2017 оны төсвийн төсөл ТЕЗ ГХЯ
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Гадаад хэргийн яам санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2017 онд таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй.

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ 2016

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Гэрээний дүн Гэрээний дүн Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
1 Автомашины үлдэгдэл төлбөр шилжүүлэв 2016-02-23     837,153,822.00 Хэт моторс ХХК
2 АСЕМ-ын уулзалтын туг далбааны үнийн урьдчилгаа 2016-04-11       15,171,000.00 Аранзал туг трейд ХХК
3 АСЕМ-ын хурлын Монголиа номны үнэ 2016-04-14       19,750,000.00 Мөнхийн үсэг ХХК
4 АСЕМ-д ороолт логотой тор 2016-04-19       14,520,000.00 Говь ХК
5 Бага оврын 2ш Мерседес бенз автомашин 2016-05-04     581,400,000.00 Ридакарс ООО
6 Япон улсад захиалгаар хийлгэсэн балны үнэ 2016-05-12       84,621,240.00 Мицубуши Токио Ханбай  компани
7 АСЕМ -ын лого бүхий цүнх 2016-05-31  10.780.000 Монланс ХХК
8 АСЕМ-ын туг далбааны зардал 2016-06-03  15.171.000 Аранзал туг трейд ХХК
9 Монланс ХХК 2016-06-03  9,075,000 АСЕМ логотой арьсан үзэгний гэр
10 Монланс ХХК 2016-06-10  6,468,000 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан цүнх
11 Монланс ХХК 2016-06-10  5,445,000 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан үзэг
12 Грандворк интернэшнл ХХК 2016-06-14 29,000,000 25ш компьютерын үнэ
13 Дүдү боловсролын сан 2016-06-15 33,800,000 АСЕМ-ын лого бүхий тэмдэг, алчуурны үнэ
14 ЦЕГ-САТГ. Нэмэлт санх-лт 2016-06-16 172,970,608 Сервер болон мэдээлэл холбоо тоног төхөөрөмжийн зардал
15 Бөртэ ХК 2016-06-20 173,200,000 Хүндэт харуул, морьт цэргийн ёслолын хувцас
16 Нью-Эйкшн ХХК 2016-06-20 9,419,900 ГХЯ-ны дотоод сүлжээний төхөөрөмж
17 Капитал орд ХХК 2016-06-22 26,069,000 Спам шүүлтүүр хийх программ хангамжийн зардал
18 Зайрмагтайн хөндий ХХК 2016-06-24 25,766,300 АСЕМ хурлын тоног төхөөрөмж
19 Гааль, татварын ерөнхий газар 2016-06-28 32,000,000 Буянт ухаагийн гаалийн албан хаагчдын хувцасны зардал
20 Интерпресс ХХК 2016-06-30 15,180,000 Монголын урлаг зургийн цомог
21 АСЕМ логотой арьсан үзэгний гэр 2016-06-03 9,075,000 Монланс ХХК
22 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан цүнх 2016-06-10 6,468,000 Монланс ХХК
23 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан үзэг 2016-06-10 5,445,000 Монланс ХХК
24 25ш компьютерын үнэ 2016-06-14 29,000,000 Грандворк интернэшнл ХХК
25 АСЕМ-ын лого бүхий тэмдэг, алчуурны үнэ 2016-06-15 33,800,000 Дүдү боловсролын сан
26 Хүндэт харуул, морьт цэргийн ёслолын хувцас 2016-06-20 173,200,000 Бөртэ ХК
27 ГХЯ-ны дотоод сүлжээний төхөөрөмж 2016-06-20 9,419,900 Нью-Эйкшн ХХК
28 Спам шүүлтүүр хийх программ хангамжийн зардал 2016-06-22 26069000 Капитал орд ХХК
29 АСЕМ хурлын тоног төхөөрөмж 2016-06-24 25766300 Зайрмагтайн хөндий ХХК
30 Буянт ухаагийн гаалийн албан хаагчдын хувцасны зардал 2016-06-28 32000000 Гааль, татварын ерөнхий газар
31 Монголын урлаг зургийн цомог 2016-06-30 15180000 Интерпресс ХХК
32 The History of Mongolia номны үнэ 2016-07-05 48,000,000 НЭПКО ХХК
33 43 ш теле хяналтын камер суурилуулах зардал 2016-07-07 21,241,570 Холбооны хэлтэс н.с.
34 АСЕМ-ын энгэрийн тэмдэг, алчуурны үнэ 2016-07-07 8,450,000 Дүдүболовсролын сан
35 АСЕМ-ын бэлгэнд уран зураг бусад зардал 2016-07-19 183,000,000 Үндэсний артель
36 АСЕМ-д дэвтэр, хавтас, торны үнэ 2016-07-19 24,249,000 АзХур ХХК
37 Mongolica сэтгүүлийн тусгай дугаарын үнэ 2016-07-20 6,400,000 Ирмүүн-Агентлаг ХХК
38 АСЕМ-ын хурлын тавилга, тоног төхөөрөмжийн үнэ 2016-07-20 11,042,700 Зайрмагтайн хөндий ХХК
39 53-н ширхэг Монгол дээлний үнэ 2016-07-21 15,158,000 Торгозагвар ХХК
40 Зочдод өгөх ноолууран бэлэгний үнэ 2016-07-21 10,017,000 Говь ХК
41 120 ш ноолууран малгайны үнэ 2016-07-21 13,200,000 Тэрхэн нутаг ХХК
42 3 ш Ниссан Патрол авто машины үнэ 2016-07-22 427,000,000 Моннисмоторс ХХК
43 Үндэсний тойм сэтгүүлийн тусгай дугаарын үнэ 2016-07-28 10,000,000 Тойм-Инк ХХК

Төсөв vs Гүйцэтгэл (Сар)

1
Зардал 2016 он 1 1 хэм/хэт
УРСГАЛ ЗАРДАЛ      7,932,590,500.00        498,511,245.00         270,159,012.50        228,352,232.50
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил      1,867,437,000.00        155,619,000.00         155,619,000.00                              –
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл         205,418,100.00          17,117,800.00           17,117,800.00                              –
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал         181,427,400.00          15,119,100.00           14,088,540.00            1,030,560.00
Хангамж, бараа материалын зардал           48,464,700.00            2,639,945.00             2,639,945.00                              –
Нормативт зардал                168,000.00                 14,000.00                               –                 14,000.00
Эд хогшил,урсгал засварын зардал           11,880,000.00                              –
Томилолт, зочны зардал      1,021,576,400.00          85,131,400.00           40,893,727.50          44,237,672.50
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний 300,889,700.0                              –                               –                              –
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж      1,299,196,800.00        180,200,000.00
Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг 2,870,000,000.0 2,870,000.0            2,870,000.00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 126,132,400.0                              –
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР      7,932,590,500.00        574,719,300.00         247,721,500.00        326,997,800.00
Улсын төсвөөс санхүүжих      7,372,590,500.00        528,052,600.00         230,564,900.00        297,487,700.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих         560,000,000.00          46,666,700.00           17,156,600.00          29,510,100.00
2
Зардал 2017 он 2 2 хэм/хэт
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     1,035,298,900.00         475,149,917.60        560,148,982.40
Цалин хөлс,урамшуулал 1,867,437,000        311,238,000.00         311,238,000.00                              –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 205,418,100          34,235,600.00           34,235,600.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал 181,427,400          28,469,200.00           28,016,652.00               452,548.00
Хангамж,бараа материалын зардал 48,464,700            7,575,000.00             6,181,951.80            1,393,048.20
Нормативт зардал 168,000                 28,000.00                               –                 28,000.00
Эд хогшил,урсгал засварын зардал 11,880,000            1,980,000.00 1,190,000.0               790,000.00
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400        170,262,800.00           94,287,713.80          75,975,086.20
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний 300,889,700            1,135,700.00                               –            1,135,700.00
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,299,196,800            2,174,600.00            2,174,600.00
Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг 2,870,000,000 478,200,000.0        478,200,000.00
Бусад урсгал шилжїїлэг 126,132,400                              –
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     1,035,298,900.00         475,149,917.60        560,148,982.40
Улсын төсвөөс санхүүжих 7,372,590,500        941,965,500.00         461,129,800.00        480,835,700.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих 560,000,000          93,333,400.00           14,020,117.60          79,313,282.40
3
4
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     1,997,265,800.00      1,466,508,668.20        530,757,131.80
Цалин хөлс, урамшуулал         1,867,437,000.00 622,476,000.00 622,476,000.00                              –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл            205,418,100.00 68,471,200.00 68,471,200.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал            181,427,400.00 56,938,400.00 50,646,296.00            6,292,104.00
Хангамж, бараа материалын зардал              48,464,700.00          15,150,000.00           14,272,427.40               877,572.60
Нормативт зардал                   168,000.00                 56,000.00                               –                 56,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал              11,880,000.00 3,960,000.00 3,576,779.00               383,221.00
Томилолт, зочны зардал         1,021,576,400.00 340,525,600.00 198,299,998.80        142,225,601.20
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            300,889,700.00 34,488,600.00           14,045,590.00          20,443,010.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал         1,299,196,800.00 330,000,000.00        330,000,000.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг         2,870,000,000.00 478,200,000.00 472,184,577.00            6,015,423.00
Бусад урсгал шилжүүлэг            126,132,400.00 47,000,000.00 22,535,800.00          24,464,200.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     1,997,265,800.00      1,899,093,062.00          98,172,738.00
Улсын төсвөөс санхүүжих         7,372,590,500.00     1,811,734,700.00      1,810,234,700.00            1,500,000.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих            560,000,000.00        185,531,100.00           88,858,362.00          96,672,738.00
5
6
7
8
9
10
11
12

