2017 оны төсвийн төсөл ТЕЗ ГХЯ
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Төсвийн Байгууллага/эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв/жилээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 71,730,845,000
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 69,930,845,000
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 65,802,807,500
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 26,562,856,000
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,128,939,900
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 13,677,193,300
Хангамж, бараа материалын зардал 1,659,389,300
Нормативт зардал 25,653,900
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 731,893,700
Томилолт, зочны зардал 4,406,123,500
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 11,848,562,300
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5,762,195,600
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 4,128,037,500
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3,223,725,800
Бусад урсгал шилжүүлэг 904,311,700
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 1,800,000,000
Их засвар 1,350,000,000
Тоног төхөөрөмж 450,000,000
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 71,730,845,000
Улсын төсвөөс санхүүжих 70,180,845,000
Улсын төсвөөс санхүүжих 70,180,845,000
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 1,550,000,000
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 990,000,000
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 560,000,000
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

2017 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2017 онд таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ.

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Гэрээний дүн Гэрээний дүн Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
1 Барилгын ажлын урьдчилгаа 301,200,000.00 301,200,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
2 Барилгын ажлын урьдчилгаа 398,800,000.00 398,800,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
3 Барилгын ажлын урьдчилгаа 150,000,000.00 150,000,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
4 Барилгын ажлын урьдчилгаа 80,000,000.00 80,000,000.00 Зиг заг дизайн ХХК
5 Засварын ажлын төлбөр 26037627 26037627 Зиг Заг дизайн ХХК
6 Засварын ажлын төлбөр 5674000 5674000 Зиг Заг дизайн ХХК
7 БНСВУ-ын ЭСЯ-ны байрны засвар 7587207 7587207 ДБҮЭГазар
8 Гадна .дотно шилэн хаалга хийл 36131765 36131765 Зиг Заг дизайн ХХК
9 Гражийн мозайкан шал, хаалга хийхэд 26250000 26250000 Зиг Заг дизайн ХХК
10 Цахилгаан, холбоо, дохиололын самбар хийхэд 49810120 49810120 Зиг Заг дизайн ХХК

 

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

Төсөв vs Гүйцэтгэл (Сар)

