2017 оны төсвийн төсөл ТЕЗ ГХЯ
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2017 онд таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ.

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Гэрээний дүн Гэрээний дүн Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
          1  Барилгын ажлын урьдчилгаа    301,200,000.00     301,200,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          2  Барилгын ажлын урьдчилгаа    398,800,000.00     398,800,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          3  Барилгын ажлын урьдчилгаа    150,000,000.00     150,000,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          4  Барилгын ажлын урьдчилгаа       80,000,000.00       80,000,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          5 Засварын ажлын төлбөр 26037627 26037627 Зиг Заг дизайн ХХК
          6 Засварын ажлын төлбөр 5674000 5674000 Зиг Заг дизайн ХХК
          7 БНСВУ-ын ЭСЯ-ны байрны засвар 7587207 7587207 ДБҮЭГазар
          8 Гадна .дотно шилэн хаалга хийл 36131765 36131765 Зиг Заг дизайн ХХК
          9 Гражийн мозайкан шал, хаалга хийхэд 26250000 26250000 Зиг Заг дизайн ХХК
        10 Цахилгаан, холбоо, дохиололын самбар хийхэд 49810120 49810120 Зиг Заг дизайн ХХК

 

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

Төсөв vs Гүйцэтгэл (Сар)

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар)