам 9300015.5 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
7/16/2018 Гадаад харилцааны яам 7828770 Харилцах данснаас зочны зардал татахад
7/16/2018 Эйр транс ХХК 7123000 Б.Батцэцэг, Т.Жанабазар, Д.Энхтайван тийзний төлбөр
7/16/2018 Эйр транс ХХК 7971600 Т.Жанабазар, Э.Одмөнх нарын УИХ-ын даргын айлчлалаар Москва явах тийзний төлбөр
7/4/2018 Улсын төсөв 230247900 санхүүжилт
7/4/2018 Улсын төсөв 24324300 санхүүжилт
7/10/2018 Улсын төсөв 9395000 санхүүжилт
7/24/2018 Улсын төсөв 82344600 санхүүжилт
7/24/2018 Улсын төсөв 75579500 санхүүжилт
7/30/2018 Гадаад харилцааны яам 22049060 лондон внх 6820*3233 104900077682 наранхүү Төрийн банк
7/9/2018 Гадаад харилцааны яам 54153250 Харилцах данснаас иргэдэд туслах сангийн мөнгө татахад
7/17/2018 Монэнзим ХХК 7000000 ЗГ-ын 100 тогтоолын дагуу тосон түрхлэгийн төлбөр
7/4/2018 37333200 Санхүүжилт
8
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
18.08.03 Сангийн яам-Улсын төсөв 229247900 Урсгал санхүүжилт
18.08.03 Сангийн яам-Улсын төсөв 24324300 Урсгал санхүүжилт
18.08.07 Эйр транс ХХК 11201800 Д.Даваасүрэн,Ш.Одонбаатар нарын Сингапур явах тийзний төлбөр
18.08.07 Гадаад харилцааны яам 8878680.3 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
18.08.20 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 9673691.25 Далайд гарцгүй орнуудын ОУСТ-ийн 3 дугаар улирлын санхүүжилтийн үлдэгдэл
18.08.27 Эйр транс ХХК 11575200 Сайдын АНУ-д болох ОУ-н хуралд оролцох тийзний төлбөр
18.08.30 Эйр транс ХХК 7011500 БНХАУ-ын Гадаад хэргийн сайдын айлчлалын УБ-Улаангом нислэгийн төлбөр
18.08.31 Ув.ЗДТГ н.с 6014150 БНХАУ-ын Гадаад хэргийн сайдын айлчлалын орон нутагт гарсан зардал
18.08.31 АЭРО МОНГОЛИА ХХК 14634791 БНХАУ-ын Гадаад хэргийн сайдын айлчлалын тусгай үүргийн нислэгийн төлбөр /19 хүн/
18.08.31 Сангийн яам-Улсын төсөв 82344600 Урсгал санхүүжилт
18.08.31 Сангийн яам-Улсын төсөв 364271300 Урсгал санхүүжилт
18.08.03 Саммит компьютер технологи 7191000 Dell P2717 монитор төлбөр
9
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
18.09.03 Мянганы сорилтын корпораци-2 82344600 МСК-ын 8 дугаар сарын санхүүжилт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 44129131.5 OSCE-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 17332000 ASEF-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 21323312 MINUSCA-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 12380000 G-77-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 130235653.2 OSCE-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 13476868 MINUSMA-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 8752660 UNAMID-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 22269144 UNMISS-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 Гадаад харилцааны яам 21219320 MONUSCO-олон улсын гишүүний татаварт
18.09.03 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 65905808.75 НҮБ-ын ердийн төсөвт төлөх татвар /GLOC-2018/
18.09.04 Туушинзочид буудал 5712696 БНХАУ-н ӨМӨЗО-ны ажлын хэсгийн уулзалтын төлөөллөгчдийн буудал,зоогийн төлбөр
18.09.04 Гадаад харилцааны яам 12015138 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
18.09.04 Эйр транс ХХК 7821000 Э.Сарантогос, О.Дамбийням нарын Иран явах тийзийн зардал
18.09.04 Гадаад харилцааны яам 170953989.1 Дипломат болон албан паспорт, визийн наадаг хуудасны төлбөр
18.09.06 Сангийн яам-Улсын төсөв 248711200 Урсгал санхүүжилт
18.09.07 Сангийн яам-Улсын төсөв 82344600 Урсгал санхүүжилт
18.09.08 Сангийн яам-Улсын төсөв 24324300 Урсгал санхүүжилт
18.09.10 ТБ-уудын цахилгааны төлбөр 31665009 2014-2018 оны 8 дугаар сар хүртлэх хэрэглээний цахилгааны төлбөр /к-4190277/
18.09.11 МИАТ 9937400 Алс Дорнодын эдийн засгийн чуулга уулзалтанд оролцох төлөөлөгчдийн онгоцны тийзийн төлбөр
18.09.11 Эйр транс ХХК 7912600 ГХСайд Д.Цогтбаатар,ГХЭЗХАГ-ын Захирал В.Энхболд нарын онгоцны тийзийн төлбөрт
18.09.13 Гадаад харилцааны яам 12436570.23 Алс Дорнодын эдийн засгийн чуулга уулзалтын томилолтын мөнгийг касст татав
18.09.13 Эйр транс ХХК 5644500 Монгол-Оросын ГХЯ-дын хоорондох зөвлөлдөх уулзалтанд Ш.Одонбаатар,Ц.Болор нарын онгоцны тийзийн төлбөр УБ-Москва-УБ
18.09.17 Гадаад харилцааны яам 45893734.88 Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх АНУ-д айлчлахад ГХСайд Д.Цогтбаатар дагалдан ажиллахад
18.09.17 Гадаад харилцааны яам 5962000 ГХСайд Д.Цогтбаатар,Захирал В.Энхболд нарын томилолтын мөнгийг касст татав
18.09.04 Гадаад харилцааны яам 170953989.1 Дипломат болон албан паспорт,визийн наадаг хуудасны орлого шилжүүлэв
10
11
12