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар)

1
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1/11/2017   230,564,900.00 ursgal sanhuujilt
1/26/2017  Грандсоурсе ХХК 6,400,000 Монгол Америкийн дипломат харилцааны ойн арга хэмжээний зардал
1/26/2017 ТБ-уудын дулааны төлбөр 12,656,599 Дулааны зардал
1/26/2017 Аэрмаркет ХХК 5,098,000 Давос явах Ц.Мөнх-Өлзий, Г.Баттунгалаг нарын онгоцны тийзний төлбөр
1/27/2017 Гадаад харилцааны яам 23,625,220 Гадаад томилолтын зардал
Нийт дүн   230,564,900.00    47,779,819.00

 

2
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2/7/2017 230,564,900 ursgal sanhuujilt
2/13/2017 Эйр тикет ХХК 15,601,600 Сайд тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Москва явах тийзний үнэ
2/21/2017 478,200,000 санхүүжилт
2/20/2017 Гадаад харилцааны яам 13,414,475 Томилолтын мөнгийг касс руу татав
2/20/2017 Эйр тикет ХХК 5,223,600 С.Зоригт, С.Үүрцайх нарын Вашингтон явах тийзний үнэ
2/20/2017 Эйр транс ХХК 5,740,100 Сайд тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Бээжин явах тийзний үнэ
2/22/2017 УБТ татан төвлөрүүлэлт 346,244,650 Төвлөрүүлэх орлого
Нийт дүн 1,055,009,550 39,979,775

 

3
4
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
4/7/2017 560,564,900 Sankhuujilt 4 sar
4/20/2017 30,637,899 Санхүүжилт
4/13/2017 Эйр транс ХХК 9,076,400 ГХ-ийн сайд Ц.Мєнх-Оргил Ханой
4/13/2017 ТБ-уудын дулааны төлбөр 8,970,631 Дулааны зардалд
4/13/2017 Гадаад харилцааны яам 22,298,800 Томилолтын зардлыг касс руу татав
4/13/2017 Гадаад харилцааны яам 6,701,420 Томилолтын зардлыг касс руу татав
4/13/2017 Гадаад харилцааны яам
4/19/2017 Эрээн КГ 26,138,573.67 Визийн хуудасны үнэ

 

5
6
7
8
9
10
11
12