1
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
жилээр тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10,238,139,900.00 848,905,500.00 447,420,691.54 401,484,808.46
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10,238,139,900.00 848,905,500.00 447,420,691.54 401,484,808.46
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,823,627,400.00 567,862,800.00 447,420,691.54 120,442,105.46
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,903,930,300.00 158,660,900.00 150,176,901.00 8,483,999.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228,514,300.00 19,042,800.00 19,042,800.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185,755,900.00 18,263,100.00 14,377,997.00 3,885,103.00
Хангамж, бараа материалын зардал 48,464,700.00 4,038,600.00 1,510,252.54 2,528,347.46
Нормативт зардал 167,500.00 55,000.00 55,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11,880,000.00 990,000.00 180,000.00 810,000.00
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400.00 85,351,400.00 53,604,041.00 31,747,359.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,868,348,600.00 234,545,100.00 208,528,700.00 26,016,400.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554,989,700.00 46,915,900.00 46,915,900.00
ТАТААС
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3,414,512,500.00 281,042,700.00 281,042,700.00
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3,223,725,800.00 268,643,800.00 268,643,800.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 190,786,700.00 12,398,900.00 12,398,900.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 10,238,139,900.00 476,129,816.70 476,129,816.70
Улсын төсвөөс санхүүжих 9,678,139,900.00 450,280,200.00 450,280,200.00
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 560,000,000.00 25,849,616.70 25,849,616.70
2
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
жилээр тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10,238,139,900.00 1,928,947,900.00 850,030,654.03 1,078,917,245.97
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 10,238,139,900.00 1,928,947,900.00 850,030,654.03 1,078,917,245.97
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,823,627,400.00 1,366,862,500.00 841,555,654.03 525,306,845.97
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,903,930,300.00 317,321,800.00 278,900,017.00 38,421,783.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 228,514,300.00 19,042,800.00 19,042,800.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 185,755,900.00 36,526,200.00 29,707,668.83 6,818,531.17
Хангамж, бараа материалын зардал 48,464,700.00 8,077,200.00 4,608,299.54 3,468,900.46
Нормативт зардал 167,500.00 55,000.00 55,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11,880,000.00 1,980,000.00 3,421,000.00 (1,441,000.00)
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400.00 170,409,400.00 120,792,956.66 49,616,443.34
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,868,348,600.00 701,575,500.00 327,564,532.00 374,010,968.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 554,989,700.00 92,831,800.00 57,518,380.00 35,313,420.00
ТАТААС
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 3,414,512,500.00 562,085,400.00 8,475,000.00 553,610,400.00
3
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал  Батлагдсан төсөв  Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
 жилээр  тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН   10,238,139,900.00    3,423,089,700.00  1,400,921,535.78    2,022,168,164.22
       УРСГАЛ ЗАРДАЛ   10,238,139,900.00    3,423,089,700.00  1,400,921,535.78    2,022,168,164.22
        БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ     6,823,627,400.00    2,467,961,800.00  1,363,556,559.68    1,104,405,240.32
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил     1,903,930,300.00       475,982,700.00    463,621,217.00        12,361,483.00
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        228,514,300.00         57,128,400.00      57,128,400.00                          –  
 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        185,755,900.00         54,789,300.00      41,650,285.73        13,139,014.27
 Хангамж, бараа материалын зардал         48,464,700.00         12,115,800.00        9,851,184.89          2,264,615.11
 Нормативт зардал              167,500.00               55,000.00                        –              55,000.00
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал         11,880,000.00          2,970,000.00        3,421,000.00            (451,000.00)
 Томилолт, зочны зардал     1,021,576,400.00       255,467,400.00    195,891,368.66        59,576,031.34
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж     2,868,348,600.00    1,174,556,400.00    480,086,395.00      694,470,005.00
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        554,989,700.00       434,896,800.00    111,906,708.40      322,990,091.60
       ТАТААС                          –                        –                          –  
        УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ     3,414,512,500.00       955,127,900.00      37,364,976.10      917,762,923.90
 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг     3,223,725,800.00       805,931,400.00                        –      805,931,400.00
                   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг        190,786,700.00       149,196,500.00      37,364,976.10      111,831,523.90
 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   10,238,139,900.00    2,814,061,625.00  2,737,438,760.22        76,622,864.78
 Улсын төсвөөс санхүүжих     9,678,139,900.00    2,674,061,625.00  2,674,061,625.00                          –
 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас        560,000,000.00       140,000,000.00      63,377,135.22        76,622,864.78
4
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал  Батлагдсан төсөв  Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/
хэтрэлт
 жилээр  тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН   10,238,139,900.00    4,388,875,200.00  2,616,597,482.05    1,772,277,717.95
       УРСГАЛ ЗАРДАЛ   10,238,139,900.00    4,388,875,200.00  2,616,597,482.05    1,772,277,717.95
        БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ     6,823,627,400.00    3,190,038,000.00  2,022,319,245.95    1,167,718,754.05
 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил     1,903,930,300.00       634,643,600.00    634,445,439.00             198,161.00
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        228,514,300.00         76,171,200.00      76,171,200.00                          –  
 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        185,755,900.00         73,052,400.00      51,001,821.56        22,050,578.44
 Хангамж, бараа материалын зардал         48,464,700.00         16,154,400.00      15,605,434.59             548,965.41
 Нормативт зардал              167,500.00             110,000.00                        –             110,000.00
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал         11,880,000.00          3,960,000.00        3,925,000.00              35,000.00
 Томилолт, зочны зардал     1,021,576,400.00       340,818,800.00    319,730,331.36        21,088,468.64
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж     2,868,348,600.00    1,810,814,900.00    766,539,570.00    1,044,275,330.00
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        554,989,700.00       234,312,700.00    154,900,449.44        79,412,250.56
       ТАТААС                          –                        –                          –  
        УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ     3,414,512,500.00    1,198,837,200.00    594,278,236.10      604,558,963.90
 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг     3,223,725,800.00    1,074,575,200.00    570,773,248.00      503,801,952.00
                   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг        190,786,700.00       124,262,000.00      23,504,988.10      100,757,011.90
 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   10,238,139,900.00    4,314,208,800.00  3,626,754,701.97      687,454,098.03
 Улсын төсвөөс санхүүжих     9,678,139,900.00    4,127,542,000.00  3,537,763,225.00      589,778,775.00
 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас        560,000,000.00       186,666,800.00      88,991,476.97        97,675,323.03
5
6
7
8
9
10
11
12

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар)

1
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1/18/2018 Гадаад харилцааны яам 19,697,467.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
1/24/2018 Нарантрэвел 9,414,600.00 Ш.Одонбаатар, Э.Одмөнх, Д.Энхбат нарын тийзний төлбөр
1/24/2018 Гадаад харилцааны яам 16,090,024.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
1/30/2018 М?ХА?-ийн танхим 7,700,000.00 Ерөнхий сайд БНСУ-д хийх айлчлалын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
1/30/2018 УБДС ТӨХК 12,736,407.00 Дулааны төлбөр
1/31/2018 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 92,440,200.00 Далайд гарцгүй онуудын ОУСТ-ийн 1 дүгээр сарын санхүүжилт
1/31/2018 Мянганы сорилтын корпораци-2 116,088,500.00 МСК-ын 1 дүгээр сарын санхүүжилт
1/8/2018 Гадаад харилцааны яам 450,280,200.00 1 дүгээр сарын санхүүжилт
2
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2018.02.06 Эйртранс ХХК 5,580,000.00 Э.Сарантогос, Н.Эрдэнэтуяа нарын БНСУ-руу явах тийзний төлбөр
2018.02.06 Гадаад харилцааны яам 16,858,388.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.09 Гадаад харилцааны яам 111,014,000.00 МСС-ын 2 дугаар сарын санхүүжилт
2018.02.14 Гадаад харилцааны яам 11,966,400.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.09 Гадаад харилцааны яам 12,295,930.56 Сайдын Япон Улсад хийх айлчлалын зочид буудлын төлбөр
2018.02.10 Гадаад харилцааны яам 11,232,280.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.20 Гадаад харилцааны яам 6,757,920.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.12 Гадаад харилцааны яам 33,127,800.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.13 Гадаад харилцааны яам 12,837,360.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
2018.02.16 Гадаад харилцааны яам 569,267,500.00 Санхүүжилт
2018.02.09 Гадаад харилцааны яам 111,014,000.00 МСС-ын 2 дугаар сарын санхүүжилт
2018.02.16 Гадаад харилцааны яам 40,000,000.00 Санхүүжилт
2018.02.16 Гадаад харилцааны яам 81,622,000.00 Санхүүжилт
3
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1-Mar-18 Эйртранс 8,846,700.00 ТНБД, Д.Гансүх нарын БНЕУ, БНКУ явах тийзний төлбөр
1-Mar-18 МИАТ ХК 5,869,200.00 Монгол, Оросын ЗГХ-ын дэд комиссын 13 дугаар хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
2-Mar-18 Эйрлинк ХХК 24,900,000.00 Монгол, Оросын ЗГХК-ын 21 дүгээр хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
2-Mar-18 Эйртранс 6,140,000.00 Дэд сайдын Женев явах тийзний төлбөр
9-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 116,964,500.00 МСК-ын 3 дугаар сарын санхүүжилт
9-Mar-18 Эйртранс 9,700,000.00 Ц.Мөнх-Өлзий, Г.Өлзийсайхан нарын Давос явах тийзний төлбөр
14-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 6,362,592.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
16-Mar-18  УБДС ТӨХК 9,388,140.00 Дулааны төлбөр
16-Mar-18 Л.Энхмандах 29,269,500.00 Гэрээний дагуу музейн сан хөмрөг зураг зурах ажлын хөлс
22-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 17,443,500.00 Харилцах данснаас ЗГХК-ын хуралдааны мөнгө татахад
22-Mar-18 Эйрмаркет ХХК 9,799,400.00 Монгол, Оросын ЗГХК-ын 21 дүгээр хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
22-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 7,548,560.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
22-Mar-18 МИАТ ХК 6,321,800.00 Монгол, Оросын ЗГХК-ын 21 дүгээр хурлын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
22-Mar-18 Гадаад харилцааны яам 29,444,000.00 Харилцах данснаас ИТС-ийн мөнгө татахад
7-Mar-18 Сангийн яам 569,267,500.00 3 Сарын санхүүжилт
7-Mar-18 Сангийн яам 116,964,500.00 3 Сарын санхүүжилт
13-Mar-18 Сангийн яам 41,080,000.00 Санхүүжилт
23-Mar-18 Сангийн яам 620,000,000.00 Санхүүжилт
4
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
4/6/2018 Гадаад харилцааны яам 9,201,600.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/6/2018 Гадаад харилцааны яам 27,089,149.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/6/2018 Мянганы сорилтын корпораци-2 111,001,900.00 МСК-ын 4 дүгээр сарын санхүүжилт
4/6/2018 Эйр эксперт трейвэл ХХК 5,622,000.00 О.Энхцэцэг, В.Өлзийбаяр нарын Баку явах тийзний төлбөр
4/11/2018 УБДС ТӨХК 6,922,531.00 Дулааны төлбөр
4/11/2018 Гадаад харилцааны яам 10,068,500.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/11/2018 Эйр транс ХХК 15,662,800.00 Сайдын Япон Улсад хийх айлчлалын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 302,924,790.00 НҮБ-ын ердийн төсөв /RB/-т төлөх татвар
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 7,483,644.00 CTBTO-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 5,415,228.00 IRMCT-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 6,705,594.00 UNMISS-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 9,892,008.00 UNAMID-олон улсын гишүүний татварт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 20,712,888.00 UNESCO-олон улсын гишүүний татварт
4/13/2018 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 169,240,200.00 Далайд гарцгүй орнуудын ОУСТ-ийн 4 дүгээр сарын санхүүжилт
4/17/2018 МИАТ 5,294,200.00 Ерөнхий сайд БНХАУ-д хийх айлчлалын бүрэлдэхүүний тийзний төлбөр
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 7,366,100.00 CTBTO-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 36,375,325.00 ICC-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 16,930,725.00 UNIDO-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 6,869,870.00 IOM-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Гадаад харилцааны яам 142,304,450.00 WTO-олон улсын гишүүний татварт
4/17/2018 Аудитын шалгалтын орлого 23,938,813.00 Үндэсний аудитын газрын №01/33 тоот актын дагуу төвлөрүүлэв
4/17/2018 Эйр транс ХХК 9,500,000.00 Ц.Мөнх-өлзий, Д.Гансүх нарын Доха явах тийзний төлбөр
4/18/2018 Гадаад харилцааны яам 5,628,665.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/20/2018 Гадаад харилцааны яам 5,628,665.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/24/2018 Гадаад харилцааны яам 13,362,000.00 Харилцах данснаас гадаад томилолтын мөнгө татахад
4/25/2018 Гадаад харилцааны яам 44,280,000.00 Харилцахаас олон улсын бага хурлын төлөөлөгчдийн томилолтын мөнгө татав
4/4/2018 Гадаад харилцааны яам 570,615,900.00 4 сарын санхүүжилт
4/4/2018 Гадаад харилцааны яам 111,001,900.00 4 сарын санхүүжилт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 11,708,000.00 Санхүүжилт
4/12/2018 Гадаад харилцааны яам 169,240,200.00 Санхүүжилт
4/2/2018 Гадаад харилцааны яам 199,979,762.00 Прага дахь ЭСЯ-ны автомашины санхүүжилт
4/11/2018 Гадаад харилцааны яам 99,979,975.66 Берлин ЭСЯ-ны санхүүжилт
4/2/2018 Гадаад харилцааны яам 200,000,000.00 Прага дахь ЭСЯ-ны автомашины санхүүжилт
4/11/2018 Гадаад харилцааны яам 100,000,000.00 Берлин ЭСЯ-ны санхүүжилт
5
6
7
8
9
10
11
12