Төслийн нэр Танилцуулга Дагаж гарах
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ Танилцуулга Дагаж гарах

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, судалгааг, даган гарах Олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын хамт Гадаад харилцааны яамны албан ёсны цахим хуудсанд олон нийтээр хэлэлцүүлж санал авахаар Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 38.6-д заасан хугацаанд байршуулсан. Олон нийтээс уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан санал, хүсэлт ирээгүй болно.